top of page

PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME !


ÜYE VE MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE !!!

PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME  !

29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlandığı,  bu husus 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13’te “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir’’ şeklindeki hüküm üzerinden düzenlenmiştir. Bu düzenleme üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 25.12.2018 tarih 245766 sayılı yazısı ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmış olup uygulamanın 01.01.2019 tarihi itibarı ile yürürlüğe gireceği görülmektedir.

Sendikamız tarafından üyelerimizin mağduriyetini önlemek amacı ile konu ile ilgili olarak 27.12.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile görüşülmüştür. Görüşmede;

-Uygulamanın 01.01.2019 tarihi itibarı ile yürürlüğe gireceği,

-Uygulamanın sadece plastik poşetler için geçerli olduğu(kâğıt, bez, file vb. poşetler için geçerli olmadığı),

-Eczanelerimizde kullandığımız mevcut plastik poşetlerin uygulama kapsamı dahilinde ve çift kat kalınlığı 15 mikron üzerinde olduğu,

-Eczanelerimizde mevcut ödeme kaydedici cihazlara poşetler için kısım tanımlaması yapılması gerektiği,

-31.03.2019 tarihinden sonra barkodlu plastik poşet uygulamasına geçileceği,

-Bu tarihe kadar eczanelerimizde mevcut plastik poşetlerimizin kullanılabileceği,

-Eczanelerimizde mevcut barkodsuz plastik poşetlerin 31.03.2019 tarihi sonrası kullanılamayacağı(31.03.2019 tarihi sonrasında sadece barkodlu plastik poşetlerin kullanılabileceği)

-Plastik poşet talep eden müşterilerimize 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 25 Kuruş karşılığında fişini kesmek koşulu ile elimizde mevcut olan barkodsuz plastik poşetlerin 31.03.2019 tarihine kadar verilebileceği,

-Söz konusu uygulama ile ilgili olarak 2019 Ocak ayı sonuna kadar Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından uygulama ile ilgili duyuru yayınlanacağı,

-Bu duyuru neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün açacağı link üzerinden 01.01.2019 tarihi itibarı ile 25 kuruş karşılığı müşterilerimize vermiş olduğumuz plastik poşetlerin bildiriminin yapılacağı,

-Bu beyanın 01-15 Şubat tarihleri arasında yapılacağı ve sistem üzerinden beyana göre çıkacak olan tutarın beyanı takip eden 2. ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılması gerektiği bilgileri alınmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimler yapılacağı, yapılacak izleme, kontrol ve denetimlerde;

-Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği,

-Geri kazanım katılım payını ödemediği,

-Plastik poşetlerini ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu,

-Bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunduğu,

Tespit edilenlere ilgili Çevre Kanunun 20. ve 26. maddesi ilgili bentleri doğrultusunda idari para cezası ve işlem tesisi edileceğini önemle dikkatinize ve bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

Comentarios


bottom of page