top of page

OPTİSYENLİK MÜESSELERİNİN DİKKATİNE !


images

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

05.04.2016

DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEME EK SÖZLEŞME -1 İLE İLGİLİ OPTİSYENLİK MÜESSESELERİNİN DİKKATİNE

 Bilindiği üzere 26/03/2016 tarih 29665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda ve Sözleşme maddelerinden doğan aksaklıklar nedeniyle 2016 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesinin bazı maddelerinde Ek Sözleşme-1 ile yeniden düzenleme yapılmıştır.

Buna göre;

2016 Yılı Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmenin (9.9) numaralı maddesine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Ek Sözleşme-1 Taahhütnamesini anlaşmalı optisyenlik müessesesi ile Kurumun ilgili birimi arasında 22/04/2016 tarihi mesai saati bitimine kadar imzalanacaktır.

Ek Sözleşme-1 Taahhütnamesini süresi içerisinde imzalamayan optisyenlik müesseseleri hakkında 2016 Yılı Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesinin (9.9) maddesi gereği işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Ek:1- Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Ek Sözleşme -1 ( 2 Sayfa)

2- Taahhütname (1 Sayfa )

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ

EK SÖZLEŞME -1

Madde-1.Sözleşmenin (6) maddesi Uygulanacak Usul ve Esaslar başlıklı bölümünün (6.3.10) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler ilave edilmiştir.

6.3.11. Sözleşmelerin geçerlilik süresi sonunda; Kuruma olan borcu, Kurum bilgi işlem sistemi (MEDULA) üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanacak son altı aylık fatura ortalamasını aşan Müesselerle sözleşme yapılmaz.

6.3.12. Müessesenin, yeni dönem için sözleşmesinin yenilenip yenilenmemesi Kurumca daha önce yapılan tespitler, hasta memnuniyeti, kamu yararı, aktüeryal denge ve verimlilik gibi ölçütler değerlendirilerek Kurum tarafından belirlenir.

Madde-2. Sözleşmenin (6.6.) başlıklı bölümünde yer alan Müesseseye İlişkin Değişiklikler başlığı altında yer alan maddeler aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

6.6.2 Müessesenin unvan, sahip ve mesul müdürünün değişmemesi şartıyla aynı il sınırları içindeki adres değişikliği, değişiklik için il sağlık müdürlüğüne müracaatının gerçekleştiği tarihi takip eden iş günü içerisinde Kuruma bildirilir. Adres değişikliği ile ilgili yeni ruhsatın müesseseye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından teslim edildiği tarihi takip eden günden itibaren en geç 5(beş) iş günü içinde ruhsat fotokopisinin Kuruma ibraz edilmesi mecburidir.

6.6.3 Merkezin unvan, nevi, sahip, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve/veya yönetim kurulu üyelerine ilişkin değişiklikler, diğer şirket türlerinde ise ortaklara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği tarih itibarıyla 30 (otuz) gün içerisinde Kuruma bildirmek ve ilgili belgeleri sunmakla yükümlüdür.

6.6.4.Merkezin bir başka kişi veya kuruluş tarafından devralınması halinde, devir tarihi itibariyle Kurumla imzaladığı sözleşme fesih olur. Devralan kişi veya kuruluş ile 6552 sayılı Kanun ile değiştirilen 5510 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi hükümleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma ve borç ilişkilerinde taraf değişikliklerine ilişkin hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ticari işletme hukukuna ilişkin hükümleri ve işbu sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla sözleşme yapılır.

6.6.5.Merkez kapatılması halinde, kapatılma halinin ortaya çıktığı tarihi takip eden iş günü bitimine kadar durum Kuruma bildirilir. Kapanma tarihi itibariyle Kurumla imzalanan sözleşme fesih olur.

Merkez sahibi veya sorumlu müdürün vefatı halinde ise takip eden 10 (on) iş günü içerisinde yeni durum Kuruma bildirilir. Vefat tarihi itibariyle Kurumla var olan sözleşme sona erer, reçete kabul edilmez.

 Merkez sahibinin vefatı halinde mesul müdür bulundurulması koşulu ile merkez sahibinin mirasçılarının talebi halinde Kurum uygun görürse yeniden sözleşme yapılarak merkezin reçete ve hasta müracaat girişi açılır.

Madde-3. Sözleşmenin (7.1.) başlıklı Faturaların düzenlenmesi ile ilgili bölümün (7.1.3) bendindeki paragrafın sonuna gelmek üzere aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

7.1.3.(…..) Müessesenin kapanması halinde kapanış tarihi itibariyle sonlandırılarak, faturalandırılır.

Madde-4. Sözleşmenin (8.) maddesi Cezai Koşul ve Fesih Hükümleri genel başlığı altında yer alan (8.1.4) ve (8.2.1) maddeye (6.6.4) madde eklenmiştir.

Madde-5. Sözleşmenin (8.4.) maddesi altında yer alan Cezai Koşul ve Fesih İşlemlerine İlişkin Genel Esaslar başlıklı bölüme (8.4.26) maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ilave edilmiştir.

8.4.27.Sözleşmenin (6) başlıklı bölümünde belirtilen ilgili fiil/fiillerin gerçekleştirildiğinin tespiti halinde merkez yazılı olarak uyarılır. Uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir sene içinde aynı fiil/fiilin gerçekleşmesi ikinci tekrar olarak değerlendirilir.

Madde-6. Sözleşmenin (9.9.) maddesi Sözleşmede Değişiklik Yapılması ile ilgili bölümün (9.9.5) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ilave edilmiştir.

9.9.6. Ek sözleşme ile yapılacak değişiklikler, sözleşmeye aykırılık teşkil eden fiiller nedeniyle tebliğ ve itiraz aşamaları tamamlanmış olan yaptırımlardan feragat eden hükümler ihtiva edemez.

Madde-7. Ek-1 tablodaki istenen belgelerin içinde yer alan SUT eki EK–6/B Gözlükçü/Optisyen Bilgi Formu 2012 yılı SUT’ un da istenen bir belgedir.2013 SUT’ un da belge istenmediği için çıkarılmış olup yerine Adli sicil kaydı istenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.8SUT eki EK–6/B Gözlükçü/Optisyen Bilgi FormuBağlı bulunulan vergi dairesince veya 3568 sayılı Kanun kapsamında yetki almış meslek mensuplarınca onaylanmış(SMMM, YMM)

8Müessesenin sahibi gerçek kişi(şahıs firması) ise müessese sahibi ve mesul müdürü, Tüzel kişiliklerde yöneticisi ve/veya ortaklarına ilişkin belgeAdli sicil kaydını gösterir belge

Madde-8 Sözleşmenin (6.6.4) maddesinin (b)ve (c) bendinde sehven (6.3.3) maddesine atıfta bulunulmuştur. Doğrusu (b) ve (c) bendi (6.5.5) maddesidir.

TAAHHÜT BELGESİ

            26/03/2016 tarih ve 29665 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelikle getirilen düzenlemelere ilişkin hükümleri okudum ve aynen uyacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.    

Ek:  Onaylı Optisyenlik

Müessesesi Ruhsatnamesi Kontrolü Yapan Kurum PersoneliMesul MüdürMüessese SahibiAdı-Soyadı Görevi Tarih İmza

Şirket Kaşesi

#onecikan

bottom of page