MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA GENEL YAZI (TKHK)


TKHK2

Muayene ücreti hakkında genel yazı (TKHK)

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Muayene ücreti hakkında genel yazı yayımlanmıştır. Duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 

Sayı: 78004154/010.6        14.08.2013 Konu: Muayene ücreti

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Bazı Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerinden alınan yazılarda; Birliklerine bağlı Ağız ve Diş SağlığıMerkezlerine veya sağlık tesislerinin diş kliniklerine müracaat eden hastaların, diş muayenelerinin yapılması neticesinde, hastaya hekim tarafından planlanan tedavi süreci devam etmekte iken veya tamamlandıktan sonra, aynı hastanın 10(on)günlük süre içerisinde, aynı sağlık tesisine, farklı bir diş muayenesi için müracaat etmesidurumunda, hastanın ikinci müracaatına istinaden sisteme muayene girişi yapılıp yapılamayacağıkonusunda tereddütte düşüldüğü belirtilmektedir.

Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınan 26.07.2013 tarihli ve 54098001/103Û01/2809156-12449801 sayılı yazıda;01.05.2013 tarihinde (24.03.2013 tarih ve 28597 Sayılı R.G.) uygulamaya konulan Sağlık Uygulama Tebliği ve eki EK 2/Ç’de “tek diş muayenesi” adı altında bir kodun olmadığı, “401.010 Diş hekimi muayenesi” kodunun bulunduğu ve sağlık tesislerine başvuran hastaların bu kapsamda değerlendirilerek, sadece tek dişlerinin değil, 401.010 kodundan da anlaşılacağı üzere, tüm ağız muayenelerinin diş hekimi tarafından yapılması gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Sağlık Uygulama Tebliği’nin “2.2.1.B-2-Hizmet Başına Ödeme Yöntemi ileFaturalandırılacak Ayakta Tedaviler” başlığı altında yer alan 3 üncü maddesinde “Hizmet başına ödeme yöntemi kapsamında ayaktan muayene sonrasında aynı sağlık kurumunda söz konusu muayene ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen tanı ve/veya tedaviye yönelik işlemler için muayene girişi yapılmayacaktır.” Hükmüne istinaden, Sosyal Güvenlik Kurumu, 10(on) günlük süre içerisinde sağlık tesislerine müracaat eden hastaların ikinci müracaatlarına istinaden sisteme muayene girişi yapılamayacağını belirmektedir.

Yukarıdaki belirtilen nedenlerle, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine veya sağlık tesislerinin diş kliniklerine müracaat eden hastaların, sisteme ilk muayene girişi yapıldıktan sonra 10(on) günlük süre içerisinde başka bir diş için aynı sağlık tesisine tekrar muayene olmak istemesi halinde, ikinci muayene için sisteme muayene ücreti girilmemesi, Hastaların diş hekimi tarafından ilk muayenesinde tüm ağız muayenelerinin yapılarak, muayene sonucunda belirlenen ve farklı tarihlerde tedavileri yapılan işlemler için de (dolgu, diş çekimi, protez vb.) her defasında sisteme muayene girişi yapılmaması, konuya gereken hassasiyetin gösterilerek, bundan sonraki iş ve işlemlerde yukarıdaki belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Orhan Koç Kurum Başkanı a. Kurum Başkan Yardımcısı 

DAĞITIM: Gereği: 87 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliği

#onecikan