KİLİS İLİNDE TERÖR OLAYLARIYLA İLGİLİ ERTELEME GENEL YAZISI


Kilis ilinde terör olaylarıyla ilgili SGK erteleme genel yazısı

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından erteleme konulu genel yazı yayınlanmış olup genel yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 93180631/309/7.641.873 Konu: Erteleme

GENEL YAZI

Bilindiği gibi, Kilis ilinde yaşanan terör olayları nedeniyle işverenler ile aynı ilde ikamet eden vatandaşlarımız/sigortalılarımızın, 5510 sayılı Kanun gereğince yerine getirmek zorunda oldukları mükellefiyetlerini yasal süresi içerisinde ifa etmek konusunda sıkıntılar yaşadıkları, dolayısıyla Kurumca sağlanan teşviklerden yararlanamadıkları gibi kendilerinden kaynaklanmayan durumlardan dolayı idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı ile karşı karşıya kalmakta olduklarına dair bilgiler Kurumumuza ulaşmaktadır.

Bu nedenle, Kilis ilinin tamamı için, anılan ilde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, işyeri olan işverenler, kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun kapsamındaki mükellefiyetlerini öngörülen sürelerde yerine getiremedikleri anlaşılmış olup idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammına mesnet teşkil eden fiiller ile diğer hususlara bağlı ödeme, ibraz vb. tarihlerin yeniden belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu nedenle. Yönetim Kurulumuzun 11/05/2016 tarihli ve 2016/183 sayılı kararı ile;

-1 Mart 2016 ila 30 Kasım 2016 tarihleri arasında vermek zorunda oldukları her türlü bilgi ve belgenin verme süresi ile yapmak zorunda oldukları başvuru sürelerinin 23 Aralık 2016 tarihine kadar uzatılmasına, 23 Aralık 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümlerinin uygulanmamasına,

-1 Mart 2016 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş, mevcut prim borçları ile 1 Mart 2016 ila 30 Kasım 2016 tarihine kadar (30 Kasım 2016 dahil) olan döneme ait prim borçları ve bu döneme denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme taksitlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Aralık 2016 tarihi resmi tatil olduğundan 02/01/2017 tarihine kadar (02/01/2017 dahil) ertelenmesine, 1 Mart 2016 ila 30 Kasım 2016 döneminde 5510 sayılı Kanunda belirtilen zamanaşımı sürelerinin işlememesine.

Ayrıca, teşviklerden, yapılandırma ve taksitlendirmelerden yararlanan işverenler bakımından, bu durumun ihlal nedeni sayılmamasına,

-1 Mart 2016 ila 30 Kasım 2016 döneminde verilmesi gereken belgelerin verilmemesi ve ödemelerin yapılamaması nedeniyle uygulanmış ve tahsil edilmiş olan idari para cezalan ile gecikme cezası ve gecikme zamlarının iptal edilerek işveren ve sigortalıların borcu varsa borcuna, borcu yoksa sonraki ödemelerine mahsup edilmesine,

-Ayrıca, erteleme kapsamındaki işyerlerine ait borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulmasına, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmamasına.

-Erteleme kapsamındaki işyerlerinin borcu için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmamasına.

-Erteleme kapsamındaki işyerlerinden kaynaklanan borçlar nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre uygulanmış olan hak ve alacak hacizlerinin kaldırılmasına,

Karar verilmiştir.

Uygulamayla ilgili yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Yürütülecek İşlemler;

1.1. Sigortalı işe giriş ve işlen ayrılış bildirgeleri yönünden erteleme işlemleri;

5510 sayılı Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri gereğince işverenler, kamu idareleri, kurum ve kuruluşlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigortalılık başlangıç ve sona erme tarihlerine ilişkin bildirimlerini. Kuruma vermek zorunda olup belgelerin yasal sürede verilmemesi halinde 102 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (j) bentleri gereğince idari para cezası uygulanmaktadır.

Yönetim Kumlu Kararı gereğince Kilis ilinde işyeri olan işverenlerin 1/3/2016-30/11/2016 tarihleri arasında vermek zorunda oldukları sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini 23/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) vermeleri halinde idari para cezası uygulanmayacaktır. İşverenlerin bu sürede kağıt ortamında verdikleri sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır. Yönetim Kumlu Kararınca belirlenen sürede idari para cezası uygulanan bildirgelerden dolayı oluşan idari para cezaları komisyon kararı ile kaldırılacaktır.

İşyerlerinin ikamet adresinin tespitinde işyeri tescil kayıtları esas alınacaktır.

1.2- Ek 5 inci, ek 6 ıncı madde sigortalıları ile (4/a) kapsamında işleğe bağlı sigortalılar, 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci ve 86 ıncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların erteleme işlemleri;

1.2.1- Kilis ilinde ikamet eden sigortalılar;

Kilis ilinde ikamet eden ek 5 inci ve ek 6 ncı madde sigortalıları, 1/3/2016 tarihinden önce ödeme süresi geçmiş primleri ile bunların 30/11/2016 tarihine kadar olan gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 2/1/2017 (31 Aralık 2016 resmi tatil olduğundan) tarihine kadar ödemeleri halinde 1/3/2016-30/11/2016 tarihleri arasında gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacaktır. Ayrıca, 2016 yılı Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin primlerin 2/1/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir.

5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ay içinde 30 günden az çalışıp kalan sürelerini 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek tamamlayanlar 1/3/2016 tarihi itibariyle ödeme imkanı bulunan 2015 yılı Şubat ve sonraki aylara ait prim borçlarının 1/3/2016 tarihine kadar olan gecikme cezası ve gecikme zammını 2/1/2017 tarihine kadar ödemeleri halinde 1/3/2016-2/1/2017 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir. 2016 yılı Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin prim borçlarını 2/1/2017 tarihine kadar ödemeleri halinde de sigortalılardan gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacaktır.

Kilis ilinde ikamet eden ve 2925 sayılı Kanuna göre süreksiz tarım işlerinde çalışan tarım sigortalıları, 2016 yılı Ocak ayı primi ile bunun 30/11/2016 tarihine kadar olan gecikme cezası ve gecikme zammı borcunu 2/1/2017 tarihine kadar ödemeleri halinde 1/3/2016-30/11/2016 tarihleri arasında gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacaktır. Ayrıca, 2016 yılı Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin primlerin 2/1/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde de gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir.

506 sayılı Kanunun mülga 85 inci ve mülga 86 ncı maddelerine tabi sigortalıların 30/9/2008 tarihinden sonra ödenebilir nitelikte olan prim borçları ve bunların 1/3/2016 tarihine kadar olan gecikme cezası ve gecikme zammı tutarını 2/1/2017 tarihine kadar ödemeleri halinde 1/3/2016-30/11/2016 tarihleri arasında gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacaktır.

1.2.2.Ortak Hususlar

Sigortalıların ikamet adresinin tespitinde Kimlik Paylaşım Sisteminde yer alan adres bilgileri esas alınacaktır.

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortaya prim ödeyen sigortalıların isteğe bağlı sigortalı dosyaları işveren dosyasının açıldığı ünitede takip edilmekle birlikte bu sigortalılar sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde çalıştıklarından prim ertelenmesinden yararlandırılmayacaktır.

5510 sayılı Kanunun ek 5 inci. ek 6 ncı ve 51 nci maddenin üçüncü fıkrası, 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci ve 86 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanuna göre sigortalılığı olup geçici 60 inci maddeye göre 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin prim borcunu yapılandıran sigortalılar hakkında bu Genel yazının ‘”1.10- Yapılandırılan kurum alacaklarının taksitlerinin ödenmesi'” başlıklı bölümü doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

1.3- Ek 9 uncu madde kapsamındaki işverenler ve sigortalıların erteleme işlemleri;

1.3.1- Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler;

Yönetim Kurulu Kararı gereğince Kilis ilinde ikamet eden ek 9 uncu madde işverenlerinin 1/3/2016-30/11/2016 tarihleri arasında sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesine ilişkin vermek zorunda oldukları “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıranlara Ait Bildirgeyi 23/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) vermeleri halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

İşverenlerin ikamet adresinin tespitinde Kimlik Paylaşım Sisteminde yer alan adres bilgileri esas alınacaktır. Türkiye’de ikamet etmeyen işverenlerin ikinci adres bilgisi alanının Yönetim Kurulu Kararında belirlenen il olması halinde de aynı şekilde işlem yapılacaktır.

Ek 9 uncu madde kapsamındaki işverenler, 1/3/2016 tarihinden önce ödeme süresi geçmiş primleri ile 1/3/2016-30/11/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/12/2016 tarihi resmi tatil olduğundan 2/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenmesine, 1/3/2016-30/11/2016 tarihleri arasında 5510 sayılı kanunda belirtilen zamanaşımı süresinin işlemeyecektir.

Ev Hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin yararlandıkları teşvikler hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

1.3.2- Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlar;

1/3/2016-30/11/2016 tarihleri arasında ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlar “Ev Hizmetlerinde On Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form” ya da www.turkiye.gov.tr adresinden yapacakları sigortalı bildirimlerini 23/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapabilecekleridir. İşverenlerin ikamet adresinin tespitinde Kimlik Paylaşım Sisteminde yer alan adres bilgileri ve ikinci adres bilgileri esas alınacaktır.

Ek 9 uncu madde kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlar 1/3/2016 tarihinden önce ödeme süresi geçmiş iş kazası ve meslek hastalığı prim borçlan ile 1/3/2016-30/11/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/12/2016 tarihi resmi tatil olduğundan 2/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenmesine, 1/3/2016-30/11/2016 tarihleri arasında 5510 sayılı kanunda belirtilen zamanaşımı süresinin işlemeyecektir.

Ev hizmetlerinde aynı kişi yanında ayda 10 günden az çalışan sigortalılar çalıştıkları aya ait % 32,5 oranındaki primi ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilmekle olup bu süre içinde ödenmeyen primin ödenme imkanı ortadan kalkmaktadır. Yönetim Kurulu Kararı gereğince sigortalılar 2016 yılı Şubat ayı primi ile 2016 yılı Mart ayı ile Ekim ayı (bu ay dahil) arasındaki prim borçlarının zamanaşımı süresi işletilmediğinden, bu süredeki prim borçlan için 1/3/2016-30/11/2016  tarihine  kadar  (bu  tarih   dahil) gecikme  cezası   ve gecikme  zammı uygulanmayacak, 31/12/2016 tarihi resmi tatil olduğundan 2/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenecektir.

1.4- İşyerinin tescili, nakli, devri, intikali; alt işverenlerin bildirimleri, şirketlerin nevi değişiklikleri, katılmaları ve birleşmeleri: adi ortaklıklarda yeni ortak alınması, ruhsat vermeye yetkili makamların bildirimleri, şirket kuruluşu aşamasında ticaret siciline yapılan başvurular;

İşyerlerinin tescili, devri, intikali, yukarıda belirtilen ile nakledilmesi, şirketlerin nev’i değişiklikleri, bir şirketin başka bir şirkete katılması veya birleşmesi, adi ortaklıklarda yeni ortak alınması, ticaret sicil memurluklarının kuruluş aşamasında kendilerine yapılan başvuruları bildirmesi, ruhsat vermeye yetkili makamların vermiş oldukları ruhsat ve ruhsat niteliğindeki işlemlerine ilişkin bilgi ve belgelerin verilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanunun 11 nci maddesi hükmü gereğince kanunda belirtilen sürelerin, 1/3/2016 ila 30/11/2016 tarihleri arasına denk gelmesi halinde, söz konusu yükümlülüklerin 23/12/2016 tarihine kadar yerine getirilmiş olması halinde yasal süresi içinde yerine getirildiğinin kabul edilmesi, dolayısıyla 102 nci madde hükmüne istinaden idari para cezası uygulanmaması,

23/12/2016 tarihine kadar yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması halinde, 23/12/2016 tarihi itibariyle fiilin/fiillerin işlendiğinin kabul edilerek yükümlülükleri yerine getirmekle ödevli olanlar hakkında idari para cezası uygulanması.

Gerekmekledir.

1.5- Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve 30 günden eksik çalışmanın bildirilmesi, denetim elemanlarının yaptıkları tespitler üzerine istenilmesi gereken belgeler;

Özel sektör işverenlerinin 2016/ Şubat ila Ekim aylarına, kamu işyeri işverenlerinin ise 15/1/2016-14/2/2016 (2016 Ocak) ila 15/09/2016-14/10/2016 (2016/Eylül) dönemlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 23/12/2016 tarihine kadar verilmesi halinde yasal süresi içinde verildiğinin kabul edilmesi,

Anılan aylarda ay içinde 30 günden eksik çalışılmış olması halinde 30 günden eksik çalışmaya ilişkin eksik gün nedenlerine ait SSİY 10 nolu eki eksik gün bildirimi formu ile eklerinin bu aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verileceği son tarih olan 23/12/2016 tarihine kadar verilmesi halinde yasal süresi içinde verildiğinin kabul edilmesi,

Yine SSİY 102 nci maddesinde ve işveren uygulama tebliğinin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi başlıklı 2.2 maddesinde belirtilen hususlarla ilgili belgelerin idari para cezası uygulanmaksızın verilmesi gereken son tarihin 1/3/2016 ila 30/11/2016 tarihleri arasına rastlaması halinde 23/12/2016 tarihine kadar verilmesi durumunda yasal süresi içinde verildiğinin kabul edilmesi. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denelim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata istinaden verilmesi gereken son tarihin 1/3/2016 ila 30/11/2016 tarihleri arasına rastlaması halinde, 23/12/2016 tarihine kadar verilmesi durumunda yasal süresi içinde verildiğinin kabul edilmesi,

Dolayısıyla. 23/12/2016 tarihine kadar yerine getirilmemiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesine ilişkin yükümlülük nedeniyle, 23/12/2016 tarihi itibariyle fiilin işlendiği dikkate alınarak idari para cezası uygulanması,

Gerekmektedir.

1.6- Sigorta primleri ile işsizlik sigortası ve damga vergisi ödemeleri;

Özel sektör işverenlerinin 2016/ Şubat ila Ekim aylarına, kamu işyeri işverenlerinin ise 15/1/2016-14/2/2016 (2016 Ocak) ila 15/09/2016-14/10/2016 (2016/Eylül) dönemlerine ilişkin tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin, işsizlik sigortası primlerinin ve damga vergilerinin 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödendiklerinin kabul edilerek söz konusu belgeler için gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk ettirilmemesi,

Yine SSİY 108 nci maddesinde ve İşveren Uygulama Tebliğinin Kanunun 4 üncü Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar Yönünden Primlerin Ödenme Süreleri ve Usulleri başlıklı “2.4” maddesinde belirtilen hususlarla ilgili ödemelerinin gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın yapılması gereken son tarihin 1/3/2016 ila 30/11/2016 tarihleri arasına rastlaması halinde, bu ödemelerin 02/01/2017 tarihine kadar yapılması durumunda yasal süresi içinde ödendiğinin kabul edilerek gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk ettirilmemesi,

Özel ve kamu sektörü işverenlerinin 1/3/2016 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş (gecikmiş) prim, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borçlarının 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde, 1/3/2016 ila 02/01/2017 tarihleri arasındaki süre için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaması, dolayısıyla 03/01/2017 tarihinden itibaren yeniden gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanması,

Gerekmektedir.

1.7- İhalelere katılmak amacıyla borcu yoktur belgesi isteyen işverenler;

Yönetim Kurulu kararı uyarınca, I Mart 2016 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 1 Mart 2016 ila 30 Kasım 2016 tarihine (30 Kasım 2016 dahil) kadar olan döneme ait prim borçları ve bu döneme denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirmelerin taksitlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 02/01/2017 tarihine kadar ertelenen işverenlerin ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının sorgulanması sırasında ihale tarihi 1/3/2016-02/01/2017 tarihleri arasında olmak kaydıyla; erteleme kapsamına girmeyen dönemlere ait prim borçları ile erteleme kapsamına girmeyen işyerlerinden kaynaklanan borçlarının ihale tarihi itibariyle toplamının Kamu İhale Genci Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması halinde, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı kabul olunacaktır.

1.8- Sigorta Primi Teşvik ve Destek Uygulamaları;

Yönetim Kumlumuzun 11/05/2016 tarihli ve 2016/183 sayılı kararında belirtilen Kilis ilinde işyeri olan işverenlerin;

– Ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden, 2016/Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin,

– Ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden, 2016/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin,

23/12/2016 tarihine kadar tercih edilen sigorta primi teşviki kapsamında Kurumumuza verilmesi ve muhteviyatı prim borçlan ile 1/3/2016 tarihinden önceki sürelere ilişkin yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının 2/1/2017 tarihine kadar ödenmesi kaydıyla, yukarıda belirtilen dönemlere/aylara ilişkin olarak işverenlerin tercih edilen sigorta primi teşvik ve desteklerden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 1/3/2016 tarihinden önceki sürelere ilişkin yasal ödeme süresi geçmiş borçların 2/1/2017 tarihine kadar ödenmesi kaydıyla;

–   Ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden. 2016/Kasım ayma ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin.

–   Ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden, 2016/Ekim dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin,

1/9/2012 tarihli, 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinde belirtilen yasal süreler içinde verilmesi, muhteviyatı prim borçlarının da yine yasal süreler içinde ödenmesi ve ilgili Kanunlarda öngörülen diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla, işverenlerce tercih edilen sigorta primi teşvik ve desteklerden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, erteleme kapsamına giren ve 2/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gereken borçların 2/1/2017 tarihine kadar ödenmemesi halinde, gerek erteleme kapsamına giren gerekse erteleme kapsamına girmeyen yukarıda belirtilen aylara/dönemlere ilişkin yararlanılan sigorta primi teşvik ve destekler gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

1.9- Asgari İşçilik Uygulaması Yönünden;

Kilis ilinin lamamı için anılan ilde, Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kumlan kurum ve kuruluşlar ile Bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmemiş olması halinde Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 01/03/2016 ile 30/11/2016 tarihleri arasında tebliğ edilen fark işçilik prim borçlarının işverenlerce, 23/12/2016 (dahil) tarihine kadar ödeneceğinin taahhüt edilmesi halinde I aylık süre içinde taahhüt edilmiş olarak kabul edilmesi,

Aynı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 01/03/2016 ile 30/11/2016 tarihleri arasında tahakkuk ve tebliğ edilen fark işçilik prim borçlarının 02/01/2017 (dahil) tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödenmiş olarak kabul edilerek gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaması,

Kanunun 85 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 01/03/2016 ile 30/11/2016 tarihleri arasında tebliğ edilen fark işçilik prim borçlarının 23/12/2016 tarihine kadar itiraz edilmesi halinde 1 aylık süre içinde itiraz edildiğinin kabul edilmesi,

Kanunun 85 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan Kuruluşlardan 01/03/2016 ile 30/11/2016 tarihleri arasında istenilen bilgi ve belgelerin yine 23/12/2016 (dahil) tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde yasal süresinde verilmiş olarak kabul edilerek işlem yapılması,

Kanunun 90 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Kilis ilinin tamamında Kamu kurum ve kuruluşlarınca 01/03/2016 ile 30/11/2016 tarihleri arasında kararda belirtilmesi üzerine ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini 23 Aralık 2016 (dahil) olarak değiştirilerek bildirmeleri halinde onbeş günlük yasal süresi içinde bildirildiğinin kabul edilmesi,

Özel nitelikteki inşaat işyerlerinin 01 Mart 2016 – 30 Kasım 2016 tarihleri arasında bitirilmiş olması halinde aksine bir tespit olmadıkça işverenleri tarafından inşaatın bitirildiğinin 23 Aralık 2016 (dahil) olarak beyan edilmesi halinde bir aylık süre içinde bildirildiğinin kabul edilmesi,

Gerekmektedir.

1.10- Yapılandırılan kurum alacaklarının taksitlerinin ödenmesi;

İşverenlerin 6552 sayılı kanuna istinaden yapılandırılan borçlarına ilişkin 1/3/2016 ila 30/11/2016 tarihleri arasında ödemek durumunda oldukları taksitlerinin de 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde taksit ödemelerinin yasal süresi içinde yapıldığının kabul edilerek 1/3/2016 ila 02/01/2017 tarihleri arasındaki geçen süre için vade farkı alınmaması, bu durumun ihlal nedeni sayılmaması  ve yapılandırmalarının bozulmaması, yapılandırılmış olan borçlar yönünden anılan döneme denk gelen taksitlerin yönetim kurulu kararı ile ödeme vadesinin 02/01/2017 tarihine kadar ötelenmiş yani yeni bir vade belirlenmiş olduğu dikkate alınarak anılan tarih itibariyle taksit ödemelerinin yapılmamış olması halinde ödenmemiş taksitler bakımından ödenmemiş olan taksit sayısı kadar ihlal yapılmış olduğunun kabul edilmesi gerekmekledir.

2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (I») bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bendine tabi sigortalılara ilişkin işlemler;

Yönetim Kurulu kararında belirtilen Kilis ilinde ikamet eden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin, yasal verilme süresinin son günü 01/03/2016 ile 30/11/2016 tarihleri arasına rastlayan bildirimlerin 23/12/2016 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılması halinde, yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin 23/12/2016 tarihine kadar yerine getirilmemesi halinde, yasal verilme süresinin son gününde geçerli olan asgari ücret üzerinden idari para cezası uygulanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların 6552 sayılı Kanuna istinaden yapılandırılan borçlarına ilişkin 01/03/2016 ile 30/11/2016 tarihleri arasında ödemek durumunda oldukları taksitlerinin de 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde taksit ödemelerinin yasal süresi içinde yapıldığının kabul edilerek 01/03/2016 ile 02/01/2017 tarihleri arasındaki geçen süre için vade farkı alınmaması, bu durumun ihlal nedeni sayılmaması ve yapılandırmalarının bozulmaması, yapılandırılmış olan borçlar yönünden anılan döneme denk gelen taksitlerin Yönetim Kurulu kararı ile ödeme vadesinin 02/01/2017 tarihine kadar ötelenmiş yani yeni bir vade belirlenmiş okluğu dikkate alınarak anılan tarih itibarıyla taksit ödemelerinin yapılmamış olması halinde ödenmemiş taksitler bakımından ödenmemiş olan taksit sayısı kadar ihlal yapılmış olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların 01/03/2016 tarihi itibariyle ödeme vadesi geçmiş prim borçları ile 30/1 1/2016 tarihine kadar (30/11/2016 tarihi dahil) tahakkuk etmiş ve edecek prim borçları erteleme kapsamına alınacaktır.

Erteleme kapsamına giren borçlara 01/03/2016 ile 02/01/2017 tarihleri arasında gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Bahse konu borçların bu süreler içinde ödenmemesi halinde, 03/01/2017 tarihinden itibaren ödemenin yapıldığı tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalılar Yönünden Ertelemeye İlişkin Yürütülecek İşlemler;

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan yükümlülükler yönünden, yasal son verilme tarihi 1/03/2016-30/1 1/2016 tarihleri arasına rastlayan 5510 sayılı Kanuna göre verilmesi gereken işyeri bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri ile Hizmet Takip Programı kapsamında yapılacak bildirimlerin 23/12/2016 (bu tarih dahil) tarihine kadar verilmesi halinde yasal süresi içerisinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

23/12/2016 tarihine kadar yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması halinde, 23/12/2016 tarihi itibariyle fiilin/fiillerin işlendiğinin kabul edilerek idari para cezası uygulanacaktır.

Buna göre, 01/03/2016 – 30/11/2016 tarihleri arasında verilmesi gereken işyeri bildirgesi ve asıl veya ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgeleri ile Hizmet Takip Programı kapsamında  yapılacak  bildirimlerin   son  bildirim  tarihi  23/12/2016  tarihi  olacak   şekilde programlarda gerekli güncelleme işlemi yapılarak idari para cezası kaydı oluşmuş ancak tebligat işlemleri İl/Merkez Müdürlükleri tarafından yapılmamış olan idari para cezası kayıtları merkezden program üzerinden toplu olarak iptal edilecektir. Ancak, ilgili işverene tebligat işlemleri yapılmış olan idari para cezaları İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu Kararı ile Tl/Merkez Müdürlüklerince iptal edilecektir. İptal edilen idari para cezalan için tahsil edilmiş tutarlar bulunması halinde işverenin varsa mevcut borcuna borcu yok ise sonraki tahakkuklarına Mosip Sistemi üzerinden mahsup edilecektir.

Ayrıca Kanunun 102 nci maddesi gereğince uygulanmış olan idari para cezalarının;

15 günlük ödeme süresinin 01/03/2016-30/11/2016 tarihleri arasına denk gelmesi ve 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödendiğinin kabul edilmesi.

Tebliğ edilmiş idari para cezasının 15 günlük itiraz süresinin yine 01/03/2016-30/11/2016 tarihleri arasına denk gelmesi ve 23/12/2016 tarihine kadar itiraz edilmesi halinde itirazın yasal süresi içinde yapıldığının kabul edilmesi,

İdari para cezalarına yapılan itirazlar üzerine komisyonca alınan/alınacak itirazın reddine ilişkin kararların tebliğ edildiği tarihin 01/03/2016 tarihinden önce olması halinde. 01/03/2016 tarihine kadar gecikme cezası gecikme zammı uygulanması, 01/03/2016 ila 02/01/2017 tarihi arasında gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaması,

gerekmektedir.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 2016/183 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirtilen Kilis ilinin tamamı için, anılan ilde ikamet eden sigortalılar ile prim ödeme yükümlüsü kamu kurum ve kuruluşlarının ödeme vadesi 01/03/2016 ila 30/11/2016 (bu tarih dahil) tarihleri arasında sona eren;

Emekli keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi primlerini,

6111 ve 6552 sayılı Kanunlar uyarınca borç yapılandırma taksitlerini,

5434 Sayılı Kanunun, 12 maddesi gereğince isteğe bağlı iştirakçileri ile Ek-71, F.k-76 ve Geçici-192 madde uyarınca 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilgisi kumlan iştirakçilerin emekli keseneği ve kurum karşılığı ile genci sağlık sigortası primlerini,

5434 ve 5510 sayılı Kanunun hükümlerine göre borçlanma kapsamına alınan sürelerine ilişkin borçlandırılan tutarlarını ile hizmet ihyası yapanların ihya tutarlarını,

Gecikme cezası ve zammı uygulanmaksızın 02/01/2017 tarihine kadar ödeyebileceklerdir.

Ayrıca, 1/03/2016 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş prim ödeme yükümlüsü kamu kurum ve kuruluşlarının kesenek/prim borçları ile 5434 Sayılı Kanunun Ek-71, Ek-76 ve Geçici-192 madde uyarınca 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilgisi kurulan iştirakçilerin genel sağlık sigortası primleri 1/03/2016 ila 30/11/2016 tarihleri arasındaki süreler için gecikme cezası ve zammı uygulanmaksızın 02/01/2017 tarihine kadar ödenebilecektir.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan emekli keseneği ve kurum karşılığı ile prim tutarlarının tahakkuk ve tahsilat işlemleri Kamu Görevlileri Daire Başkanlığınca merkezden yürütüldüğünden ertelemeye ilişkin iş ve işlemler anılan Daire Başkanlığınca yürütülecektir.

4- Genel sağlık sigortasının uygulaması bakımından yapılacak işlemler;

5510 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlar hakkında Kurumumuzun 17/1/2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Genelgesinin “Tescil İşlemleri” başlıklı 7.3.1 bölümünde; “Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek:1) tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmayanların, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı. Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylık prime esas kazancın (asgari ücretin) iki katı kabul edilerek gelir değişikliği, sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” nda yer alan “GSS 60/g Türk Vatandaşı” menüsünden güncellenecektir, Hükmü yer almaktadır. Buna göre “Gelir Testine Müracaat Bildirimi” (Ek: 1) tebligatının tebliğ edildiği tarihten sonraki 1 aylık gelir testine başvuru süresinin son gününün 1/3/2016 – 30/11/2016 (30 Kasım 2016 dahil) tarihleri arasına rastlaması halinde 23/12/2016 tarihine kadar yapılan gelir testi başvuruları yasal süresinde yapılmış olarak kabul edilecektir.

5510 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin yedinci fıkrasında “‘Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar.” hükmü yer almaktadır. Buna göre yabancı uyruklu öğrenci olup genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin üç aylık başvuru süresinin son gününün 1/3/2016- 30/11/2016 (30 Kasım 2016 dahil) tarihleri arasına rastlaması halinde 23/12/2016 tarihine kadar yapılan tescil başvuruları yasal süresinde yapılmış olarak kabul edilecektir.

5510 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belinden yabancı uyruklu vatandaşlar, (g) bentlerinde belirtilen Türk vatandaşları ve aynı maddenin yedinci fıkrasındaki yabancı uyruklu öğrenci kapsamındaki ( Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı burslusu öğrenciler hariç) genel sağlık sigortalılarının 2016/1 inci ay ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borçlarına 1/3/2016 – 2/1/2017 (2/1/2017 dahil) tarihleri arasında gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak olup, 3/1/2017 tarihinden itibaren tekrar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

Ayrıca, bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2016/2 ila 10 uncu ay primlerinin son ödeme tarihi 31/12/2016 olarak değiştirilmiş olup, bu tarihin resmi tatil olması nedeniyle 2/1/2017 (dahil) tarihine kadar ödenmeyen prim borçlarına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Anılan dönemler için gecikme cezası ve gecikme zammı başlangıç tarihi 3/1/2017 tarihidir. Diğer taraftan, bu tarihe kadar yapılan ödemeler geç ödeme olarak değerlendirmeyecek ve 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılan yapılandırmada ihlal nedeni olarak sayılmayacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcunu 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandın tanlardan 30/11/2016 tarihine kadar ödemesi gereken 3,4,5,6 ve 7. taksitlerinin son ödeme tarihi 31/12/2016 olarak değiştirilmiş olup bu tarihin resmi tatil olması nedeniyle 2/1/2017 (dahil) tarihine kadar yapılan ödemeler için herhangi bir gecikme zammı alınmayacak ve bu tarihe kadar yapılan ödemeler 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılan yapılandırmada ihlal nedeni olarak sayılmayacaktır.

5- işyeri Kayıtlarının Kurumun Denetim Ve Kontrol İle Görevlendirilen Memurlarına İbraz Edilmesi İle Kanunun 100 üncü Maddesi Kapsamında Bilgi Ve Belgelerin Kuruma Verilmesi Hakkında Yapılacak İşlemler:

Yönetim Kumlumuzun yukarıda belirtilen tarih sayılı kararına göre, Kilis ilinde yaşanan olaylar nedeniyle. Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi gereken son gün; 1/3/2016 ila 30/11/2016 tarihleri arasında olan işverenlerin, 23/12/2016 (dâhil) tarihine kadar bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, söz konusu yükümlülük yasal süresi içerisinde yapılmış sayılır. İlgili tarihlerde işverenler hakkında Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanmaz.

Yine, Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 100 üncü maddesine ve bu hükümlere istinaden 10/06/2014 tarihli 29026 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankalar Ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü tle Kurum Ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ” ile Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 2015/25 sayılı ve “Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele” konulu genelgede yer alan bilgi ve belgelerin Kuruma verilmesi hakkındaki yükümlülüklerin. Kanunda öngörülen sürenin son gününün 1/3/2016 ila 30/1 1/2016 tarihleri arasına denk gelmesi halinde bu süre, 23/12/2016 (dâhil) tarihine kadar uzar. Bu tarihe kadar Kanunun 8 inci ve 100 üncü maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirenlerin bu bildirimleri, yasal süresi içerisinde yapılmış sayılır ve bunlar hakkında Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (i) bendi hükümleri uygulanmaz. Bu genel yazının yayımlanmasından önce bu döneme ilişkin olarak uygulanmış idari para cezalan iptal edilir.

6- İdari para cezalarına itirazlar ve ödemeler için verilen süreler;

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanmış olan idari para cezalarının 15 günlük ödeme süresinin 1/3/2016 ila 30/11/2016 tarihleri arasına denk gelmesi ve 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödendiğinin kabul edilmesi,

Tebliğ edilmiş idari para cezasının 15 günlük itiraz süresinin yine 1/3/2016 ila 30/11/2016 tarihleri arasına denk gelmesi ve 23/12/2016 tarihine kadar itiraz edilmesi halinde itirazın yasal süresi içinde yapıldığının kabul edilmesi,

İdari para cezalarına yapılan itirazlar üzerine komisyonca alınan/alınacak itirazın reddine ilişkin kararların tebliğ edildiği tarihin 1/3/2016 tarihinden önce olması halinde, 1/3/2016 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanması, 1/3/2016 ila 02/01/2017 tarihi arasında gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaması,

Gerekmektedir.

7-İcra Takip Haciz ve Satış İşlemleri Yönünden Erteleme;

  1. a) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereği tecil ve taksitlendirilmiş olan borçların ertelenmesi;

Kurumumuza borcu bulunan 4/b sigortalılar ile işverenler tarafından borçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre 01/03/2016 tarihinden önce tecil ve taksitlendirilmiş ve bu tarih itibariyle bozma koşuluna girmemiş olan borçlara ilişkin ödeme vadesi 01/03/2016 ila 30/11/2016 arasında olan (bu tarih dahil) taksitlerin veya 01/03/2016 tarihinden sonra tecil ve taksitlendirmiş olan borçlara ilişkin ödeme vadesi 30/11/2016 tarihine kadar olan taksitlerin (peşinat hariç) ödeme vadeleri 02/01/2017 tarihi kabul edilecek olup, 01/03/2016 ila 30/11/2016 tarihleri arasında (bu tarih dahil) ödenmeyen taksit/taksitler yönünden 02/01/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) tecil faizi hesaplanmayacaktır.

Ayrıca, tecil ve taksitlendirmenin son taksit tarihinin 02/01/2017 tarihinden önce sona ermiş olması halinde 01/03/2016 ila 30/11/2016 tarihleri arasındaki taksitler en geç 02/01/2017 tarihine kadar (ilk taksit tarihinden itibaren 36 ay geçmemesi kaydıyla) erteleme kapsamında ödenebilecektir.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme süresinin azami 36 ay olması nedeniyle, 36 ay taksite bağlanmış taksitlendirmelerde 36 nci taksit tarihinin 02/01/2017 tarihinden önceki bir tarih olması halinde ertelenen taksitlerin en geç 36 nci taksitin ödeme gününde ödenmesi gerekmektedir.

b)İcra takip haciz ve satış işlemlerinin yapılmaması, yapılmış olan takip işlemlerinin durdurulması

Bu erteleme kapsamındaki işyerlerine ait borçlardan dolayı 02/01/2017 tarihine kadar (02/01/2017 dahil) yeni bir icra takip dosyası açılmaması, 01/03/2016 tarihinden sonra icraya verilen icra takip dosyalarının da iptal edilmesi ve borçların erteleme süresinin sona ermesini müteakip tekrar icraya verilmesi gerekmektedir. Ancak, daha önce açılmış olan icra takip dosyaları için erteleme süresince icra takip haciz ve satış işlemleri 02/01/2017 tarihine kadar yapılmayacak olup, anılan borçların tecil ve taksitlendirilmesi için menkul ya da gayrimenkul malın teminat verilmesi halinde bu mallar için teminat haczi yapılabilecektir.

Öte yandan, işverenin hem erteleme kapsamına giren İl hem de erteleme kapsamına girmeyen illerdeki işyerlerinden kaynaklanan borçlarının olması halinde erteleme kapsamına girmeyen illerdeki işyerlerinin borçları için icra takip haciz ve satış işlemlerine devam edilecektir.

Açılmış olan icra takip dosyalan için uygulanmış olan menkul ya da gayrimenkul hacizlerin baki kalması kaydıyla bu haczedilen mallar için satış işlemine 02/01/2017 tarihine kadar başlanılmayacaktır. Başlanılmış olan satış işlemi ise durdurulacaktır.

Ayrıca, yakalama şerhi sisteme işlenmiş fakat henüz yakalanmamış olan araçlar ile muhafaza altına alınmış olan araçların (yediemin ücretinin borçlu tarafından ödenmesi şartıyla) hacizleri baki kalması kaydıyla sadece yakalama şerhi kaldırılarak, yakalanan araçlar borçluya teslim edilecektir.

Diğer taraftan, erteleme kapsamındaki işyerlerinden kaynaklanan borçlarla ilgili olarak borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre konulmuş hacizler kaldırılacak, ancak, bu hacze istinaden 11/05/2016 tarihinden önce Kurum hesaplarına aktarılmış olan tutarlar ile 11/05/2016 tarihinden önce üçüncü kişilerde bloke edilmiş henüz Kurum hesaplarına aktarılmamış olan tutarların borca mahsup edilmesine müteakip hacizlerin kaldırılması gerekmektedir.

8- İsteğe bağlı sigortalılara ilişkin prim borçlarının erteleme işlemleri;

Yönelim Kurulu kararında belirtilen ilde ikamet eden isteğe bağlı sigortalıların 01/03/2016 tarihi öncesine ilişkin olup, ait olduğu aydan itibaren on iki ay geçmemiş prim borçlan ile 01/02/2016 – 30/11/2016 tarihine kadar (30/11/2016 tarihi dahil) tahakkuk eden veya edecek prim borçlarına 01/03/2016 ile 02/01/2017 tarihleri arasında gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

İsteğe bağlı sigortalıların erteleme kapsamına alman borçlarını 02/01/2017 tarihine kadar ödenmemesi halinde 01/03/2016 ile 02/01/2017 tarihleri arasında geçen süre, on iki aylık sürenin tespitinde dikkate alınmayacaktır.

9-41 inci maddeye göre (4/a) ve (4/b) kapsamında yapılacak borçlanmaların ertelenmesi;

9.1- 41 inci maddeye göre 4(a) kapsamında yapılacak borçlanmalar;

Yönetim Kurulu Kararı gereğince Kilis ilinde ikamet eden sigortalı ve hak sahiplerinin 1/3/2016-30/11/2016 tarihleri arasında “‘Borçlanma Talep Dilekçesi” ile yaptıkları müracaatlarda borcun ödeme süresi tebliğ tarihine göre belirlenmeyecek olup hizmet borçlanmalarında son ödeme tarihi 2/1/2017 tarihi olarak dikkate alınacaktır. 1/3/2016 tarihinden önce hizmet borçlanması yapmak için müracaat edip borcun tebliği 1/3/2016 tarihinden sonra yapılanlar hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır

Sigortalı ve hak sahiplerinin ikamet adresinin tespitinde Kimlik Paylaşım Sisteminde yer alan adres bilgileri esas alınacaktır. İkameti Kilis’in il ve ilçeleri olup son defa çalıştığı yer ikamet edilen yer olmayanlar da bu uygulamadan yararlandırılacaktır.

5510 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesine göre uzman ve usta öğretici borçlanması hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

9.2- 41 inci maddeye göre 4(b) kapsamında yapılacak borçlanmalar;

Yönetim Kurulu Kararında belirtilen ilde ikamet eden sigortalı ve hak sahiplerinin 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi kapsamında 01/03/2016 tarihinden önce yaptıkları borçlanma müracaatlarından borçlanma tebliği 01/03/2016 ve sonraki tarihlerde yapılanlar ile 01/03/2016-30/11/2016 tarihleri arasında yapılanlar için borçlanmanın son ödeme tarihi 02/01/2017 tarihi olarak dikkate alınacaktır.

Sigortalı ve hak sahiplerinin ikamet adresinin tespitinde Kimlik Paylaşım Sisteminde yer alan adres bilgileri esas alınacaktır. İkameti Yönetim Kurulu kararında belirtilen ilde olup son defa çalıştığı yer ikamet edilen yer olmayanlar da bu uygulamadan yararlandırılacaktır.

5510 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesine göre uzman ve usta öğretici borçlanması hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

Ahmet AÇIKGÖZ Kurum Başkanı a. Genel Müdür

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS