top of page

KARGO İLE İLAÇ VERİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR


noter

KARGO İLE İLAÇ VERİLMESİNE YÖNELİK  DÜZENLEME HAKKINDA

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR

Değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımız,

            Bildiğiniz üzere SGK ile PTT arasında imzalanan “Kapsamında İlaç Bulunan Gönderilerin Taşınmasına İlişkin Protokol” ün yürürlükten kaldırılması amacıyla,sendikamızca , 29/12/2016 tarih 27570 yevmiye no ile Ankara 16.Noter aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna İHTARNAME çekilmiştir.

         Mesleğimizin  kanun ,yönetmeliklerine ve Danıştay 2. Dairesi ‘nin 09/04/2008 tarih ve 2007/2602E. 2008/1726K. sayılı kararına aykırı  olan bu uygulamanın kaldırılması talebinde bulunarak ihtarname gönderilmiştir. Daha önce “Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün sağlık kurulu raporuyla kullanılması öngörülen ilaçların, rapor süresince ilgilere verilebilmesi hususunda ve bu ilaçların bir başka kurum aracılığı ile verilebilmesi hususunda düzenleme yapabileceği” yönündeki ibareyi Danıştay 2. Dairesi hukuka aykırı bularak iptal etmişti.

            TEİS olarak  bu yanlış uygulamanın durdurulması için gerekli her türlü hukuki mücadele gerçekleştirilecektir.

         SGK’ya gönderdiğimiz ihtarname metni aşağıda yer almaktadır.

         Bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

                                                                  İHTARNAME

İHTARI KEŞİDE EDEN       : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS)

VEKİLİ                                  : Av. Yasemin ABASLI

Strazburg Cad. 27/8 Sıhhiye ANKARA

MUHATAP                            : T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ ANKARA

KONU                                    : Kurumunuz ile PTT arasında imzalanan “Kapsamında İlaç Bulunan Gönderilerin Taşınmasına İlişkin Protokol”ün yürürlükten kaldırılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                    :

Kurumunuz internet sitesinden edinilen bilgiye göre, Kurumunuz ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü arasında, yurt dışından temin edilen ilaçların hastalara ulaştırılmasını sağlamak amacıyla “Kapsamında İlaç Bulunan Gönderilerin Taşınmasın İlişkin Protokol” imzalanmıştır.

Söz konusu Protokol metni paylaşılmamış olmakla beraber, ilaçların hastalara posta yolu ile ulaştırılması yasalara, sağlık hakkına, iyi yönetim ilkesine ve yerleşik yargı kararlarına açıkça aykırıdır.

Zira; 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 1. maddesinin 2. fıkrasında “Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır.” denilerek ilaçların sadece eczanelerde satılacağı açık olarak belirtilmiştir.

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun Merkez Heyeti’nin görevlerini düzenleyen 39. maddesinin j bendinde, “Eczanelerden sağlık hizmeti satın alacak bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapmak, imzalanan protokole uygun tip sözleşmeleri bastırmak ve belirleyeceği bedel karşılığı eczanelere dağıtmak” sayılmıştır.

Öte yandan; Danıştay 2. Dairesi 09/04/2008 tarih ve 2007/2602E. 2008/1726K. sayılı kararında, “Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün sağlık kurulu raporuyla kullanılması öngörülen ilaçların, rapor süresince ilgilere verilebilmesi hususunda ve bu ilaçların bir başka kurum aracılığı ile verilebilmesi hususunda düzenleme yapabileceği” yönündeki ibareyi yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı bularak iptaline karar vermiştir.

Eczacılık; hastalıkların hem teşhis ve tedavisinde hem de hastalıklardan korunmada kullanılan ürünlerin hastaya sunulmasını sağlayan bir sağlık hizmetidir. Bu sebeple, Eczacılık Fakülteleri 5 yıllık bir eğitim vermektedir. Eczacılar doğal, anorganik veya sentetik kaynaklardan elde edilen, hastalıkların tedavisinde veya koruyucu olarak kullanılan maddelere, bu maddelerin emilimi, vücuttan atılması ve her türlü etkilerine yönelik aldıkları bu detaylı eğitimin sonunda, Sağlık Bakanlığından ruhsat alarak faaliyet göstermektedirler.

Eczaneler ilaç satışı yapan sıradan dükkanlar değildir. Bir ilacın nasıl kullanılacağı, hangi ilaç veya gıdalarla etkileşime girebileceği, kişinin yaş, cinsiyet ve sağlık şartları dikkate alınarak ancak bir eczacı tarafından tüketicinin bilgisine sunulabilir. İlacın, posta yolu ile eczacı olmayan kişilerce hastalara sunulması, sağlıklı bir bilgilendirme yapılmasını önleyecek ve ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölümlere dahi neden olabilecektir.

İlaçların posta yolu ile hastalara ulaştırılması, hastaların ilaçların nasıl kullanılacağı, ne gibi riskler taşıdığı, optimum faydanın sağlanması için nelere dikkat etmesi gibi hususlarda, şahsi özellikleri dikkate alınarak eczacı tarafından bilgilendirilmesini önleyecektir. Takviye edici gıdaların dahi sıradan bir ürün gibi posta yolu ile hastalara ulaştırılmasının, insan sağlığı üzerinde yarattığı tehdit, ülkemizdeki ve dünyadaki acı tecrübelerle sabittir.

Bu şartlar altında; işbu ihtarın tarafınızca tebliğinden itibaren 10 gün içinde, hukuka uyarlık taşımayan, emsal niteliğindeki Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü sigortalılarının ilaçlarının bir başka kurum aracılığı ile verilebilmesi hususundaki düzenlemesinin iptali hakkında  kesinleşmiş yargı kararı bulunan ve insan sağlığına yönelik ağır tehlikeler içeren bahsi geçen Protokolün Kurumunuzca yürürlükten kaldırılmasını ve Protokol metni ile birlikte tarafımıza yazılı cevap verilmesini her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil Sendika adına ihtaren ve ihbaren bildiririm. 29.12.2016

KEŞİDECİ VEKİLİ

                                                                                                    Av. Yasemin ABASLI

Sayın Noter; 3 suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin 1 nüshasının muhataba tebliğini, 1 nüshasının noterliğinizce saklanmasını, 1 nüshasının da tarafımıza verilmesini arz ve talep ederim.                                                                                                                                                              Av. Yasemin ABASLI

Comments


bottom of page