top of page

KAR ORANLARI VE KADEMELERİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN YAPTIĞIMIZ GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME!


KAR ORANLARI VE KADEMELERİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN YAPTIĞIMIZ GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME!

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

29.01.2020 tarihinde TEİS Genel Başkanı ve Genel Sekreterince Sayın Milletvekilimiz Ecz.Hacı Bayram Türkoğlu’na TBMM’de bir ziyaret gerçekleştirilmiş olup,önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında Sendikamızın Mevzuat Komisyonunca hazırlanan rapor sunulmuş ve desteği istenmiştir.

Yaptığımız görüşmede; Sayın Milletvekilimiz Ecz.Hacı Bayram Türkoğlu da İlaç Fiyatlarındaki kademelerin ve kar oranlarının iyileştirilmesi gerektiğini, bizimle aynı görüşleri paylaştığını ve gerekli desteği sağlayacağını ifade etmiştir.

Söz konusu raporda da belirttiğimiz üzere İlaç Fiyatlarındaki kademelerin ve kar oranlarının iyileştirilmesi eczanelerimiz için hayati öneme haiz olduğundan, söz konusu teklifin yasalaşması için üyelerimizin ve meslektaşlarımızın da bölgelerindeki Milletvekilleri ile iletişime geçerek sorunlarımızı iletmelerinin talebimize güç katacağını düşünüyor ve bu yönde tüm meslektaşlarımızın katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Sendika olarak Sayın Milletvekilimiz Ecz.Hacı Bayram Türkoğlu’na sunduğumuz rapor aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS YÖNETİM KURULU“SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ”

HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜMÜZ

İlgili mevzuat:

BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARAR BAKANLAR

KURULU KARARI (Resmi Gazete Yayım Tarihi: 30.06.2007 Sayı: 26568)

Madde 1 (1) Sağlık Bakanlığı, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu gereğince beşeri ilaçların tüketiciye uygun şartlarda ulaşmasını temin etmek için gerekli tedbirleri alarak azami fiyatları belirler. Ruhsat ya da başvuru sahiplerinin bu Karara uygun olarak talep ettikleri fiyatlar, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak geçerlilik tarihiyle birlikte ilan edilir. Şeklinde uygulamaya koyulmuştur.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARAR (Resmî Gazete Yayın Tarihi 10.07.2015 Sayı: 29412)

MADDE 6- (1) Bu Kararın 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kâr oranları, aşağıdaki şekilde uygulanır.


Şeklinde olup, ilaç fiyatlarındaki yıllara göre artış oranlarına bakıldığında artışların güncel Euro kurunun altında olmasının yanı sıra enflasyon oranının da altında olması ve yukarıdaki tabloda yer alan 3.ncü 4.ncü ve 5.nci kademedeki ilaç sayısındaki artışa bağlı olarak eczanelerin ciroları artmasına rağmen karlılıkları azaldığı için İlaç Fiyat Kararında güncelleme yapılması gerekmektedir .

Şöyle ki;

Mevcut İlaç Fiyat Kararı ile 2015 yılından beri uygulamaya konulan Kademeli Karlılık Oranlan incelendiğinde; 1. kademede mevcut ilaçların fiyatlarının düşük olması sebebiyle ekstra karlılığa ihtiyaç duyulduğu, 4. ve 5. kademede mevcut karlılık oranlarının eczanelerin genel gider oranlarının altında olduğu, 3. kademede mevcut ilaçların eczane cirolarında büyük oranda yer aldığı ancak 2019 yılındaki %26,37 ’lik son zamdan sonra da bu ilaçların birçoğunun 4. kademeye geçmesi nedeni ile bu ilaçlardaki karlılıkların da düştüğü görülmektedir.

2020 yılında yapılacak olan son ilaç zammı ile 3. Kademeden - 4.kademeye geçen ilaç sayısı daha da artacak ve eczanelerimizde 2019 yılında yaşadığımız yaklaşık %7’lik zararın yanında enflasyon hariç yaklaşık %10 oranında karlılık düşüşü zararı oluşacaktır.

Bu nedenlerle;

İlaç Fiyat Kararı’nda Kademeli Karlılık Baremleri ile ilgili yasal düzenlemede Kar Oranları Başlığı altında 6. Maddede düzenlenen tabloda Depocuya Satış Fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak maddenin revize edilmesi gerekmektedir. Madde hükmü üzerinden yapılacak revizyonda;

İlaç Fiyat Kararındaki mevcut Kademeli Karlılık Tablosundaki oranların da eczanelerin içinde bulunduğu ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Talep ettiğimiz Karar Değişikliği için gerekli Kanun değişikliği önerisi için önerimiz;

Kanun Teklifi Önerisi:

Madde 1- 24 Şubat 2017 Cuma Tarih, 29989 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Bakanlar Kurulu’nun 2017/9901 Sayılı “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar”ın “Kar oranları” başlıklı 6. Maddesi’nin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


Madde 6- (1) 2 nci maddenin sekizinci fıkrasında yer alan ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kâr oranları, aşağıdaki şekilde uygulanır. Bu oranlara karşılık gelen depocuya satış fiyatları her yıl açıklanan Euro kuruna verilen zam oranına göre otomatik olarak güncellenir. Kamu Kurum İskontosu uygulamasında bu oranlar korunur.
TEİS MEVZUAT KOMİSYONU

Comments


bottom of page