top of page

İnternette İlaç Satışlarının Engellenmesi İçin Kanun Değişikliği Talebimizi Vekillerimize İlettikDeğerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


Son dönemde yazılı, görsel ve sanal basın organlarında E-Ticaret yasası ve mevzuatında değişikliğe gidileceği ile ilgili haberler paylaşılması üzerine yeni düzenlemede halk sağlığına aykırı uygulamaların yapılmasını sağlayan ve aynı zamanda yasa ile korunmuş olan hakları ortadan kaldıran düzenlemenin değiştirilmesi için eczacı milletvekillerimize yapılmasını istediğimiz kanun değişikliği teklifimizi ilettik.

Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olup, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun web sitesinden ilan edilen Ruhsatlı Ürünler Listesi, Ruhsatlı GBTÜ, Ara Ürün İzin Belgeli Ürünler ile homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamalarının halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde söz konusu E-Ticaret Pazar yerlerinde kontrolsüz bir şekilde satışa sunulmasının engellenmesi için yasal düzenleme yapılması yönündeki talebimiz aşağıda bilginize sunulmuştur.

TEİS YÖNETİM KURULU


27/05/2022

Sayın Meslektaş Vekilim,


Konu: Halk sağlığını tehlikeye sokan satışların engellenmesi için 6563 Sayılı Kanunda değişlik yapılması talebi hk.


Bilindiği üzere eczanelerimiz Sağlık Bakanlığı’nın 10.02.2022 tarih ve 31746 sayılı “Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik” gereği Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu olarak hizmet vermekte olup, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun’un 28. Maddesi‘nde “Beşeri ilaçlar, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler; Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan Homeopatik Tıbbi Ürünler, Enteral Beslenme Ürünleri dâhil Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar ve Özel Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları münhasıran eczanede satılır.” amir hükmünü içermekte, münhasıran yani yalnızca Eczanede satılması zorunlu olan bu ürünler Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’nca belirlenmektedir.

Halk Sağlığı bakımından üretiminden son tüketici olan halka ulaşımına kadar denetlenmekte olan bu ürünler maalesef ki kontrolsüz bir şekilde E-Ticaret Pazar yerlerinde halk sağlığının tehlikeye girmesine neden olacak şekilde satılması hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanmaktadır.

23.10.2014 tarih ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Hakkındaki Kanun’un 9. Maddesi’nde 1. Fıkrasındaki düzenlemeye istinaden aracı hizmet sağlayıcılar sundukları hizmeti kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriklerin yasalara uygun olup olmadığını kontrol etmedikleri, filtre uygulamadıkları gibi, yasalara aykırı bir şekilde olan ilaç vb. ürünlerinsatışlarının da satışa sunulmasının da sorumluluğunu üstlenmemektedir.

Oysa söz konusu satış işlemleri; 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nda yer alan;

·Madde 1 – Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır.

· Madde 13 – Müstahzarları öğme yolunda ve bunlara malik olmadıkları şifa hassaları atıf veya mevcut şifai tesirleri büyütmek suretiyle sabit veya müteharrik sinema filimleri, ışıklı veya ışıksız ilan, radyo veya herhangi bir vasıta ile reklam yapılması memnudur. Şu kadar ki, tarifname ve gazetelerde "....hastalıklarında kullanılması faydalıdır" şeklindeki ilanlara müsaade olunabilir. Ancak reçetesiz satılmasına müsaade edilmiyen müstahzarların tıbbi mecmualardan başka yerlerde reklamları yapılamaz. Reklam numunelerinin önceden Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tasvip edilmeleri lazımdır.

· Madde 18 – Müstahzarların bu Kanuna aykırı şekilde tanıtım ve satışını yapanlar ile bunları onaylı endikasyonu dışında pazarlayan ve bu şekilde reçete oluşumunu teşvik edenlere, ürünün son bir yıllık satış tutarı toplamının beş katına kadar idari para cezası verilir. Ancak bu ceza yüz bin Türk Lirasından aşağı olamaz. Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhâl erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir. Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında yirmi bin Türk Lirasından üç yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır.

· Madde 20 – 18 ve 19 uncu maddelerde mezkûr ahval hariç olmak üzere bu Kanun ahkamına muhalif hareket edenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezalarına ve diğer idarî yaptırımlara mahallî mülkî amir tarafından karar verilir. Maddeleri ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da yer alan;

· Madde 24 – İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.

· Madde 28 – Beşerî ilaçlar, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler; Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır. Maddeleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;

· Madde 187- (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üreten veya satan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.

Şeklindeki yasal düzenlemelere aykırı bir fiildir.

Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olup, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun web sitesinden ilan edilen Ruhsatlı Ürünler Listesi, Ruhsatlı Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler, Ara Ürün İzin Belgeli Ürünler ile Homeopatik Tıbbi Ürünler, Enteral Beslenme Ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamalarının halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde söz konusu E-Ticaret Pazar yerlerinde kontrolsüz bir şekilde satışa sunulmasının engellenmesi için yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.

Son dönemde yazılı, görsel ve sanal basın organlarında T.C. Ticaret Bakanlığı’nca E-Ticaret yasası ve mevzuatında değişikliği gidileceği ile ilgili haberler paylaşılmaktadır. Gündeme aldığınız yeni düzenlemede halk sağlığına aykırı uygulamaların yapılmasını sağlayan ve aynı zamanda yasa ile korunmuş olan hakları ortadan kaldıran 6563 sayılı Yasanın 9. Maddesi 1. Bendinde ekte sunduğumuz doğrultuda bir düzenlenme yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederiz.


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI
Mevcut hali:


Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.


Değişiklik Talebimiz:


Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri Türk Ceza Kanunu’nda ticareti yasak olan ve/veya diğer yasal düzenlemelerde belirli koşullarda ve şartlarda satışı zorunlu olan ürünler hariç kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.


Comments


bottom of page