İLAÇ SEKTÖRÜNÜN BEKLEDİĞİ YÖNERGE İMZALANDI..


ılac sektoru

İlaç sektörünün beklediği yönerge imzalandı

İlaç sektörünün merakla beklediği “biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri yatırımlarına” teşvik yönergesini Sağlık Bakanı Recep Akdağ imzaladı. Yönerge Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) internet sayfasında bu sabah yayınlandı. Bu alanlarda yatırım yapacak olanlar altıncı bölge hariç nerede yatırım yaparlarsa yapsınlar 5. teşvik bölgesindeki teşviklerden yararlanabilecekler. Beşinci bölgedeki yatırımlar için 8 ayrı teşvik fırsatı bulunuyor.

ANAYASA MAHKEMESİ MODELİ OYLAMA

Teşvik programından faydalanmak isteyen firma proje dosyasını Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu’na sunacakSağlık Bakanlığı bünyesinde bakan onayı ile teşekkül ettirilecek bir başkan ve on üyeden oluşacak Komisyon dosyayı değerlendirecek. Komisyon sadece biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik proje onayında görev alacak. Başvurular 15 gün içinde değerlendirilip sonuçlandırılacak. Komisyonda Anayasa Mahkemesi modeli oylama yapılacak. Oyların eşitliği halinde, Komisyona Başkanlık yapan Kurum Başkanı’nın oyu doğrultusunda karar çıkmış sayılacak. Diğer ürün grupları ile ilgili tüm teşvik başvuruları doğrudan Ekonomi Bakanlığı’na yapılacak.

İŞTE YÖNERGE

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Kapsamındaki Biyoteknolojik İlaç, Onkoloji İlaçları ve Kan Ürünleri Üretimi Proje Onayları Hakkında Yönergesi” on madde. Yönerge İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 15 Haziran 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın 17/1-e bendi çerçevesinde hazırlandı ve bakan “olur” ile yayımlandı. Yönerge satırbaşları ile şöyle:

KOMİSYONDA KİMLER VAR

Yatırımlarda Devlet Yardımları kapsamında teşvik belgesi müracaatında bulunulacak ürüne ait proje değerlendirmesi, Bakan ‘Olur’u ile teşekkül ettirilecek Komisyonca yapılacak.

Komisyon; Kurum Başkanı ve/veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısı başkanlığı’nda şu üyelerden oluşacak:

* Kurum’un Mevzuat Fiyat ve Ekonomik Araştırmalar Dairesi, Denetim Hizmetleri Dairesi, İlaç Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Dairesi, Kalite Kontrol Dairesi’nden daire başkanı seviyesinde birer üye,

* Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden en az daire başkanı seviyesinde bir üye,

*Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden en az daire başkanı seviyesinde bir üye,

* Kurum tarafından davet edilecek akademik uzmanlardan üç üye, olmak üzere bir Başkan ve on üye.

EŞİTLİK HALİNDE BAŞKAN’IN DEDİĞİ OLACAK

Komisyon, Başkan’ın daveti üzerine toplanacak. Komisyona, Başkan veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı başkanlık edecek. Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak. Oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak. Oyların eşitliği hâlinde ise Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılacak.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ NELER

* Ürünün biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilacı ve kan ürünü olup olmadığını ve bu gruplardan hangisine girdiğini tespit etmek,

* Ürünün yerel piyasadaki ihtiyaç analizi değerlendirmesini yapmak,

* Üretim teknolojisinin ürüne olan uygunluğunu değerlendirmek,

* Kurum gerekli durumlarda veya Komisyonun teklifi halinde toplantının gündemine göre uygun sayıdaki uzmanı, Komisyonun faaliyetlerine yardımcı olmak üzere görevlendirebilecek veya bu uzmanlardan müteşekkil çalışma grupları oluşturabilecek.

* Komisyon, gerekli gördüğü hallerde ilgili sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini, tüm masrafları kendilerine ait olmak üzere toplantıya davet edebilecek.

Komisyonun raporları Bakan tarafından onaylanacak.

15 GÜNDE SONUÇLANDIRILACAK

Kuruma yapılan başvurularda, proje dosyası Komisyon teşekkül ettikten sonra 15 iş günü içerisinde değerlendirilecek ve sonuç Kurum tarafından Ekonomi Bakanlığı’na yazılı olarak iletilecek. Başvuru sahibi proje dosyasında değişiklik yapması halinde, değişikliği Kuruma bildirecek. Değişiklik talebinin sonucu da Kurum’ca yapılacak değerlendirme sonrası başvuru sahibine ve Ekonomi Bakanlığı’na bildirilecek.

BEŞİNCİ BÖLGE ŞARTLARINDAN YARARLANABİLECEK

Söz konusu alanlarda yatırım yapacak olanlar 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecek. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacak.

5. teşvik bölgesinde yararlanılacak teşvikler ise şöyle:

– Gümrük Vergisi Muafiyeti – KDV İstisnası – 7 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ( 6. bölgede ise 10 yıl) – Yatırıma katkı oranı yüzde 50 olmak üzere yüzde 90 Vergi İndirimi – Faiz Desteği (sabit yatırım tutarının yüzde 5’ini aşmamak kaydıyla azami 50 Milyon TL) – Yatırım Yeri Tahsisi – Bina inşaat harcamalarına KDV iadesi (500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için) – Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece VI ncı Bölgedeki yatırımlar için 10 Yıl)

HÜRRİYET-EKONOMİ

#onecikan