top of page

İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI 2020 YILINA ERTELENDİ !


İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI 2020 YILINA ERTELENDİ !

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ ,

1 Temmuz 2017 Tarih ve 30111 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda değişiklik yapılmış olup, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili düzenlemelerin uygulanması için belirlenen süre 01.07.2020 tarihine uzatılmıştır.

HAFTA TATİLİ İLE İLGİLİ KANUN DEĞİŞİKLİĞİ YAYINLANDI

1 TEMMUZ 2017 TARİH VE 30111 SAYILI Resmi Gazetede yayımlanan kanun değişikliği ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmış ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış olup,  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hafta tatili ve ulusal” ibaresi “Ulusal” şeklinde değiştirilmiş ve 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanunun 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik maddeleri ve kanun değişiklik metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)1 Temmuz 2017 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 30111

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7033 Kabul Tarihi: 18/6/2017

MADDE 85 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,

ESKİ MADDE: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

b) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,

c) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 86 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

ESKİ MADDE: YÜRÜRLÜK TARİHİ

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2017 tarihinde,

7033 SAYILI KANUN METNİ İÇİN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI LÜTFEN AÇINIZ.

bottom of page