top of page

HUKUK MÜCADELESİNE DEVAM....Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

‘Byetta’ isimli ilaç ile birlikte reçete edilen kalem iğne bedellerinin davalı Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmesine dair sendikamızca uzun bir hukuk süreci geçirilmiş olup ,14 .09.2022 tarih ile Ankara 37. İş Mahkemesi 2022/246 Esas sayı ile yeniden dava açılmıştır.

Dava dosyası aşağıda bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla...


TEİS YÖNETİM KURULU

ANKARA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE


DAVACI : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS)

Ziyabey Cad. 31/2 Balgat ANKARA

VEKİLİ : Av. Yasemin ABASLI

Strazburg Cad. 27/8 Sıhhiye ANKARA


DAVALI : Sosyal Güvenlik Kurumu

Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA

DAVANIN KONUSU : Müvekkil Sendikanın ‘Byetta’ isimli ilaç ile birlikte reçete edilen kalem iğne bedellerinin davalı Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmesine dair yaptığı 05/12/2016 tarih ve 6545032 evrak numaralı başvurunun zımnen reddine dair işlemin iptali istemidir.


AÇIKLAMALAR :

Müvekkil Sendika; Anayasanın 51. maddesi uyarınca kurulmuş olup, Sendikalar Kanunu ve Tüzüğünün verdiği yetki gereği üyelerinin hak ve menfaatlerini her türlü hukuki yolları kullanarak korumakla görevli bulunmaktadır.

Müvekkil Sendika 05/12/2016 tarihinde, davalı Sosyal Güvenlik Kurumu’na Byetta isimli ilaç ile birlikte reçete edilen kalem iğne bedellerinin ödenmesi talebiyle başvuruda bulunuştur (Ek 1). Davalı idarece başvuru 60 gün içinde cevap verilmeyerek zımnen reddedilmiştir.

Başvurunun reddi üzerine Danıştay’da iptal davası açılmış, dosya Ankara 7. İdare Mahkemesi’ne gönderilmiş, 13/11/2019 tarih 2017/1849 E. 2019/2596 K. sayılı karar ile davanın reddine karar verilmiştir (Ek 2). İstinaf başvurumuz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 23/02/2022 tarih 2020/1963 E. 2022/931 K. sayılı kararı ile uyuşmazlığın çözümünün adli yargının görev alanına girdiği gerekçesi ile ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verilmiştir (Ek 3). Bu kez, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 26/05/2022 tarih 2022/992 E. 2022/1150 K. sayılı kararı ile davanın görev yönünden reddine karar verilmiş, karar istinaf edilmeden kesinleşmiştir (Ek 4).

Son olarak; Mahkemenizden davalı Kurumun başvurunun reddine dair işleminin iptalini talep etme zorunluluğu doğmuştur. Şöyle ki;


1) ‘Byetta’ kutusunda kalem iğne bulunmayan fakat enjekte edilerek kullanılabilen bir ilaçtır.

Byetta, Sağlık Bakanlığınca onaylanan kullanma talimatına göre, Tip 2 (insüline bağımlı olmayan) şeker hastalığı (diabetes mellitus) olan yetişkinlerde kan şekeri kontrolünü sağlamak için enjekte edilerek kullanılan bir ilaçtır. Byetta, kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi içinde çözeltidir (Ek 5).

Ancak; ilaç kutusunda kalem iğneleri olmadığı için doktorlar tarafından insülin kalemleri için kullanılan iğne uçlarıyla birlikte reçete edilmektedir. İlacın her enjeksiyonunda yeni bir iğne kullanılması gerekmektedir.


2) SGK kapsamındaki kişilere Byetta isimli ilaç ile birlikte reçete edilen kalem iğnelerinin de Kurumca karşılanması gerekmektedir.

Sağlık Uygulama Tebliği’nin ‘Enjektör bedelleri’ başlıklı 3.3.5. maddesi şu şekildedir:

“(1) Ayaktan tedavide reçeteye yazılan enjektabl ilaç adedine ve ml’sine uygun enjektör bedeli Kurumca belirlenen bedel üzerinden ödenir.

(2) İnsülin kalem iğne uçları bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde bedeli Kurumca karşılanır.”


Byetta isimli ilaç henüz insülin tedavisine başlanmamış hastalarda kan şekeri kontrolünü sağlamak için cilt altına enjekte edilerek kullanılan bir ilaçtır. Davalı Kurum Byetta isimli ilacı karşılamakta, bu ilacın kullanımı için zorunlu olan ve ilaç ile birlikte reçete edilen kalem iğne ucu bedellerini ise karşılamamaktadır.

Davalı Kurumun insülin kullanan hastaların insülin iğne ucu bedellerini karşılarken, hastaların insülin tedavisine başlamamasını sağlayan ya da bu tedaviyi öteleyen bir ilaç olan Byettta isimli ilaç ile yazılan iğne ucu bedellerini karşılamaktan kaçınması haksızdır.

Davalı Kurumca iğne ucu bedelleri ödenmediği için ya iğne uçlarını hastaya veren ve Kurumdan bedelini tahsil edemeyen eczacı ya da iğne ucunu bedelini cebinden ödeyerek almak zorunda kalan hasta ekonomik olarak mağdur olmaktadır.

Öte yandan; Byetta gibi başlangıç insülinleri grubunda yer alan Lantus isimli ilaç ile birlikte reçete edilen iğne ucu bedelleri davalı Kurumca karşılanmaktadır. Her iki ilaç da aynı hasta grubuna aynı amaçla reçete edilmekte iken Byetta isimli ilaç ile birlikte yazılan iğne ucu bedellerinin karşılanmaması davalı Kurumca keyfi hareket edildiğini kanıtlamaktadır.


3) Dava konusu işlem emsal yargı kararlarına aykırılık taşımaktadır.

Byetta ile birlikte reçete edilen ve davalı Kurumca “insülin kullanmayan hasta, iğne ucu ödenmez” gerekçesiyle ödenmeyen insülin kalem iğne ucu bedellerinin tahsili istemiyle eczacılarca açılan Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 13/06/2019 tarih ve 2017/460 E. 2019/191 K. sayılı ve İstanbul Anadolu 27. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 06/11/2018 tarih ve 2015/440 E. 2018/215 K. sayılı davaların kabulüne karar verilmiştir (Ek 6).


İdarenin kamunun vazgeçilemez, ertelenemez ve ikame edilemez bir ihtiyacı olan ilaç ve sağlık hizmetinin kesintiye uğramadan, hızlı ve etkin bir şekilde sunumunu sağlaması gerektiği muhakkaktır. Dolayısıyla; hastaların tedavisini aksatan, müvekkil Sendika üyesi eczacıların ticari açıdan mağduriyetine sebep olan, dava konusu işlemin iptali gerekmektedir.


HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve sair ilgili tüm mevzuat


DELİLLER : Müvekkil Sendika tarafından yapılan 05/12/2016 tarih ve 6545032 evrak numaralı başvuru, Byetta isimli ilacın kullanma talimatı, bilirkişi incelemesi, emsal kararlar ve sair tüm hukuki deliller.

SONUÇ ve İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenler ve re’sen mahkemece tespit edilecek sair iptal nedenleri ile Müvekkil Sendikanın Byetta isimli ilaç ile birlikte reçete edilen kalem iğne bedellerinin davalı Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmesine dair yaptığı 05/12/2016 tarihli başvurunun zımnen reddine dair işlemin İPTALİNE, ayrıca yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla, saygılarımla arz ve talep ederim. 14/09/2022

Davacı TEİS Vekili

Av. Yasemin ABASLI


Ekler :

1) Müvekkil Sendika tarafından yapılan 05/12/2016 tarih ve 6545032 numaralı başvuru

2) Ankara 7. İdare Mahkemesi’ne gönderilmiş, 13/11/2019 tarih 2017/1849 E. 2019/2596 K. sayılı kararı

3) Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 23/02/2022 tarih 2020/1963 E. 2022/931 K. sayılı kararı

4) Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 26/05/2022 tarih 2022/992 E. 2022/1150 K. sayılı kararı

5) Byetta isimli ilacın kullanma talimatı

6) Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 13/06/2019 tarih ve 2017/460 E. 2019/191 K.

7) VekâletnameComments


bottom of page