top of page

HASTANELERCE TEMİNİ ZORUNLU KEMOTERAPİ İLAÇLARI LİSTESİ HAKKINDA DUYURU


images

Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları hakkında duyuru-26.11.2015

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları hakkında duyuru yayınlanmıştır.Duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

26.11.2015 DUYURU

HASTANELERCE TEMİNİ ZORUNLU KEMOTERAPİ İLAÇLARI LİSTESİ HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 72 nci maddesi gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 11.11.2015 tarihinde yapılan toplantısı ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.1.2 Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı maddesinin üçüncü fıkrasında 01.12.2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

4.1.2 – Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi 

(3) Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temin edilemeyip sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanan reçetelerde yer alan ilaç bedelleri, SUT hükümleri doğrultusunda 5 günlük dozu (ancak, sağlık kurum ve kuruluşlarında uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l aylık miktarda tüberküloz ilaçları reçete edilebilir) (Yurtdışı İlaçlar ve ara ödemede olan ilaçlar hariç) aşmamak kaydıyla sözleşmeli eczaneye ödenir, ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarının alacağından mahsup edilir ve mahsup edilen tutarlar iade edilmez. Ancak “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi”nde (Ek-4/H) tanımlı ilaç/ilaçların yatarak tedavilerde, Kurumla protokollü üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti alım sözleşmesi imzalanan sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere) tarafından temin edilemediğinin başhekimlik onayı ile belgelendirilmesi halinde mahsup edilen tutar, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan ve yürürlükte bulunan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın ilgili maddesinde yer alan “Eczacı kârı” düşülerek ilgili sağlık kurumuna iade edilir. Tedavinin devam ettiği durumlarda “doz” bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür.”

Resmi Gazetede yayımlanacak ilk Sağlık Uygulama Tebliği ile yukarıda tanımlı hususlar 01.12.2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere düzenlenecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Comments


bottom of page