HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER


uyelerimizin

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

 21.01.2013

                                                                                         DUYURU

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

Ödeme Komisyonunun 2012/1 inci dönem çalışmaları tamamlanmış olup alınan kararlara ilişkin Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemeler 10.01.2013 tarih ve 28524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler (Ek:1) ise SUT’un 6.1.6 maddesi gereği duyurulmaktadır. Yapılan düzenlemeler 18.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı (Ek-2) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 1-“Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli” başlıklı (3) numaralı maddesinin (3.3) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.3. Antihipertansifler ve kombinasyonları”

MADDE 2-“Uzun süreli kalp ve damar hastalıkları” başlıklı (4) numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a)“Kalp yetmezliği” başlıklı (4.1) numaralı maddesinin (4.1.1), (4.1.3) ve (4.1.5) numaralı alt maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.1.1. Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve kombinasyonları

 4.1.3. Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları

 4.1.5. Beta blokerler ve kombinasyonları”

b) “Koroner arter hastalığı” başlıklı (4.2) numaralı maddesinin (4.2.1), (4.2.3), (4.2.4) ve (4.2.5) numaralı alt maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.2.1. Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve kombinasyonları

  4.2.3. Beta blokerler ve kombinasyonları

  4.2.4. Kalsiyum kanal blokerleri ve kombinasyonları

  4.2.5. Kolesterol ve lipid düşürücüler (kombine şekilleri dahil)*”

c)Disritmiler” başlıklı (4.3) numaralı maddesinin (4.3.5) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.3.5. Beta blokerler ve kombinasyonları*”

ç)“Arteriyel hipertansiyon” başlıklı (4.5) numaralı maddesinin (4.5.4) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.5.4. Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve kombinasyonları”

d)“Arteriyel hipertansiyon” başlıklı (4.5) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (4.5.11) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“4.5.11. Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları”

e)“Doğuştan kalp hastalıkları” başlıklı (4.6) numaralı maddesinin (4.6.3) ve (4.6.6) numaralı alt maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.6.3. Beta blokerler ve kombinasyonları

 4.6.6. Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve kombinasyonları”

f)“Doğuştan kalp hastalıkları” başlıklı (4.6) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (4.6.7) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“4.6.7. Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları”

         g)“Akut romatizmal ateş (ARA) ve kapak hastalıkları” başlıklı (4.7) numaralı maddesinin (4.7.7), (4.7.8) ve (4.7.9)  numaralı alt maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.7.7. Beta blokerler ve kombinasyonları

 4.7.8. Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları

 4.7.9. Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve kombinasyonları”

h)“Hiperkolesterolemi, hiperlipidemi” başlıklı (4.8) numaralı maddesinin (4.8.4) ve (4.8.5) numaralı alt maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.8.4. Statinler ve kombinasyonları*

          4.8.5. Ezetimib ve kombinasyonları*”

ı)“Kardiyomiyopati” başlıklı (4.9) numaralı maddesinin (4.9.1), (4.9.2), (4.9.6) ve (4.9.12) numaralı alt maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ 4.9.1. Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve kombinasyonları

  4.9.2. Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları

  4.9.6. Beta blokerler ve kombinasyonları

 4.9.12. Kalsiyum kanal blokerleri ve kombinasyonları”

         i)“Pulmoner hipertansiyon” başlıklı (4.10) numaralı maddesinin (4.10.7) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    “4.10.7. Kalsiyum kanal blokerleri ve kombinasyonları”

         j)“Raynaud hastalığı” başlıklı (4.11) numaralı maddesinin (4.11.2) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.11.2. Kalsiyum kanal blokerleri ve kombinasyonları”

k) “Kronik romatizmal kalp hastalığı” başlıklı (4.13) numaralı maddesinin (4.13.7), (4.13.8) ve (4.13.9) numaralı alt maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.13.7. Beta blokerler ve kombinasyonları

 4.13.8. Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları

 4.13.9. Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve kombinasyonları”

MADDE 3-“Endokrin sistem hastalıkları” başlıklı (7) numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a)“Diabetes Mellitus” başlıklı (7.2.1) numaralı maddesinin (7.2.1.2) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.2.1.2.Oral antidiabetikler (kombine şekilleri dahil)”

b)“Hiperaldosteronizm” başlıklı (7.4.2.1) numaralı maddesinin (7.4.2.1.2) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.4.2.1.2. Antihipertansifler ve kombinasyonları”

c)“Juvenil Osteoporoz, kronik steroid kullanımına bağlı oluşan osteoporoz, paget hastalığı, osteogenezis imperfekta, osteokondrodisplazi, sudek atrofisi” başlıklı (7.5.2) numaralı maddesinin (7.5.2.1) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.5.2.1.Bifosfonatlar ve kombinasyonları”

d)“Tiroid Hastalıkları” başlıklı (7.9) numaralı maddesinin (7.9.2.2) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.9.2.2. Beta blokerler ve kombinasyonları”

MADDE 4-“Kan hastalıkları” başlıklı (8) numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a)“Hastalıklar” başlıklı (8.1) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (8.1.18) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“8.1.18. Graft versus host hastalığı (T86.0)”

 T86.0   Kemik iliği nakil reddi

b) “Yalnızca bu hastalıkların tedavisine yönelik kullanılan ilaçlar” başlıklı (8.2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (8.2.17) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“8.2.17. Antifungaller*”

MADDE 5– “Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar” başlıklı (9.2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (9.2.26) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“9.2.26. Canakinumab* (yalnızca M06.1 ve M08.0 kodlarında muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 6– “Kronik nörolojik hastalıklar” başlıklı (10) numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a)“Epilepsi, Narkolepsi ve febril konvülsiyonlar” başlıklı (10.4) numaralı maddesinin (10.4.21) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“10.4.21.Pregabalin ve kombinasyonları”

b)“Nöropatik ağrı” başlıklı (10.12) numaralı maddesinin (10.12.3) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“10.12.3.Pregabalin ve kombinasyonları (sadece diabetik nöropati)”

MADDE 7– “Psikiyatrik hastalıklar” başlıklı (11) numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a)“Şizofreni, şizoaffektif bozukluk, sanrısal bozukluk, atipik psikoz, şizofreniform bozukluk, bipolar mizaç bozukluğu” başlıklı (11.3) numaralı maddesinin (11.3.1) ve (11.3.3) numaralı alt maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “11.3.1. Antidepresanlar ve kombinasyonları

                    11.3.3. Antipsikotikler ve kombinasyonları”

b)“Anksiyete bozuklukları (panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, somatoform bozukluk,yeme bozuklukları, depresyon [unipolar, bipolar], distimik bozukluk)” başlıklı (11.4) numaralı maddesinin (11.4.1) ve (11.4.3) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11.4.1. Antidepresanlar ve kombinasyonları

                    11.4.3. Antipsikotikler ve kombinasyonları”

MADDE 8-“Psöriazis, vitiligo” başlıklı (13.1) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (13.1.10) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

  “13.1.10. Pimekrolimus*”  

MADDE 9-“Diğer hastalıklar” başlıklı maddesine aşağıdaki düzenleme (15.19) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

   “15.19. Hemipleji, parapleji, tetrapleji ve spinal kord yaralanmalarına bağlı gastrointestinal fonksiyon bozukluğu (G81-G82) (T91.3)”

G81   Hemipleji

G81.0   Flaksid hemipleji

G81.1   Spastik hemipleji

G81.9   Hemipleji, tanımlanmamış

G82   Parapleji ve   tetrapileji

 G82.0   Flaksid parapleji

G82.1   Spastik parapleji

G82.2   Parapleji, tanımlanmamış

G82.3   Flaksid tetrapleji

G82.4   Spastik tetrapleji

G82.5   Tetrapleji, tanımlanmamış

T91.3  Spinal kord yaralanması sekeli

15.19.1. Gliserol+sorbitol içeren laksatifler”

#onecikan