top of page

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - PROTOKOL REVİZYONU

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği arasında “Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Reçete Muhteviyatı İlaçlarının Karşılanması ve Reçetelerinin İncelenmesi için Gerekli Usul ve Esaslara ait İşbirliği Protokolünde Revizyon Yapılmasına Dair Protokol” imzalanmış olup, ilgili Protokol ekte bilginize sunulmuştur.

 

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARIN REÇETE MUHTEVİYATI İLAÇLARININ KARŞILANMASI VE REÇETELERİNİN İNCELENMESİ İÇİN GEREKLİ USUL VE ESASLARA AİT İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜNDE REVİZYON YAPILMASINA DAİR PROTOKOL

1. TARAFLAR, AMAÇ VE KAPSAM VE DAYANAK


1.1 Taraflar


Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türk Eczacıları Birliğidir.


1.2. Amaç ve Kapsam


Bu Protokolün amacı, geçici koruma altındaki yabancıların tedavileri için gerekli görülen yurt içi ilaçların Türk Eczacıları Birliği Üyesi olup Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olan eczanelerden temini işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Reçete Muhteviyatı İlaçlarının Karşılanması ve Reçetelerinin İncelenmesi İçin Gerekli Usul ve Esaslara Ait İşbirliği Protokolünde değişiklik yapılmasıdır.


1.3. Dayanak


Bu protokol Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Reçete Muhteviyatı İlaçlarının Karşılanması ve Reçetelerinin incelenmesi İçin Gerekli Usul ve Esaslara Ait İşbirliği Protokolünün ''4.2. Fatura İnceleme ve Ödeme" başlıklı madde altında bulunan 4.2.2. nci ve Ek Protokol başlıklı 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


2. GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARIN REÇETE MUHTEVİYATI İLAÇLARININ KARŞILANMASI VE REÇETELERİNİN İNCELENMESİ İÇİN GEREKLİ USUL VE ESASLARA AİT İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK


2.1. Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Reçete Muhteviyatı İlaçlarının Karşılanması ve Reçetelerinin İncelenmesi için Gerekli usul ve Esaslara Ait İşbirliği Protokolüne,


a) “Reçete kesintilerine itiraz işlemleri Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının 12.10.2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Genelgesine uygun olarak yürütülür.” hükmünün 4.2.4 üncü madde olarak eklenmesi,


b) “Protokol kapsamında eczaneler tarafından karşılanan reçeteler %10 örnekleme oranında genel sonuçlar verecek şekilde MEDULA tarafından basit rastgele yöntem ile örneklenerek incelenir. MEDULA tarafından küsuratlı çıkan örnekleme sayısı bir üst sayıya tamamlanır.” hükmünün 4.2.5 inci madde olarak eklenmesi,


c) “Yapılan kontrol neticesinden yapılacak kesinti tutarının fatura tutarının %3’ünün üzerinde olması durumunda eczacı tarafından bu reçetelerin tamamının kontrol edilmesinin talep edilmesi halinde ilgili fatura dönemine ilişkin incelenmesi istenen tüm reçeteler incelenir.” hükmünün 4.2.6 ncı madde olarak eklenmesi,


ç) “GİGM veya GİGM adına inceleme işlemlerini yürüten ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli görülmesi halinde eczanenin reçetelerinin tamamı incelenebilir.” hükmünün 4.2.7. nci madde olarak eklenmesi

hususunda taraflar karşılıklı olarak mutabık kalmıştır.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Ecz. Erdoğan ÇOLAK

Başkan


GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dr. Savaş ÜNLÜ

Genel Müdür

 
REVİZYON YAPILMASINA DAİR PROTOKOL
.pdf
PDF dosyasını indir • 183KB


Comments


bottom of page