top of page

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI SAYIN FARUK ÇELİK’E GÖNDERİLEN YAZI.(Eczanelerden talep edi


teis yeni

07/03/2016// TEİS2016-33

Sayın,

Faruk ÇELİK

T.C.GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI

ANKARA

         Konu: Eczanelerden talep edilen İşletme Kayıt Belgesi hakkında

Sayın Bakanım;

         Sendikamız üyesi eczacılardan edinilen bilgiye göre, Ülkemiz genelinde faaliyet gösteren eczanelerden, gıda satış yeri özelliği taşıyan eczanelerin faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını Bakanlığınıza yaptırmak ve İşletme Kayıt Belgesi almak zorunda oldukları gerekçesiyle bu belgeyi almamış olanlara idari para cezası tebliğ edildiği bildirilmektedir.

         Ancak; söz konusu uygulama haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Şöyle ki;

         Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 42. maddesi şu şekildedir:

Eczaneden satışı yapılacak ürünler

MADDE 42 –(1) Aşağıdaki ürünler münhasıran eczanede satılır:

a) Reçeteye tâbi olan veya olmayan tüm beşerî ilaçlar,

b) Kurumdan ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler,

c) Kurumun iznine tâbi olan homeopatik tıbbi ürünler,

ç) Enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları.

(2) Aşağıdaki ürünler eczanede satılabilir:

a) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri,

b) Eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri,

c) Veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri,

ç) Kozmetik ürünler,

d) Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler,

e) Anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler,

f) Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan ve Bakanlıkça onaylanan bilimsel yayınlar.

(3) Eczanede satılan ürünler için kanunlarda öngörülen bulundurulma vasıflarını sağlamak kaydıyla başka herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin belgesi alınması gerekmez.

(4) Tıbbi malzemenin kapsamı ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla Kurumca belirlenerek ilân edilir.

(5) Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak ilaç takası sadece aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir.

Görüldüğü gibi, Yönetmelik maddesinde münhasıran eczanede satılan ve eczanede satılabilen ürünler sayıldıktan sonra, özellikle ayrı bir fıkrada, bu ürünler için herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin belgesi alınması gerekmediği belirtilmiştir.

         Öte yandan; eczaneler gıda satışı yapan sıradan dükkânlar değildir. Zira eczacılar doğal, anorganik veya sentetik kaynaklardan elde edilen, hastalıkların tedavisinde veya koruyucu olarak kullanılan maddelere, bu maddelerin emilimi, vücuttan atılması ve her türlü etkilerine yönelik aldıkları 5 yıllık detaylı fakülte eğitiminin sonunda, Sağlık Bakanlığından ruhsat alarak faaliyet göstermektedirler. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5. maddesinde serbest eczanelerin açılma ve çalışma şartları düzenlenmiş, 2. fıkrasının son cümlesinde de “Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz.” amir hükmü getirilmiştir.

Kaldı ki, birçok Tarım Müdürlüğü’nce eczanelere bu güne kadar tebliğ edilen tüm idari para cezaları idari yargı tarafından iptal edilmiş olup, Cezaya dayanak olarak gösterilen yasal mevzuatta eczanelerin söz konusu işletme kayıt belgesini alması gerektiği yönünde açık ve amir hüküm olmadığı halde, çeşitli mecralarda merdiven altı ve kayıt dışı satış yapan yerler yerine, öncelik sırlamasında yer bile almayacak olan eczanelerden ısrarla bu belgenin talep edilmesi; 6197 Sayılı Kanun’un açık ve amir hükmüne, mahkeme kararlarına aykırı olup hukuka da açıkça aykırıdır.

         Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerden de açıkça anlaşılacağı üzere; serbest eczanelerin Bakanlığınıza kayıt yaptırarak İşletme Kayıt Belgesi almakla yükümlü tutulmalarının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır.

Sayın Bakanım,

         Senelerce yapmış olduğunuz Çalışma Bakanlığı göreviniz süresince, eczanelerimizin çalışma düzeni ve işleyişiyle birlikte, yaşadıkları sorunları en iyi bilen kişi olmanız hasebiyle, eczacıların haksız yere uygulanan bir yaptırımla mağdur edilmelerine kayıtsız kalmayacağınızı, eczacıların bu konudaki mağduriyetine hak vererek söz konusu uygulamayı sonlandıracağınıza inanıyoruz.

Bu çerçevede; Bakanlığınızca ilgili birimlere gerekli bildirimlerin yapılmasını ve eczanelere tebliğ edilen cezalar dâhil mevcut uygulamadan vazgeçilmesinin sağlanması için gereğini tensip ve olurlarınıza arz ederim.

         Saygılarımla…

Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                                     GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page