top of page

GÜNCEL SUT HAKKINDA ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz, Bilindiği üzere 16/6/2020 tarihli ve 31157 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliğine ilişkin Mevzuat Komisyonumuzca yapılan kapsamlı çalışmaya istinaden oluşturulan bilgilendirme notlarını dikkatinize sunuyoruz.

 1. 4.1.5 Maddesinde yapılan değişiklik ile güvenlik izlem formu (GİF) ile takip edilen ilaçlar için e reçetede GİF numarası yer alması zorunluluğu kaldırılmıştır. ( protokolümüzün 3.2 maddesi ve Sağlık Bakanlığın ilgili genelgesi gereği bu durumun takibi mevzuat açısından önemlidir)

 2. 4.2.6.A-1 maddesinde yapılan düzenlemeler ile Büyüme Hormonları ihtiva eden müstahzarlar için ilgili uzman branşları ,yaş aralıkları, yıllık büyüme hızı, kemik yaşı ve tedavi sonlandırma kriterlerinde değişiklik yapılmıştır. Aşağıda belirtilen parametrelerin ayrıca kontrolü önem arz etmektedir.


  • Boy sapması -2SD altında olmalı.

  • 4 yaş altı çocuklarda ve puberte döneminde kemik yaşı dikkate alınmaz.

  • Rapor süresi 1 yıl olup Çocuk endokrinoloji, Çocuk endokrinoloji ve metabolizma uzmanı düzenleyebilir.

  • Tedavinin devamı için epifiz hatlarının açıklığı ve sonlandırma kriterlerine ulaşılmadığı (kemik yaşı k 14 e 16, boy k 157 e 168, epifiz kapanması ve büyüme hızı 4cm ve altı) rapor açıklamalarında belirtilmelidir.

  • Yıllık büyüme hızı ile ilgili yaş ayrımları için 2.1 yaş 2 yılını doldurup 3. yıldan en az 1 gün alan kişiyi 4.1 yaş 4yılını doldurup 5. Yıldan en az 1 gün alan kişiyi ifade eder.


 1. 4.2.7 Maddesinde yapılan düzenleme ile farklı etken madde içeren düşük molekül ağırlıklı heparinler(DMAH) birlikte ödenmez.(DMAH içeren reçetelerde hastanın ilaç geçmişinden başka bir DMAH varlığı mutlaka kontrol edilmelidir.)

 2. 4.2.10.A-1 Maddesinde yapılan düzenleme ile Gaucher hastalığında enzim tedavisi kriterlerinden karaciğer hacmi 2,5 ve dalak hacmi 15 kat olarak değiştirilmiş ve tedaviye aralıksız bir yıl süreyle ara verilmesi durumunda başlangıç kriterlerinin aranacağı eklenecektir.

 3. 4.2.12.A Maddesinde yapılan düzenleme ile hepatit b immunglobulinlerinin karaciğer naklinde kullanımı durumunda karaciğersiz faz ve nakil sonrası için, hastalar düşük ve yüksek risk grubuna göre sınıflandırılarak ayrıca uygulanacak dozlarda tetkik sonuçları esas alınarak değişiklik yapılmış olup, düşük risk grubunda tedavi süresi nakil sonrası maksimum 1 yıl, yüksek risk grubunda tedavi süresi maksimum 5 yıl olarak sınırlandırılmıştır.(Bu sürenin kontrolü için rapor/reçete açıklamalarında nakil tarihi bulunmalıdır.) Her reçetede HBsAg ve HBV DNA sonucu bulunmalı ve pozitif olması durumunda tedavi sonlandırılmalıdır. Reçeteler birer aylık dozda düzenlenmelidir.

 4. 4.2.12.B Maddesinde yapılan değişiklikler ile Primer İmmun Yetmezlik(PİY) tanısında hematoloji, gögüs ve immunoloji ve alerji hekimlerinin rapor/reçete düzenlemesi durumunda kurumca bedeli ödenecektir.KLL , MM ve Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonuna bağlı HİPOGAMAGLOBULİNEMİ tanısında hematoloji ve onkoloji uzman hekimlerince reçete/rapor düzenlemesi durumunda kurumca bedeli ödenecektir.SC yolla kullanılan immunglobulinler yalnızca PİY , KLL , MM ve Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonuna bağlı HİPOGAMAGLOBULİNEMİ tanılarında ödenir.

 5. 4.2.13.1 maddesinde yapılan değişiklik ile Tenofovir alafenamid fumarat etkin maddesini ihtiva eden müstahzarlar için oluşturulmuş kısıtlı endikasyon yürürlükten kaldırıldı.(osteoporoz,kemik kırığı, GFR,kan fosfat düzeyi albuminürü, diyaliz ,renal transplantasyon )

 6. 4.2.13.3.2 maddesinde yapılan değişiklik ile kronik hepatit C hastalarına iki kez tedavi alma hakkı verilmiştir.

 7. 4.2.14.C Özel düzenleme yapılan kanser ilaçlarına dair için bazı düzenlemeleri şöyle sıralayabiliriz.


  • Enzalutamid (XTANDI) ve abirateron(ZYTIGA,ABETYL,ABYGA) etken maddeli ilaçların ardışık olarak kullanımına yalnızca hasta bazında alınan Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile cevaz verildi.

  • Ruksolitinib(JAKAVİ) için konstitusyonel semptomlardan en az bir tanesi (ateş, gece terlemesi, kilo kaybı veya kaşıntı vb.) açıkça raporda belirtilmelidir.

  • Meme kanseri tanısında Dosetaksel toksisitesi nedeniyle dosetaksel(DOXEL,DOXITAX) kemoterapisinin kesilmesi durumunda trastuzumab(HERCEPTİN) ve pertuzumab(PERJETA) kombinasyonu ile tedaviye devam edilmesi mümkün hale getirildi.

  • Obinutuzumab(GAZYVA) için 3. Basamak Sağlık kuruluşunda rapor düzenleme zorunluluğu kaldırıldı.


 1. 4.2.15.D-1Maddesinde yapılan düzenleme ile antikoagulan tedavi için prospektüste yer alan risk faktörleri açıkça raporda belirtilmesi gerekmektedir. (inme veya geçici iskemik atak öyküsü, ≥75 yaş, kalp yetmezliği NYHA Sınıf ≥ II, diabetes mellitus veya hipertansiyon durumlarından bir ya da fazlasına sahip olan orta-ciddi mitral darlık veya mekanik protez kapağı olmayan nanvalvuler atriyal fibrilasyonlu hasta ) Sağlık kurulu raporu düzenlenmesi için en az bir Kardiyolog /Nörolog olma şartı ile kardiyoloji, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, kalp damar cerrahisi ve nöroloji uzman hekimlerinden en az üçü bulunmalıdır.

 2. 4.2.17.D Maddesinde yapılan düzenleme ile teriparatide(FORSTEO) kullanım süreleri haftalık şeklinde düzenlenmiştir.

 3. 4.2.20 maddesinde yapılan düzenleme ile Palivizumab (SYNAGIS) tedavi kriterleri detaylandırılmıştır. (29-31)haftalar arasında doğan RSV sezonunda 90 gün ve daha küçük bebeklerin aşı olması mümkün.

 4. 4.2.25 Maddesinde yapılan düzenleme ile Epilepsi tedavisinde lakozamid (BENVIDA) etken maddesinin tek başına kullanımı mümkün.

 5. 4.2.27.A maddesine yapılan düzenleme ile Kombine koagülasyon faktörü/protrombinkompleksi konsantrelerinin(COFACT) acil müracaatlarda hastada kumarin türevlerinin kullanılmasından kaynaklı hayatı tehdit eden kanamalarda(Raporda belirtilmesi şart) 1 günlük tedavi ve halen kanama devam ederse 3 gün süreli rapor ile karşılanması mümkün kılınmıştır.Hematoloji uzman hekimi yok ise raporda belirtilmek şartı ile kumarin tedavisini düzenleyen ilgili uzman hekim rapor düzenleyebilir.Aktifleşmiş protrombin kompleksi(APCC/FEİBA TIM) konsantrelerinin kanama tedavisinde 3 günlük dozda kullanımı mümkündür.

 6. 4.2.28.A maddesinde yapılan düzenleme ile Rosuvastatinin(CRESTOR) 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, atorvastatin(LİPİTOR,ATOR), simvastatin(ZOCOR) ve pravastatinin(PRAVACHOL) 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, fluvastatinin(LESCOL XL) 80mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları dahil) rapor/reçete edebilecek uzmanlık branşlarına Nöroloji eklenmiştir. Bu dozlarda kullanım için düzenlenen rapora istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.

 7. 4.2.30.A maddesinde yapılan düzenleme ile Epoprostenol (VELETRI) etken maddeli müstahzarlar yalnızca; NYHA sınıf III veya IV olan hastalarda kurumca geri ödeme kapsamındadır.( böbrek diyalizi tanısında kurumca karşılanmaz.)

 8. 4.2.33 maddesinde yapılan düzenleme ile intravitreal (göz içine uygulanan) ilaçlarda yanıt kriterlerinden birinin gerçekleşmesi tedavinin devamı için yeterli hale getirilmiştir. Görme keskinliğinin tedavi esnasında sabit kalması yanıt kriteri olarak netleştirilmiştir. Patolojik Miyopiye bağlı Koroidal Neovaskülarizasyon (PM/KNV) için bevasizumab(ALTUZAN) yükleme dozunun tamamlanması zorunlu olmayıp tek doz kullanımı üzerinden dahi yanıt değerlendirmesi yapılması mümkündür.Ranibizumab(LUCENTİS) veya aflibersept(EYLEA) etkin maddeli ilaçlar için ANTI-VEGF ilaç geçişlerin de hekim tarafından sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde yükleme dozları tamamlanmadan (bevasizumab hariç) idame tedavilere geçilebilir.

 9. 4.2.38 maddesinde yapılan düzenleme ile GLP-1 Analogları(BYETTA) ile DPP4(GALVUS,JANUVİA,ONGLYZA) antagonistlerinin beraber kullanımı halinde bedellerinin kurumca ödenmeyeceği bildirilmiştir.( hasta ilaç geçmişinden bu ilaçların kontrolü önem arzetmektedir.)

 10. 4.2.43 maddesinde yapılan düzenleme ile Bosentan(TRACLEER,DIAMOND) “Hasta Kayıt Formu-1” Kuruma gönderilme zorunluluğu kaldırılmıştır.(Form sadece ilaç temini için gereklidir.

 11. Fosfomisin (oral formları MONUROL,ÜROMİSİN,URODAY ) Sadece alt üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde 10 gün içinde en fazla 2 saşe kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.( Pyelonefrit haricindeki tüm üriner sistem enfeksiyonları bu kapsamda değerlendirilebilir)

 12. D vitaminleri için endikasyon uyumu zorunlu hale getirilmiştir. Tanı ve pozolojinin KÜB bilgileri ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

 13. Duloksetin (NEXETİN) erişkin kadınlarda stres üriner inkontinansın baskın olduğu mikst üriner inkontinans (sıkışma ve stres üriner inkontinansın birlikteliği) tedavisinde uzman hekimlerce raporsuz/ uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi durumunda kurumca bedeli karşılanabilecektir.

 14. Modifinil (MODIWAKE,MODIODAL) narkolepsi tanısı ile göğüs hastalıkları, nöroloji / psikiyatri uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir . Tedaviye ara verilmesi halinde başlangıç kriterleri aranmaz. TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası) MEVZUAT KOMİSYONU


Comments


bottom of page