top of page

ENGELLİLER İÇİN YAPILMASI İSTENENLER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME!


teis yeni

ENGELLİLER İÇİN YAPILMASI İSTENENLER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME!

            Değerli Üyelerimiz,

         Eczanelerimizin önüne engelli rampası yapılması zorunluluğu hakkında sizlerden gelen şikayetler üzerine konu hukuk büromuzca incelenmiştir.

         Konuyla ilgili Kanunun kabul tarihinin 1.7.2005 olduğu, işyeri sahiplerine işyeri girişlerini Engellilere uygun hale getirmeleri için 8 yıllık bir süre verilmiş olduğu ve bu sürenin de 1.7.2013 tarihinde dolmuş olduğu tespit edilmiştir.

         Ancak; 4.7.2012 tarihinde yapılan ek düzenleme ile, bu yöndeki yaptırım için komisyon denetim sonucunun olması gerektiği ve eksikliklerin tamamlanması için 1.7.2015’e kadar ek süre verilebileceği yönünde revizyon yapılmış olduğu görülmüştür.

Yani; eczanelerimizde denetim yapılmadan ve ek süre verilmeden engelli rampası/girişi olmadığı gerekçesiyle para cezası uygulamasının yapılması hukuken mümkün değildir.

         Diğer yandan ; Engelli rampası yapılması için bir aciliyet bulunmamakla birlikte, tadilat yapan veya eczanesini taşıyan üyelerimizin daha sonra mağduriyet yaşamaması için engelli rampası yaptırmasında fayda bulunmaktadır.

         Konu ile ilgili olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvurumuz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

                                                                                     12/07/2013

                                                                                     TEİS2013/71

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Konu: 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un uygulanması hakkında

Sendikamız üyesi eczacılardan edinilen bilgiye göre; İstanbul ilinde faaliyet gösteren eczacılara, eczanelerini engelli insanların kullanımına uygun hale getirmemiş olmaları sebebiyle haksız ve hukuka aykırı bir şekilde idari para cezası uygulanmaktadır. Şöyle ki;

         Bilindiği üzere, 1.7.2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un geçici 2. ve 3. maddeleri şu şekildedir:

Geçici Madde 2- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir.

Geçici Madde 3- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engelliler için erişilebilir duruma getirilir.

(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/34 md.) Bu Kanunun geçici 2 nci maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen erişilebilirlik standartlarının uygulanmasının izlenmesi ve denetimi her ilde Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile engelliler ile ilgili konfederasyonların temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından yapılır. İhtiyaç halinde birden fazla komisyon kurulabilir. Denetim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren iki yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/34 md.) Sürenin bitiminden itibaren öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her bir tespit için bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı ellibin lirayı geçemez. Sürenin bitiminden itibaren öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her bir tespit için beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı beşyüz bin lirayı geçemez. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. Genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezası tutarları dikkate alınarak erişilebilirlik konusundaki projelerde kullanılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinde ödenek öngörülür.

(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/34 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının ve engelliler ile ilgili konfederasyonların görüşleri alınmak sureti ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yasa hükmüne göre, eczacılara eczanelerini engelli insanların kullanımına uygun hale getirmemeleri sebebiyle idari para cezası uygulanabilmesi için, ilgili Bakanlık temsilcilerinden oluşan komisyonun denetim yapması, denetim sonucunda 1.7.2015 tarihini geçmemek üzere süre verilmesi ve süre bitmesine rağmen eczacının öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediğinin denetim komisyonunca tespit edilmesi gerekmektedir. Denetim yapılmadan ve süre verilmeden uygulanan idari para cezaları hukuka aykırı olup, usulsüzdür.

Öte yandan; eczanesinin girişine rampa yaptıran pek çok üye eczacıdan, eczanesinin önünde bulunan kaldırıma Belediye tarafından rampa yapılmadığı, bu sebeple hasta ve hasta yakınlarının mağdur olduğu şeklinde şikayetler almaktayız.

Bu şartlar altında; ilgili yasa sebebiyle eczacılara denetim yapılmaksızın ve ek süre verilmeksizin idari para cezası uygulanmasının önlenmesini ve sorumluluğu Belediyelere ait olan eczane çevrelerindeki yol ve kaldırımların engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesi için ilgililerin uyarılmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. 12/07/2013

NURTEN SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI                                                                                          

GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page