ECZANE TEKNİKERİ YETKİLENDİRME EĞİTİM VE SINAVLARI…


eczane

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ,

Yapılan başvurular üzerine Eczane çalışma koşullarından , kendi sorunlarından (askerlik, sağlık sorunu vs.) veya diğer nedenlerden kaynaklı olarak önceki sertifika eğitimlerine katılamayıp, sertifikası olmayan eczane personeli için Sağlık Bakanlığınca bir hak daha verilmiştir.

Bu hak çerçevesinde daha önceki dönemlerde olduğu gibi eczanelerimizde çalışan destek personeli için Eczane Teknikeri Yetkilendirme Eğitim ve Sınavları açılacaktır.

Sendikamıza e-posta ve telefonlarla yoğun olarak gelen sorulardaki endişenin aksine; sertifikası olan eczacı kalfalarının bu eğitim ve sınavlara müracaat etmesine gerek YOKTUR.

ECZANESİNDE SERTİFİKASI OLMAYAN  PERSONEL BULUNAN  ÜYELERİMİZ  için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel müdürlüğü tarafından yayınlanan yazı ve yapılacak işlemler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlık hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısı

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı:B.10.0.SHG.0.72.00.00

Konu  :Eczane Teknikeri Yetkilendirme Eğitim ve Sınavları

12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla;  11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesinde “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.” hükmü yer almıştır.

Buna göre Kanunun yayımlandığı 12 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (12.07.2011-12.07.2012 tarihleri arası) geriye doğru en az 1 yıldır eczane destek personeli olarak çalışanlara Bakanlığımızca usul ve esasları daha sonra duyurulacak eğitime katılan ve yapılacak sınavda başarılı olanlara eczane teknikeri yetkisiyle çalışma belgesi verilecektir.

Kanun çerçevesinde uygun şartları taşıyanların il sağlık müdürlüklerine başvurularının sağlanması amacıyla konuyla ilgili duyuruların yapılması ve yetkilendirme eğitim ve sınavıyla ilgili iş ve işlemlerin ekte yer alan açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr.İrfan ŞENCAN Bakan a.Genel Müdür V.


EK-1/A

ECZANE TEKNİKERİ YETKİLENDİRME EĞİTİM VE SINAVINA BAŞVURU USUL VE ESASLARI

1-Yetkilendirme eğitim ve sınavına 6354 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle 12.07.2011-12.07.2012 tarihleri arasında en az 1 yıl eczane destek personeli olarak görev yapanlar başvurabilecektir.

2-Adaylar çalıştıkları kurumdan aldıkları resmi belgeyi Ek 1/B’de yer alan dilekçeye ekleyerek başvurularını il sağlık müdürlüklerine yapacaklardır. Bakanlığa doğrudan yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3-Başvuru işlemleri en geç 18 Ocak 2013 günü tamamlanacak, bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.

4-Başvurularla ilgili değerlendirmeler il sağlık müdürlüklerinde, bir sağlık müdür yardımcısı başkanlığında kurulacak en az 3 kişilik bir komisyonca yapılacak ve tutanak altına alınacaktır.

5-Yapılan değerlendirme sonucu oluşturulacak isim listeleri 25 Ocak-01 Şubat 2013 tarihleri arasında il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerinde duyurulacaktır.

6-Adaylar bu tarihler arasında itirazlarını il müdürlüklerine yapabilecekler ve 08 Şubat 2013 günü mesai bitimi itibariyle listelere son hali verilecektir. Bakanlığa kesinlikle itiraz için başvuruda bulunulmayacaktır.

7-Adaylarla ilgili değerlendirme yukarıda belirtilen esaslara göre il sağlık müdürlüklerince yapılacak ve nihai karar il komisyonunca verilecektir.

8-Bakanlığa sadece isim listeleri gönderilecektir. Son hali verilen isim listeleri il sağlık müdürlüklerince aşağıdaki formata uygun olarak en geç 15 Şubat 2013 günü mesai bitimine kadar Excel formatında elektronik posta olarak shgm.egitim@saglik.gov.tr adresine ve resmi olarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

…………………. VALİLİĞİ

(İl Sağlık Müdürlüğü)

Eczane Teknikerliği Yetkilendirme Eğitim ve Sınavı Başvuru Listesi


SIRA   NO


ADI


SOYADI


T.C.   KİMLİK NUMARASI


9-Gönderilecek elektronik postanın konu kısmına “…….. İli Eczane Teknikerliği Yetkilendirme Eğitim ve Sınavı Başvuru Listesi” yazılacaktır.

10-Eğitimin ve sınavın usulü, süresi, yeri, sınava başvuru usul ve esaslarıyla ilgili duyuru en geç 25 Ocak 2013 tarihine kadar Bakanlığımızın ve il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerinden yapılacaktır. Bu nedenle adayların duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.


EK-1/B

…………………… İl Sağlık Müdürlüğü’ne

…………………………………………..(Görev yaptığı yer veya yerler yazılacaktır) 6354 sayılı Kanunun yayımlandığı 12.07.2011-12.07.2012  tarihleri arasında en az 1 yıl eczane destek personeli olarak görev yaptım.

12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla;  11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesinde yer alan “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.”  hükmü doğrultusunda usulü, yeri ve zamanı Sağlık Bakanlığınca belirlenecek eğitim ve sınava katılmak istiyorum.

Tarafımdan istenen belgeler ekte yer almakta olup, Kanun gereği istenen bilgilerimin doğruluğunu ve doğru çıkmaması durumunda hakkımda yapılacak yasal iş ve işlemleri kabul ettiğimi beyan ederim.

Adres                                                                                                   Tarih

(Adreste elektronik posta adresi veya                                           Adı Soyadı 

cep telefonu numarası yazılmalıdır)                                              T.C. Kimlik Numarası

                                                                                                                          İMZA 

EK: Çalıştığı eczanenin mesul müdürünce ya da kurum amirince imzalanmış çalışma belgesi

NOT: Ek olarak konulacak çalışma belgesi eczanenin/kurumun antetli kağıdına basılı olacak, ve belgeye tarih ve sayı verilecektir. Yazıda adayın adı soyadı, eczanede/kurumda Kanunun yayımlandığı tarihten önce 12.07.2011-12.07.2012 tarihleri arasında en az 1 yıl çalıştığı belirtilecek özel eczanede çalışanlar bu belgeyle birlikte çalıştıkları eczanenin mesul müdürü tarafından onaylanmış, adının yer aldığı eczaneye ait en az 1 yıllık (12.07.2011-12.07.2012 tarihleri arası) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Hizmet listesini ekleyeceklerdir.

#onecikan