top of page

ECZANE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU


Değerli Üyelerimiz ve meslektaşlarımız,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sendikamızca Danıştay 15. Dairesinde alınan Yürütmenin Durdurulması kararına göre “eczane itiraz değerlendirme komisyonunda” gerekli düzenlemelerin yapıldığı duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU

ECZANE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

07.12.2017

08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “oy birliği” ibaresi ile 5. fıkrasının “ Alınan kararlar nihai olup karar ile ilgili Kuruma itirazda bulunulamaz.”  son cümlesi Danıştay 15. Dairesince 13/09/2017 tarihinde Yürütmenin Durdurulması kararı verilmiş ve 27/11/2017 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmiştir.

Yönetmeliğin “Eczane itiraz değerlendirme üst komisyonu” başlıklı 15. maddesinin 3. fıkrasında “Komisyonda; Eczane İtiraz Değerlendirme Komisyonunda oy birliği ile karar alınamamış olan reçete ve eki belgelerin incelemesi yapılır.” düzenlemesi halen yürürlükte olup,

2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün (4.3.5.) numaralı maddesinde “… Eczane itiraz inceleme komisyonu; sağlık sosyal güvenlik merkez müdürü veya görevlendireceği personel başkanlığında, sağlık sosyal güvenlik merkezinde görev yapan 1 (bir) sağlık hizmetleri sınıfı personeli ile reçetesi incelenen eczacı ve bölge eczacı odasından bir eczacı olmak üzere toplam 4 (dört) kişiden oluşur. Reçetesi incelenen eczacının itiraz inceleme komisyonuna katılamaması halinde yazılı olarak yetkilendireceği başka bir eczacı komisyona katılabilir. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Eşitlik olması halinde genel müdürlükte oluşturulan itiraz inceleme üst komisyonuna gönderilir.  …” hükmü doğrultusunda ilgili birimlerce iş ve işlemlere devam edilecektir.

Yönetmeliğin “Eczane itiraz değerlendirme komisyonu” başlıklı 14. maddesinin 5. fıkrasında “Komisyon toplantılarına reçetesi incelenen eczacı veya yerine yetkilendirilen kişinin mücbir sebepler hariç olmak üzere katılmaması halinde, diğer üyeler tarafından bu durum tutanak altına alınır ve yapılan kesintilere ait itirazlar katılımcılar tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.” ifadelerine yer verilmiştir. Bu bahisle komisyon toplantısına katılamayan reçetesi incelenen eczacı tarafından alınacak mazeret dilekçesine istinaden; ilgili Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünce mazeret değerlendirmesine göre ya itiraz edilen reçete ve eki belgeler için komisyonun ivedilikle yeniden toplanmasının sağlanması ya da belgelerin GSS Genel Müdürlüğünde oluşturulan itiraz inceleme üst komisyonuna gönderilmesi sağlanacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

bottom of page