DOKTORUN HASTANEDEN AYRILMASI DURUMUNDA YAŞANAN DÜZELTME SORUNLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME


TKHK

DOKTORUN HASTANEDEN AYRILMASI DURUMUNDA YAŞANAN DÜZELTME SORUNLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz,

         Sizlerden gelen ilaç raporları ve reçetelerin doz miktarlarının ve kullanım değişikliklerinin düzeltilmesi konusunda raporu ya da reçeteyi düzenleyen doktorun ilgili sağlık kurumundan ayrılması nedeniyle yaşanan sorunlar için TKHK Başkanlığına sendikamızca başvuru yapılmıştı. (http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2016/03/22/t-c-saglik-bakanligi-turkiye-kamu-hastaneleri-kurumuna-yapilan-basvuru-hastaneden-ayrilan-doktorlarin-cikarmis-oldugu-raporlarda-yapilmasi-gereken-duzeltmeler-hk/)

Başvurumuz üzerine ilgili doktorun görevden ayrılması durumunda gerekli düzeltmelerin yapılması için ülke genelindeki Kamu Hastaneleri Birliklerine  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nca söz konusu düzeltmelerin aynı branştan hekim tarafından yapılması gerektiği yönünde yazı gönderilmiş olup,

söz konusu kurum yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

         TEİS

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

                                                                                              11.04.2016

Sayı    : 95796091-010.07         

Konu  : İlaç Raporları ve Reçetelerin Düzeltilmesi

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Ziyabey Cad.No:31/2 Balgat/ANKARA

            Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında bulunan hastalara ait ilaç raporları ile reçetelerinde ilaç ve ilaç dozlarına ilişkin yazım hatalarının. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümlerine uygun olacak şekilde yeniden düzeltilmesi gerektiğinden bahisle sağlık tesislerinde yaşanan problemler Tüm Eczacı İşverenler Sendikasının 21.03.2016 tarihli ve 38 sayılı yazısı ile Kurumumuza bildirilmiştir.

            Söz konusu yazı incelendiğinde özetle; hastaların tedavi sürecinin stabl bir süreç olmadığı için rapor süresi içinde kullanılan ilaçların zamanla doz miktarlarının ve kullanım şekillerinin değiştiği ve bu değişikliğin hastanın raporunda belirtilmediği durumda, SGK tarafından yapılan kontrollerde, yapılan değişikliğin rapora işlenmesi istenildiği bunun üzerine raporun düzeltilmesi konusunda ilgili sağlık tesislerine yapılan başvuru sonucunda, başhekimlikçe talep edilen düzeltme işleminin raporu düzenleyen hekimin görevinden ayrılması (izin. tayin, emekli, vb.) sebebiyle usulsüzlük olacağı belirtilerek raporda düzeltme işlemine gidilmediğinden, hastaların ilaç temin süreçlerinde ve eczanelere yapılan ödemelerde sıkıntılar yaşandığı belirtilmiştir.

Bakanlığımızca yayımlanan 26.09.2014 tarih ve 5409.875 (2014/29) sayılı Genelgenin 16. maddesinde: “Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları ile SUT hükümlerine göre eksikliği bulunan (ilacın kullanım dozu. etken madde, kullanım süresi, ilgili hekim onayı veya tedavi şeması, ICD-IO kodu) sağlık raporları, bu düzeltmelerin aslına sadık kalmak kaydıyla; uzman hekim raporlarında, raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen hekim tarafından (bu hekimin bulunmaması halinde aynı branştan hekim), sağlık kurulu raporlarında ise raporda yer alan hekimlerden biri tarafından yapılması, raporlar elektronik ortamda düzenlenmiş ise; bu düzeltmelerin başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanması koşuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren rapor süresinin sonuna kadar geçerlidir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan mevzuat gereği, iş/işlemlerin tesis edilerek yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla konunun birliğinize bağlı sağlık tesislerine tebliğini önemle rica ederim.

Uzm. Dr. U. Murat PARPUCU

Bakan a.

 Kurum Başkan Yardımcısı

Dağıtım:

Gereği:                                                                                                Bilgi:

89 Kamu Hastaneleri Birliğine (Genel Sekreterlik)            Tüm Eczacı İşverenler Sendikası


TEİS2016-86

#onecikan