top of page

DANIŞTAYDAN MESLEĞİMİZ LEHİNE BİR KARAR DAHA!


DANIŞTAYDAN MESLEĞİMİZ LEHİNE BİR KARA DAHA!

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ VE MESLEKTAŞLARIMIZ,

Bildiğiniz üzere Sendikamızca ,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 07.02.2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile eklenen Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 20. maddesinin 8. fıkrasının 2. Cümlesine 13.02.2015 tarih ve 2015/962 E.no ile Danıştay 15.Dairesinde yürütmenin durdurularak iptali işlemli dava açılmıştı.

(http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2015/02/16/sendikamizca-eczacilar-ve-eczaneler-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-maddesi-icin-danistayda-dava-acilmistir/)

         Açılan dava sonucu; içinde eczane bulunan binalarda mevcut eczane veya eczanelerin en az beş yıl süreyle faaliyette bulunması kaydıyla sağlık kurum ve kuruluşu açılmasına izin veren cümlenin iptaline karar verilmiş olup Karar Özeti aşağıda bilginize sunulmuştur.

TEİS YÖNETİM KURULU

DAVANIN KARAR ÖZETİ:

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesinin 8. fıkrasını değiştiren Yönetmelik hükmünün “Ancak içinde eczane bulunan binalarda mevcut eczane veya eczanelerin en az beş yıl süreyle faaliyette bulunması kaydıyla sağlık kurum ve kuruluşu açılmasına izin verilebilir.” kısmının, hem eczacılık hizmetinden faydalanacak vatandaşlar tarafından sağlık kuruluşu-eczane arasında aidiyet konusunda hatalı değerlendirmeye yol açacak olması hem de eczaneler arasında haksız rekabete sebebiyet verebilecek olması karşısında, dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin, 07/02/2015 tarih ve 29260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile değişik 20. maddesinin 8. fıkrasının 2. cümlesinin İPTALİNE, 31/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

#onecikan

bottom of page