top of page

DANIŞTAYDA KAZANDIĞIMIZ DAVA HAKKINDA BİLGİLENDİRME


DANIŞTAYDA KAZANDIĞIMIZ DAVA HAKKINDA BİLGİLENDİRME

   Değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımız,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 08/03/2017 tarih ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinin 3. fıkrasının ilk cümlesinde yer alan ”oy birliği” ibaresinin ve 5. fıkrasının son cümlesinin, 24. maddesinin 8. ve 9. fıkralarının ve 26. maddesinin 6. fıkrasının iptali için Danıştay 15. Dairesinde Sendikamız tarafından 2017/936 esas nolu dava açılmıştı. (http://arsiv.teis.org.tr/2017/05/09/eczane-faturalarinin-incelenmesi-ve-odenmesi-hakkindaki-yonetmelige-sendikamizca-danistayda-dava-acilmistir/)

27.11.2018 tarihinde ilgili mahkemenin kararı ile itiraz hakkını engelleyen Eczane itiraz komisyonunun kararlarının nihai olması başta olmak üzere üyelerimizi ve meslektaşlarımızı mağdur eden düzenlemeler iptal edilmiştir.Özetleyecek olursak;Danıştay tarafından sendikamızca iptali istenen bütün maddelere iptal kararı verilmiş olup,

Danıştay kararı ile iptal edilen düzenlemeler şunlardır:

“Eczane itiraz değerlendirme komisyonu

MADDE 143) Komisyon tarafından kararlar en fazla 30 iş günü içerisinde ve oy birliği ile alınır. Eşitlik olması halinde konu Eczane İtiraz Değerlendirme Üst Komisyonuna intikal ettirilir.

(5) Komisyon toplantılarına reçetesi incelenen eczacı veya yerine yetkilendirilen kişinin mücbir sebepler hariç olmak üzere katılmaması halinde, diğer üyeler tarafından bu durum tutanak altına alınır ve yapılan kesintilere ait itirazlar katılımcılar tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Alınan kararlar nihai olup karar ile ilgili Kuruma itirazda bulunulamaz.

Ödeme işlemleri

MADDE 24 –) Kurumca sözleşmesi/protokolü feshedilen veya yeni sözleşme/protokol yapılmayan sağlık hizmeti sunucusuna; Kurum kayıtlarında bulunan tüm fatura dönemlerine ait inceleme, denetim ve itiraz işlemleri sonuçlanıncaya kadar herhangi bir ödeme yapılmaz.

(9) Kurumca sözleşmesi/protokolü nitelikli dolandırıcılık nedeniyle feshedilen sağlık hizmeti sunucusuyla herhangi bir nedenle sözleşme yenilenmiş olsa dahi Kurum kayıtlarında bulunan tüm fatura dönemlerine ait inceleme, denetim ve itiraz işlemleri sonuçlanıncaya kadar herhangi bir ödeme yapılmaz.

Sağlık hizmeti sunucuları değerlendirme komisyonu

MADDE 266) Komisyon ödemesi durdurulacak tutarın üst sınırını, her bir ay için aylık fatura tutarının % 80’ini geçmeyecek şekilde belirler”

Bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

#onecikan

bottom of page