BONO /EMRE YAZILI SENET HAKKINDA HUKUKİ BİLGİLENDİRME


BONO /EMRE YAZILI SENET HAKKINDA HUKUKİ BİLGİLENDİRME

Değerli üyelerimiz,

Sendikamız Hukuk Bürosu tarafından eczanelerimizde kullanılan Bonolarla (emre yazılı senet) ilgili olarak daha önceden hazırlanan bilgi, değişen mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmiş olarak tekrar bilgilerinize sunulmuştur.

Bu bilgiye daha sonra ulaşmak istediğinizde sitemizin “Hukuki Bilgiler” başlığı altında bulabilirisiniz.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

BONO (EMRE YAZILI SENET)

İLE İLGİLİ OLARAK BİLİNMESİ GEREKENLER

         BONONUN MAHİYETİ

Bonoda keşideci ve lehdar olmak üzere en az 2 kişi bulunur, çekte olduğu gibi muhatap yoktur. Bono, lehtarın(alacaklının) senedi düzenleyen kişide(borçluda) olan bir alacağını gösterir.

Bono veya emre yazılı senet kelimelerinin (senet Türkçe’den başka bir dilde yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet karşılığı olarak kullanılan kelimenin) senet metnine yazılması zorunludur. Bu kelimelerin senet metninin yukarısına, aşağısına veya imza yerinin sağına, soluna yazılması senede bono niteliği vermez.

         BEDEL

Bono kayıtsız ve şartsız olarak belli bir parayı ödeme vaadini içermelidir. Şarta bağlı bir borç ikrarını içeren senet bono niteliği taşımaz.

         Senet metninde senet bedeli yazı ve rakam ile gösterilebilir. Senet bedelinin hem yazı, hem de rakamla gösterilmesi halinde, iki bedel arasında fark bulunursa, yazı ile olan geçerli sayılır. Bu esasın uygulanması, sentteki rakam ve yazı kayıtlarında tahrifat yapılmamış olmasına bağlıdır.

         Yabancı bir para miktarı da gösterilebilir.

ALACAKLI

Bonoda lehtarın yani alacaklı olan kişinin ad ve soyadının gösterilmesi zorunludur. Alacaklı tüzel kişi ise ad veya ticaret unvanının gösterilmesi gerekir.

BORÇLU

Bir bonoyu düzenleyen, bizzat ödeme tahhüdü altına girmektedir.

Bonoda senedi düzenleyenin(borçlunun) imzasının bulunması zorunludur. Bononun el yazısı ile imzalanması gerekir. Parmak izi veya mühür geçersizdir.

         Bonoda borçlunun adının ve soyadının bulunması, imza yerine geçmez. Borçlunun ad ve soyadının yazılmamış olması ise, imza varsa, senedin geçerliliğini etkilemez.

DÜZENLEME TARİHİ VE YERİ

Bonoda düzenleme tarihinin gösterilmiş olması şarttır.       

Bonoda düzenleme yerinin de gösterilmesi icap eder. Düzenleme yeri gösterilmeyen bono, düzenleyenin adı soyadı yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır. Düzenleyenin adı soyadı yanında da bir yer yazılı değilse, unsur noksanlığı olduğundan senet bono sayılmaz.

         ÖDEME YERİ

Bonoda ödeme yeri gösterilmemişse, bononun düzenlendiği yer ödeme yeri sayılır. Düzenlendiği yer de gösterilmemiş olursa, bonoyu düzenleyenin ad ve soyadı yanında bulunan yer ödeme yeri sayılır. Düzenleyenin ad ve soyadı yanında da bir yer yazılı değilse, unsur noksanlığı olduğundan senet, bono sayılmaz.    

VADE

Bonoda vade gösterilmemesi bononun geçerliliğini etkilemez. Vadesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart olan bir bono sayılır.

         Uygulamada bonoya yazılan, “İşbu bono vadesinde ödenmediği taktirde müteakip bonoların da muacceliyet kesbedeceği…” şeklindeki kayıtlar geçersizdir, ancak bononun geçerliliğini etkilemez.

         Görüldüğünde ödenecek bononun, düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl içinde ödenmek üzere ibrazı lazımdır. Aksi takdirde hamil, bonoyu düzenleyen dışında,  bilcümle başvuru(müracaat) borçlularına karşı talep hakkını kaybeder.

ZAMANAŞIMI

Bonoyu düzenleyene karşı yöneltilebilecek talep hakları, vadeden itibaren üç yıl geçmekle zamaaşımına uğrar.

TEİS HUKUK BÜROSU


#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS