top of page

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINDA DEĞİŞİKLİK
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR


MADDE 1- 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın, 13/3/2023 tarihli ve 6932 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen geçici 6 ncı maddesinin numarası "GEÇİCİ MADDE 7" şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 2-Aynı Karara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 8- (1) Etkin madde/maddeleri insan kanı ya da plazmasından elde edilmeyen, ancak üretim prosesinde insan kanı ya da plazmasından elde edilen kan bileşenleri yer alan, bu madde yürürlüğe girinceye kadar plazma kaynaklı veya rekombinant yöntemle üretilen kan ürünü statüsünde fiyatlandırılmış olan ürünlerden 11/12/2021 tarihli ve 31686 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği hükümleri gereğince immünolojik tıbbi ürün ruhsatı alması gerekenlerin fiyatlandırılmasında, plazma kaynaklı veya rekornbinant yöntemle üretilen kan ürünleri için uygulanan fiyatlandırma

yöntem ve esasları uygulanmaya devam olunur.


GEÇİCİ MADDE 9- (1) Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2023 yılı Temmuz ayında %30,5 oranında artırılarak 14,03 87 TL olarak belirlenmiştir. Bu artış uygulanırken 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mahsuplaşma işlemi ürünlere uygulanmaz.


(2) 2 nci maddenin onuncu fıkrasında yer alan barem değerleri Avro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 48,41 TL ve diğer ürünlerde 25,30 TL olmuştur.


(3) Dönemsel avro değeri güncellemesinde, geçici 7 nci madde kapsamında uygulanan 4 TL'ye kadar olan artışlar dikkate alınmaz. Güncelleme sonrasında uygulanacak olan 4 TL'ye kadar olan artışlar, TL değerinde değişiklik yapılmadan ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine eklenir."


MADDE 3- Bu Karar 24/7/2023 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


DUYURU BAĞLANTISI:
Comments


bottom of page