top of page

BASINDA BİZ…


basın2

İnternetten ilaç almayın uyarısı


hurrıye ankara

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, “İnternetten aldığınız ilaçlar sahte, kontrolsüz, denetimi olmayan, en önemlisi de çoğunlukla Sağlık Bakanlığı ruhsatı bulunmayan ilaçlardır” dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, internetten alınan ilaçların çoğunlukla sağlık bakanlığı’ndan ruhsatı bulunmadığını ve sahte olduğunu belirtti. Saydan, ilacın internetten alınamayacak ciddi bir ürün olduğuna işaret etti. Sahte ve yasa dışı ilaç sektörünün en çok kullandığı yolun internet satışı olduğunu bildiren Saydan, “İnternetten aldığınız ilaçların sahte olması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı. İnternetten ilaç alınmaması konusunda vatandaşları uyaran Saydan, şunları kaydetti:

SAHTE VE RUHSATSIZ

“İnternetten cazip reklamlarla satılmak istenen, ‘bitkiseldir, zarar vermez’ diye lanse edilen, meyve, sebze isimleri verilerek her gün yediğiniz ürünlere benzetilmeye çalışılan ilaçlara asla rağbet etmeyin ve kullanmayın. İnternetten aldığınız ilaçlar, sahte, kontrolsüz, denetimi olmayan, en önemlisi de çoğunlukla Sağlık Bakanlığı ruhsatı bulunmayan ilaçlardır. Eczanelerimizdeki ilaçları internet yoluyla daha ucuza reçetesiz temin edebiliyorsanız, bunlar da sahtedir.”

TELAFİSİZ ZARARLAR OLUŞABİLİR

Bu ilaçların etki göstermeyeceğine ya da ancak yıllar sonra fark edilebilecek telafisi mümkün olmayan zararlar verebileceğine işaret eden Saydan, sadece doktorun, eczacının önerdiği ilaçlara itibar edilmesi gerektiğini, eczanede asla sahte ilacın bulunmayacağını vurguladı. İnternetten satılan ilaçlar için devletin tedbirler almaya çalıştığını belirten Saydan, en önemlisinin ise vatandaşların bilinçlenmesi olduğunu kaydetti.

BAKANLIK YAPTIRIMI ARTIRMALI

Sağlık Bakanlığı’nın bu şekilde satış yapanlara karşı yasal yaptırımları artırması gerektiğini ifade eden Saydan, Bakanlığın vatandaşları internet üzerinden satılan ilaçlara karşı kamu spotu, afişler ve açıklamalarla uyarmasını, ilaçların sadece bunun bilimsel eğitimini gören eczacılardan alınmasının önemini vurgulamasını istedi.

Hürriyet Gazetesi/Ankara

“İnternetten ilaç almayın”

HABERTURK gazete

Uzmanlar uyarıyor: Sahte ve yasa dışı!

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, internetten alınan ilaçların çoğunlukla Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatı bulunmadığını ve sahte olduğunu belirtti. Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, ilacın internetten alınamayacak ciddi bir ürün olduğuna işaret etti. Sahte ve yasa dışı ilaç sektörünün en çok kullandığı yolun internet satışı olduğunu bildiren Saydan, ”İnternetten aldığınız ilaçların sahte olması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı. İnternetten ilaç alınmaması konusunda vatandaşları uyaran TEİS Genel Başkanı Saydan, şunları kaydetti: ”İnternetten cazip reklamlarla satılmak istenen, ‘bitkiseldir, zarar vermez’ diye lanse edilen, meyve, sebze isimleri verilerek her gün yediğiniz ürünlere benzetilmeye çalışılan ilaçlara asla rağbet etmeyin ve kullanmayın. İnternetten aldığınız ilaçlar, sahte, kontrolsüz, denetimi olmayan, en önemlisi de çoğunlukla Sağlık Bakanlığı ruhsatı bulunmayan ilaçlardır. Eczanelerimizdeki ilaçları internet yoluyla daha ucuza reçetesiz temin edebiliyorsanız, bunlar da sahtedir.” Bu ilaçların etki göstermeyeceğine ya da ancak yıllar sonra fark edilebilecek telafisi mümkün olmayan zararlar verebileceğine işaret eden Saydan, sadece doktorun, eczacının önerdiği ilaçlara itibar edilmesi gerektiğini, eczanede asla sahte ilacın bulunmayacağını vurguladı.

İnternetten satılan ilaçlar için devletin tedbirler almaya çalıştığını belirten Saydan, en önemlisinin ise vatandaşların bilinçlenmesi olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı‘nın bu şekilde satış yapanlara karşı yasal yaptırımları artırması gerektiğini ifade eden Saydan, Bakanlığın vatandaşları internet üzerinden satılan ilaçlara karşı kamu spotu, afişler ve açıklamalarla uyarmasını, ilaçların sadece bunun bilimsel eğitimini gören eczacılardan alınmasının önemini vurgulamasını istedi.

Habertürk Gazetesi

İnternetten ilaç almayın

ayenısafakgazete1

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, internetten alınan ilaçların çoğunlukla Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatı bulunmadığını ve sahte olduğunu belirtti.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, ilacın internetten alınamayacak ciddi bir ürün olduğuna işaret etti.

Sahte ve yasa dışı ilaç sektörünün en çok kullandığı yolun internet satışı olduğunu bildiren Saydan, ‘İnternetten aldığınız ilaçların sahte olması kaçınılmazdır’ ifadelerini kullandı.

İnternetten ilaç alınmaması konusunda vatandaşları uyaran Saydan, şunları kaydetti:

‘İnternetten cazip reklamlarla satılmak istenen, ‘bitkiseldir, zarar vermez’ diye lanse edilen, meyve, sebze isimleri verilerek her gün yediğiniz ürünlere benzetilmeye çalışılan ilaçlara asla rağbet etmeyin ve kullanmayın. İnternetten aldığınız ilaçlar, sahte, kontrolsüz, denetimi olmayan, en önemlisi de çoğunlukla Sağlık Bakanlığı ruhsatı bulunmayan ilaçlardır. Eczanelerimizdeki ilaçları internet yoluyla daha ucuza reçetesiz temin edebiliyorsanız, bunlar da sahtedir.’

Bu ilaçların etki göstermeyeceğine ya da ancak yıllar sonra fark edilebilecek telafisi mümkün olmayan zararlar verebileceğine işaret eden Saydan, sadece doktorun, eczacının önerdiği ilaçlara itibar edilmesi gerektiğini, eczanede asla sahte ilacın bulunmayacağını vurguladı.

İnternetten satılan ilaçlar için devletin tedbirler almaya çalıştığını belirten Saydan, en önemlisinin ise vatandaşların bilinçlenmesi olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın bu şekilde satış yapanlara karşı yasal yaptırımları artırması gerektiğini ifade eden Saydan, Bakanlığın vatandaşları internet üzerinden satılan ilaçlara karşı kamu spotu, afişler ve açıklamalarla uyarmasını, ilaçların sadece bunun bilimsel eğitimini gören eczacılardan alınmasının önemini vurgulamasını istedi.

Yeni Şafak Gazetesi

İnternetten sakın ilaç almayın

gazete sozcu

TEİS: 430 mil­yon do­lar­lık sah­te­ci­lik

TÜM Ec­za­cı İş­ve­ren­ler Sen­di­ka­sı, (TE­İS) in­ter­net­ten sa­tı­lan ilaç­la­ra kar­şı va­tan­da­şı uyar­dı. TE­İS’­ten ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da sah­te ve ya­sa­dı­şı ilaç sek­tö­rü­nün en çok kul­lan­dı­ğı yo­lun in­ter­net sa­tı­şı be­lir­til­di. TE­İS Ge­nel Baş­ka­nı Nur­ten Say­dan, in­ter­net­ten alı­nan ilaç­la­rın sah­te ol­ma­sı­nın ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu, bu yüz­den ila­cın sa­de­ce ec­za­ne­den ec­za­cı­ya da­nı­şı­la­rak alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti.

430 mil­yon do­lar­lık sah­te­ci­lik

Say­dan, Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü­’ne gö­re, 430 mil­yon do­lar ola­rak tah­min edi­len sah­te ve ya­sa­dı­şı ilaç sek­tö­rü­nün en çok kul­lan­dı­ğı yo­lun in­ter­net sa­tı­şı ol­du­ğu be­lir­te­rek, “İn­ter­net­ten al­dı­ğı­nız ilaç­la­rın sah­te ol­ma­sı ka­çı­nıl­maz­dır. İn­ter­net­ten ca­zip rek­lam­lar­la sa­tıl­mak is­te­nen, bit­ki­sel­dir za­rar ver­mez di­ye lan­se edi­len, hat­ta bun­la­ra mey­ve, seb­ze is­mi ko­ya­rak her gün ye­di­ği­niz ürün­le­re ben­ze­til­me­ye ça­lı­şı­lan ilaç­la­ra as­la rağ­bet et­me­yi­niz ve ke­sin­lik­le kul­lan­ma­yını­z” açık­la­ma­sı­nı yap­tı.

Ec­za­ne­den ucuz di­ye kan­ma­yın

İn­ter­net­ten alı­nan ilaç­la­rın sah­te, kon­trol­süz, de­ne­ti­mi ol­ma­yan ve ço­ğun­luk­la Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ruh­sa­tı bu­lun­ma­yan ilaç­lar ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Say­dan, “E­ğer ec­za­ne­ler­de bu­lu­nan ilaç­la­rı in­ter­net yo­luy­la da­ha ucu­za re­çe­te­siz te­min ede­bi­li­yor­sa­nız bun­lar da sah­te ilaç­lar­dır. Bu ilaç­la­rı te­min edip, kul­la­nır­sa­nız ya et­ki­si ol­maz ya da siz­le­rin ba­zen an­cak yıl­lar son­ra fark ede­bi­le­ce­ği­niz te­la­fi­si müm­kün ol­ma­yan za­rar­la­rıy­la kar­şı­la­şa­bi­lir­si­ni­z” uya­rı­sın­da bu­lun­du.

Sözcü Gazetesi

SAKIN İNTERNETTEN İLAÇ ALAYIM DEMEYİN

Sahte ve yasadışı ilaç   sektörünün en çok kullandığı yol; internet satışı TÜM Eczacı   İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, sahte ve yasadışı ilaç   sektörünün en çok kullandığı yolun internet satışı olduğunu belirterek,   internetten satılan ilaçlara karşı vatandaşı , uyardı.Saydan, ”   Sağlık Bakanlığı’na da kamu spotları, afişler ve kamuoyu açıklamaları   hazırlayarak halkı bu konuda uyarma çağrısında bulundu. Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütüne göre; 430   milyon dolar olarak tahmin edilen sahte ve yasadışı ilaç sektörünün en çok   kullandığı yolun internet satışı olduğu belirtilerek, “Eğer bizim eczanelerimizde bulunan ilaçları   internet yoluyla daha ucuza reçetesiz temin edebiliyorsanız bunlar da sahte ilaçlardır.   Bu ilaçları temin edip, kullanırsanız ya etkisi olmaz ya da sizlerin  bazen ancak yıllar sonra fark edebileceğiniz   telafisi mümkün olmayan zararlarıyla karşılaşabilirsiniz” uyarısında   bulunuldu. İnternetten alınan ilaçların kullanılan   başka ilaçlarla etkileşime girebileceğinin belirtildiği açıklamada,   “Sahte ilaçlar bunların etkisini azaltıcı/yükseltici etki yapabildiği   gibi sizin sağlığınızı olumsuz etkileyebilir” ifadelerine yer verildi.

Güneş GazetesiİNTERNETTEN İLACA DİKKAT!

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten   Saydan, sahte ve yasadışı ilaç sektörünün en çok kullandığı yolun internet   satışı olduğunu belirterek, internetten satılan ilaçlara karşı vatandaşı   uyardı. TÜM Eczacı   işverenler Sendikası’ndan (TEİS) yapılan yazılı açıklamada, internetten   alınan ilaçların sahte olmasının kaçınılmaz olduğu, bu yüzden ilacın sadece eczaneden   eczacıya danışılarak alınması gerektiğine dikkat çekildi. TEİS Genel Başkanı   Nurten Saydan imzasıyla yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütüne göre; 430   milyon dolar olarak tahmin edilen sahte ve yasadışı ilaç sektörünün en çok   kullandığı yolun internet satışı olduğu belirtilerek, “internetten   aldığınız ilaçların sahte olması kaçınılmazdır. TEİS olarak vatandaşlarımızı   bir kez daha uyarmak istiyoruz, internetten cazip reklamlarla satılmak   istenen, bitkiseldir zarar vermez diye lanse edilen, hatta bunlara meyve,   sebze ismi koyarak her gün yediğiniz ürünlere benzetilmeye çalışılan ilaçlara   asla rağbet etmeyiniz ve kesinlikle kullanmayınız” denildi.Açıklamada,   internetten alınan ilaçların sahte, kontrolsüz, denetimi olmayan ve   çoğunlukla Sağlık Bakanlığı ruhsatı bulunmayan ilaçlar olduğu belirtilerek,   “Eğer bizim eczanelerimizde bulunan ilaçları internet yoluyla daha ucuza   reçetesiz temin edebiliyorsanız bunlar da sahte ilaçlardır. Bu ilaçları temin   edip, kullanırsanız ya etkisi olmaz ya da sizlerin bazen ancak yıllar sonra   fark edebileceğiniz telafisi mümkün olmayan zararlarıyla   karşılaşabilirsiniz” uyarısında bulunuldu, internetten alınan ilaçların   kullanılan başka ilaçlarla etkileşime girebileceğinin belirtildiği açıklamada,   “Sahte ilaçlar bunların etkisini azaltıcı/yükseltici etki yapabildiği   gibi sizin sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Sizi etkileyen reklamlara   inanarak, internetten ilaç almayınız, bunlar hiçbir şeyin takviyesi olamaz.   Sadece doktorunuzun, eczacınızın tavsiye ettiği ilaçlara itibar edin. Zira; eczanelerde   asla sahte ilaç bulunmaz” ifadelerine yer verildi.

BAKANLIK VATANDAŞLARI UYARMALI

Sağlık   Bakanlığı’nı da internetten ilaç satışının önlenmesi için göreve çağıran   Saydan, açıklamasında şunları belirtti: “internetten satılan ilaçlar   için devlet tedbirler almaya çalışıyor ama en önemlisi vatandaşlarımızın   bilinçli olması ve asla internetten ilaç satın alıp kullanmamasıdır. Bu   yüzden Bakanlığımızın bu gibi satış yapanlara karşı yasal yaptırımları da   arttırarak, vatandaşlarımızın internet üzerinden satılan ilaçlara karşı ‘kamu   spotu’, ‘afişler’ ve kamuoyu açıklamaları hazırlayarak uyarmasını, ilaçların   sadece bunun bilimsel eğitimini yapmış eczacılardan alınacağını   vatandaşlarımıza hatırlatmasını istiyoruz.”

Milli Gazete

TEİS : İNTERNETTEN SAKIN İLAÇ ALMAYIN

Vatandaşlar uyarıldı TÜM Eczacı İşverenler  Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten   Saydan, ”sahte ve yasadışı ilaç sektörünün en çok kullandığı yolun internet   satışı olduğunu belirterek, internetten satılan ilaçlara karşı vatandaşı   uyardı. Saydan, Sağlık Bakanlığı’na da kamu   spotları, afişler ve kamuoyu açıklamaları hazırlayarak halkı bu konuda uyarma   çağrısında bulundu. TEİS’ten yapılan açıklamada, internetten alınan ilaçların   sahte olmasının kaçınılmaz olduğu, bu yüzden ilacın sadece eczaneden eczacıya   danışılarak alınması gerektiğine dikkat çekildi. TEİS Genel Başkam Nurten Saydan imzasıyla   yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütüne göre; 430 milyon dolar olarak   tahmin edilen sahte ve yasadışı ilaç sektörünün en çok kullandığı yolun   internet satışı olduğu belirtilerek, “İnternetten aldığınız ilaçların   sahte olması kaçınılmazdır. TEİS olarak vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak   istiyoruz. İnternetten cazip reklamlarla satilmak istenen, bitkiseldir zarar   vermez diye lanse edilen, hatta bunlara meyve, sebze ismi koyarak hergün   yediğiniz ürünlere benzetilmeye çalışılan ilaçlara asla rağbet etmeyiniz ve   kesinlikle kullanmayımz” denildi. Açıklamada, internetten alınan ilaçların   sahte, kontrolsüz, denetimi olmayan ve çoğunlukla Sağlık Bakanlığı ruhsatı   bulunmayan ilaçlar olduğu belirtilerek, “Eğer bizim eczanelerimizde   bulunan ilaçlan internet yoluyla daha ucuza reçetesiz temin edebiliyorsanız   bunlar da sahte ilaçlardır” denildi.

Günboyu Gazetesi

TEİS: İnternetten sakın ilaç almayın

sabah_logo

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, sahte ve yasadışı ilaç sektörünün en çok kullandığı yolun internet satışı olduğunu belirterek, internetten satılan ilaçlara karşı vatandaşı uyardı.

Saydan, Sağlık Bakanlığı’na da kamu spotları, afişler ve kamuoyu açıklamaları hazırlayarak halkı bu konuda uyarma çağrısında bulundu.

TEİS’ten yapılan yazılı açıklamada, internetten alınan ilaçların sahte olmasının kaçınılmaz olduğu, bu yüzden ilacın sadece eczaneden eczacıya danışılarak alınması gerektiğine dikkat çekildi. TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan imzasıyla yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütüne göre; 430 milyon dolar olarak tahmin edilen sahte ve yasadışı ilaç sektörünün en çok kullandığı yolun internet satışı olduğu belirtilerek, “İnternetten aldığınız ilaçların sahte olması kaçınılmazdır. TEİS olarak vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyoruz. İnternetten cazip reklamlarla satılmak istenen, bitkiseldir zarar vermez diye lanse edilen, hatta bunlara meyve, sebze ismi koyarak hergün yediğiniz ürünlere benzetilmeye çalışılan ilaçlara asla rağbet etmeyiniz ve kesinlikle kullanmayınız” denildi.

Açıklamada, internetten alınan ilaçların sahte, kontrolsüz, denetimi olmayan ve çoğunlukla Sağlık Bakanlığı ruhsatı bulunmayan ilaçlar olduğu belirtilerek, “Eğer bizim eczanelerimizde bulunan ilaçları internet yoluyla daha ucuza reçetesiz temin edebiliyorsanız bunlar da sahte ilaçlardır. Bu ilaçları temin edip, kullanırsanız ya etkisi olmaz ya da sizlerin bazen ancak yıllar sonra fark edebileceğiniz telafisi mümkün olmayan zararlarıyla karşılaşabilirsiniz” uyarısında bulunuldu. İnternetten alınan ilaçların kullanılan başka ilaçlarla etkileşime girebileceğinin belirtildiği açıklamada, “Sahte ilaçlar bunların etkisini azaltıcı/yükseltici etki yapabildiği gibi sizin sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Sizi etkileyen reklamlara inanarak, internetten ilaç almayınız, bunlar hiçbir şeyin takviyesi olamaz. Sadece doktorunuzun, eczacınızın tavsiye ettiği ilaçlara itibar edin. Zira; eczanelerde asla sahte ilaç bulunmaz” ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı’nı da internetten ilaç satışının önlenmesi için göreve çağıran Saydan, açıklamasında şunları belirtti:

“İnternetten satılan ilaçlar için devlet tedbirler almaya çalışıyor, ama en önemlisi vatandaşlarımızın bilinçli olması ve asla internetten ilaç satın alıp kullanmamasıdır. Bu yüzden Bakanlığımızın bu gibi satış yapanlara karşı yasal yaptırımları da arttırarak, vatandaşlarımızın internet üzerinden satılan ilaçlara karşı “kamu spotu”, “afişler” ve kamuoyu açıklamaları hazırlayarak uyarmasını, ilaçların sadece bunun bilimsel eğitimini yapmış eczacılardan alınacağını vatandaşlarımıza hatırlatmasını istiyoruz. Çünkü bu gibi sahte ilaçlarla sağlığını kaybeden vatandaşlarımızın iyileşmesi için yapılacak tedavi giderleri sağlığa ayrılan bütçeyi hızla tüketecektir.”

Sabah Gazetesi

TEİS’ten ”internetten ilaç almayın” uyarısı

zaman3

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, internetten alınan ilaçların çoğunlukla Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatı bulunmadığını ve sahte olduğunu belirtti.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, ilacın internetten alınamayacak ciddi bir ürün olduğuna işaret etti. Sahte ve yasa dışı ilaç sektörünün en çok kullandığı yolun internet satışı olduğunu bildiren Saydan, ”İnternetten aldığınız ilaçların sahte olması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

İnternetten ilaç alınmaması konusunda vatandaşları uyaran Saydan, şunları kaydetti:

”İnternetten cazip reklamlarla satılmak istenen, ‘bitkiseldir, zarar vermez’ diye lanse edilen, meyve, sebze isimleri verilerek her gün yediğiniz ürünlere benzetilmeye çalışılan ilaçlara asla rağbet etmeyin ve kullanmayın. İnternetten aldığınız ilaçlar, sahte, kontrolsüz, denetimi olmayan, en önemlisi de çoğunlukla Sağlık Bakanlığı ruhsatı bulunmayan ilaçlardır. Eczanelerimizdeki ilaçları internet yoluyla daha ucuza reçetesiz temin edebiliyorsanız, bunlar da sahtedir.”

Bu ilaçların etki göstermeyeceğine ya da ancak yıllar sonra fark edilebilecek telafisi mümkün olmayan zararlar verebileceğine işaret eden Saydan, sadece doktorun, eczacının önerdiği ilaçlara itibar edilmesi gerektiğini, eczanede asla sahte ilacın bulunmayacağını vurguladı.

İnternetten satılan ilaçlar için devletin tedbirler almaya çalıştığını belirten Saydan, en önemlisinin ise vatandaşların bilinçlenmesi olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın bu şekilde satış yapanlara karşı yasal yaptırımları artırması gerektiğini ifade eden Saydan, Bakanlığın vatandaşları internet üzerinden satılan ilaçlara karşı kamu spotu, afişler ve açıklamalarla uyarmasını, ilaçların sadece bunun bilimsel eğitimini gören eczacılardan alınmasının önemini vurgulamasını istedi.

Zaman gazetesi

“İNTERNETTEN İLAÇ ALMAYIN”

ortadogu gazete1

Uzmanlar uyarıyor: Sahte ve yasa dışı! TÜM Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, internetten alınan ilaçların çoğunlukla Sağlık Bakanlığından ruhsatı bulunmadığını ve sahte olduğunu belirtti.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, ilacın internetten alınamayacak ciddi bir ürün olduğuna işaret etti. Sahte ve yasa dışı ilaç sektörünün en çok kullandığı yolun internet satışı olduğunu bildiren Saydan, “İnternetten aldığınız ilaçların sahte olması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı. İnternetten ilaç alınmaması konusunda vatandaşları uyaran TEİS Genel Başkanı Saydan, şunları kaydetti:

 “İnternetten cazip reklamlarla satılmak istenen, ‘bitkiseldir, zarar vermez’ diye lanse edilen, meyve, sebze isimleri verilerek her gün yediğiniz ürünlere benzetilmeye çalışılan ilaçlara asla rağbet etmeyin ve kullanmayın. İnternetten aldığınız ilaçlar, sahte, kontrolsüz, denetimi olmayan, en önemlisi de çoğunlukla Sağlık Bakanlığı ruhsatı bulunmayan ilaçlardır. Eczanelerimizdeki ilaçlan internet yoluyla daha ucuza reçetesiz temin edebiliyorsanız, bunlar da sahtedir.”

 Bu ilaçların etki göstermeyeceğine ya da ancak yıllar sonra fark edilebilecek telafisi mümkün olmayan zararlar verebileceğine işaret eden Saydan, sadece doktorun, eczacının önerdiği ilaçlara itibar edilmesi gerektiğini, eczanede asla sahte ilacın bulunmayacağını vurguladı. İnternetten satılan ilaçlar için devletin tedbirler almaya çalıştığını belirten Saydan, en önemlisinin ise vatandaşların bilinçlenmesi olduğunu kaydetti.

Ortadoğu Gazetesi

İLAÇ ALANLAR DİKKAT!

İnternetten alınan ilaçların sahte ikontrolsüz,denetimi olmayan,en önemlisi de çoğunlukla Sağlık Bakanlığı ruhsatı bulunmayan ilaçlar olduğu açıklandı…

TÜM Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, internetten alman ilaçların çoğunlukla Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatı bulunmadığını ve sahte olduğunu belirtti. Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, ilacın internetten alınamayacak ciddi bir ürün olduğuna işaret etti.

 Ucuz, reçetesizse sahtedir

 Sahte ve yasa dışı ilaç sektörünün en çok kullandığı yolun internet satışı olduğunu bildiren Saydan, “İnternetten aldığınız ilaçların sahte olması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

İnternetten ilaç alınmaması konusunda vatandaşları uyaran Saydan, şunları kaydetti: “İnternetten cazip reklamlarla satılmak istenen, ‘bitkiseldir, zarar vermez’ diye lanse edilen, meyve, sebze isimleri verilerek her gün yediğiniz ürünlere benzetilmeye çalışılan ilaçlara asla rağbet etmeyin ve kullanmayın. İnternetten aldığınız ilaçlar, sahte, kontrolsüz, denetimi olmayan, en önemlisi de çoğunlukla Sağlık Bakanlığı ruhsatı bulunmayan ilaçlardır. Eczanelerimizdeki ilaçları internet yoluyla daha ucuza reçetesiz temin edebiliyorsanız, bunlar da sahtedir.”

 Bu ilaçların etki göstermeyeceğine ya da ancak yıllar sonra fark edilebilecek telafisi mümkün olmayan zararlar verebileceğine işaret eden Saydan, sadece doktorun, eczacının önerdiği ilaçlara itibar edilmesi gerektiğini, eczanede asla sahte ilacın bulunmayacağını vurguladı.

Tedbir alınmaya çalışılıyor

İnternetten satılan ilaçlar için devletin tedbirler almaya çalıştığını belirten Saydan, en önemlisinin ise vatandaşların bilinçlenmesi olduğunu kaydetti.

 Sağlık Bakanlığı’nın bu şekilde satış yapanlara karşı yasal yaptırımları artırması gerektiğini ifade eden Saydan, Bakanlığın vatandaşları internet üzerinden satılan ilaçlara karşı kamu spotu, afişler ve açıklamalarla uyarmasını, ilaçların sadece bunun bilimsel eğitimini gören eczacılardan alınmasının önemini vurgulamasını istedi.

Şok Gazetesi

İNTERNETTEN İLAÇ ALMAYIN UYARISI

gazetecag

Tüm Eczacı işverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, internetten alınan ilaçların çoğunlukla Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatı bulunmadığını ve sahte olduğunu belirtti, ilacın internetten alınamayacak ciddi bir ürün olduğuna işaret eden Saydan,

 sahte ve yasa dışı ilaç sektörünün en çok kullandığı yolun internet satışı olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara buralardan ilaç almamaları uyarısında bulundu.

Yeni Çağ gazetesi

TEİS’TEN “İNTERNETTEN İLAÇ ALMAYIN” UYARISI!

24saat

ANKARA- Tüm Eczacı işverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, internetten alınan ilaçların çoğunlukla Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatı bulunmadığını ve sahte olduğunu belirtti.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, ilacın internetten alınamayacak ciddi bir ürün olduğuna işaret etti.

 Sahte ve yasa dışı ilaç sektörünün en çok kullandığı yolun internet satışı olduğunu bildiren Saydan, “internetten aldığınız ilaçların sahte olması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

internetten ilaç alınmaması konusunda vatandaşları uyaran Saydan, şunları kaydetti: “İnternetten cazip reklamlarla satılmak istenen, ‘bitkiseldir, zarar vermez’ diye lanse edilen, meyve, sebze isimleri verilerek her gün yediğiniz ürünlere benzetilmeye çalışılan ilaçlara asla rağbet etmeyin ve kullanmayın. İnternetten aldığınız ilaçlar, sahte, kontrolsüz, denetimi olmayan, en önemlisi de çoğunlukla Sağlık Bakanlığı ruhsatı bulunmayan ilaçlardır. Eczanelerimizde ilaçları internet yoluyla daha ucuza reçetesiz temin edebiliyorsanız, bunlar da sahtedir.

” Bu ilaçların etki göstermeyeceğine ya da ancak yıllar sonra fark edilebilecek telafisi mümkün olmayan zararlar verebileceğine işaret eden Saydan, sadece doktorun, eczacının önerdiği ilaçlara itibar edilmesi gerektiğini, eczanede asla sahte ilacın bulunmayacağını vurguladı.

 internetten satılan ilaçlar için devletin tedbirler almaya çalıştığını belirten Saydan, en önemlisinin ise vatandaşların bilinçlenmesi olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın bu şekilde satış yapanlara karşı yasal yaptırımları artırması gerektiğini ifade eden Saydan, Bakanlığın vatandaşları internet üzerinden satılan ilaçlara karşı kamu spotu, afişler ve açıklamalarla uyarmasını, ilaçların sadece bunun bilimsel eğitimini gören eczacılardan alınmasının önemini vurgulamasını istedi.

Gazete 24 Saat

TEİS’TEN “İNTERNETTEN İLAÇ ALMAYIN” UYARISI

bizim anadolu

ANKARA – Tüm Eczacı işverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, internetten alman ilaçların çoğunlukla Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatı bulunmadığını ve sahte olduğunu belirtti.

 Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, ilacın internetten alınamayacak ciddi bir ürün olduğuna işaret etti.

 Sahte ve yasa dışı ilaç sektörünün en çok kullandığı yolun internet satışı olduğunu bildiren Saydan, “İnternetten aldığınız ilaçların sahte olması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

 İnternetten ilaç alınmaması konusunda vatandaşları uyaran Saydan, şunları kaydetti: “İnternetten cazip reklamlarla satılmak istenen, ‘bitkiseldir, zarar vermez’ diye lanse edilen, meyve, sebze isimleri verilerek her gün yediğiniz ürünlere benzetilmeye çalışılan ilaçlara asla rağbet etmeyin ve kullanmayın. İnternetten aldığınız ilaçlar, sahte, kontrolsüz, denetimi olmayan, en önemlisi de çoğunlukla Sağlık Bakanlığı ruhsatı bulunmayan ilaçlardır. Eczanelerimizdeki ilaçlan internet yoluyla da. ha ucuza reçetesiz temin edebiliyorsanız, bunlar da sahtedir.”

 Bu ilaçların etki göstermeyeceğine ya da ancak yıllar sonra fark edilebilecek telafisi mümkün olmayan zararlar verebileceğine işaret eden Saydan, sadece doktorun, eczacının önerdiği ilaçlara itibar edilmesi gerektiğini, eczanede asla sahte ilacın bulunmayacağını vurguladı.

 İnternetten satılan ilaçlar için devletin tedbirler almaya çalıştığını belirten Saydan, en önemlisinin ise vatandaşların bilinçlenmesi olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın bu şekilde satış yapanlara karşı yasal yaptırımları artırması gerektiğini ifade eden Saydan, Bakanlığın vatandaşları . internet üzerinden satılan ilaçlara karşı kamu spotu, afişler ve açıklamalarla uyarmasını, ilaçların sadece bunun bilimsel eğitimim gören eczacılardan alınmasının önemini vurgulamasını istedi.

Bizim Anadolu Gazetesi

Comments


bottom of page