top of page

ARALIK AYI SONUNDA KESİLECEK SGK FATURALARI HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ HATIRLATMA !


images

ARALIK  AYI SONUNDA KESİLECEK SGK FATURALARI HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ HATIRLATMA

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz gibi 2016 yılı bitiyor ve yeni bir yıla geçiyoruz.Yeni yılın ülkemiz,mesleğimiz,hepimiz için  çok güzel olması dileğimizi iletirken çok önemli bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyoruz.        Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 229. Maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 231/5. Maddesinde ise, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi (7) gün içinde düzenlenmesi gerektiği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Ancak ; sadece eczaneler aylık fatura kesme ayrıcalığına sahiptir.

336 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde  eczanelerin, çalışanlarının reçetelerini karşılamak üzere sözleşme yaptıkları kamu kuruluşları ile sınırlı olmak üzere, ilgili kuruluşların çalışanlarına yaptıkları ilaç teslimlerinde kamu kuruluşlarınca karşılanacak paya ilişkin tutarı içeren faturayı, ay sonunda tüm çalışanlar için ve tek bir fatura şeklinde düzenleyebilecekleri belirtilmişti.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren, Sosyal Güvenlik Kurumunun da 336 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulamasında, eczanelerle anlaşma yapılan kamu kuruluşları kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

379 Sıra no.lu Tebliğ’e göre de ; Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı eczanelerce de söz konusu Kuruma (anılan Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, çalışanlar, emeklileri ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait ilaç teslimleri için) ay sonunda tek bir fatura düzenlenebilmektedir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde ;

Ayın 1. Gününden son (31.) gününe kadar eczanelere gelen reçeteler, o ay sonunda ve en geç ayın en son günü fatura edilebilmekte ve SGK tarafından da bu konu titizlikle takip edilmektedir.

Özellikle yıl sonları (eczanelerin yıllık satış hasılatlarının doğru belirlenmesi amacıyla) aralık ayında verilen reçetelerin silinerek  , yeni yılın ocak ayına kaydırılıp kaydırılmadığı,silinip tekrar kayıtların yapılıp yapılmadığı sistemden takip edilmektedir.

Aynı şekilde; Yurt dışı reçeteler için kesilen manuel faturalar da bedeli düşük olsa bile KDV mükellefi olduğumuz için verildikleri ay sonu itibariyle mutlaka her ay sonu kesilmek zorundadır.

SGK, Medula sistemi üzerinden bu işlemleri titizlikle takip etmekte ve mevzuata aykırılığını tespit ettiği konularda hem sözleşme hükümleri çerçevesinde kendisi işlem başlatmakta, hem de Maliye Bakanlığı’na bildirim yapmaktadır.

Bu yüzden;

Yapılan reçete kontrolleri esnasında hata tespit edilip silinmek ve yeniden kayıt edilmek zorunda kalınan reçetelerin hatalı reçete çıktılarının saklanması, hatalı kaydı olmayan reçetelerin kontroller esnasında silinip tekrar kayıt yapılmamasına azami dikkat edilmesi; Cezai, hukuki ve mali yönlerden mağduriyetler yaşamamak için bahsettiğimiz bu konulara titizlik gösterilmesi gerektiğini önemle bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

Yorumlar


bottom of page