top of page

7143 SAYILI KANUN İLE ECZANELERDE KAYIT DÜZELTME İŞLEMLERİ, YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURU VE ÖDEME TA


7143 SAYILI KANUN İLE ECZANELERDE KAYIT DÜZELTME İŞLEMLERİ, YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURU VE ÖDEME TAKVİMİ

Sayın Üyemiz,

Sizlerden gelen sorular üzerine ,sendikamız Mali Müşavirliğince , 7143 Sayılı Kanun ile Eczanelerde kayıt düzeltme işlemleri, Yeniden Yapılandırma Başvuru ve ödeme takvimi ile ilgili  yazı hazırlanmış olup aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

7143 SAYILI KANUN İLE ECZANELERDE KAYIT DÜZELTME İŞLEMLERİ

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun ile eczanelere, stok kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme imkânı sağlanmıştır.

KAYIT DÜZELTME NEDİR?

Eczaneler, kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında yer almayan ilaçları, maliyet bedeli üzerinden % 4 oranında KDV hesaplamak ve fatura düzenlemek suretiyle, en geç 31 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar kayıtlarından cezasız ve faizsiz bir şekilde çıkarabilirler.

7143 SAYILI KANUN İLE ECZANELERDE KAYIT DÜZELTME NASIL YAPILACAKTIR?

Eczaneler, stoklarında yer almayan ilaçları normal satış işlemlerinde olduğu gibi fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilecektir.

Düzenlenecek faturada, aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

* Alıcıya ilişkin bilgiler yerine, ‘Muhtelif Alıcılar’ (7143 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir.) ibaresi yazılacaktır.

* Fiyat bölümüne ilaçların eczane kayıtlarında yer alan maliyet bedelleri yazılacaktır.

* Maliyet bedeli üzerinden % 4 oranında KDV hesaplanacaktır.

VERGİSEL İŞLEMLER NELERDİR?

Eczanelerce düzenlenecek faturada, ilacın tabi olduğu KDV oranı yerine % 4 KDV hesaplanacak ve bu KDV tutarı ayrı bir beyanname ile en geç 31 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödenecektir.

Ödenen bu vergi, hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği gibi gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde de gider olarak dikkate alınamaz.

Bu işlem nedeniyle oluşan satış hasılatı, yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

7143 sayılı Kanunla kayıt düzeltme işlemleri yapılmış stoklarla ilgili, tarhiyat yapılmayacağı gibi geçmişe yönelik ceza ve faiz de uygulanmayacaktır.

Düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, ilgili dönemdeki Bs formuna dahil edilerek bildirilecektir.

Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun ‘Soyadı/Adı Unvanı’ bölümüne ‘Muhtelif Alıcılar (7143 sayılı Kanun madde 6/2)’, ‘Vergi Kimlik Numarası’ bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

7143 SAYILI YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURU VE ÖDEME TAKVİMİ

Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde belirlenen tutar;  Altı eşit taksit için (1,045), Dokuz eşit taksit için (1,083), On iki eşit taksit için (1,105), On sekiz eşit taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmayacak ve,

1) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların  %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

2) İdari para cezalarından %25 indirim yapılır.

3) Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %50 indirim yapılır.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak faiz tutarından ve alacağın türüne göre farklı oranlarda indirim yapılacaktır.

* Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.

* İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

*  Matrah/Vergi artırım tutarları üzerinden ödenecek vergilerin kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı kanuna göre tahsiline devam edilecek. Ancak matrah artırımının koruyucu hükümlerinden yararlanılamayacaktır.

KonuBildirme / Beyan TarihiÖdeme TarihiMaliye Bakanlığı, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Ve Kapsama Giren Kesinleşmiş BorçlarTemmuz 2018 Ayının Sonuna KadarPeşin Ödemede Eylül 2018 Ayı Sonuna Kadar, Taksitle Ödemede İlk Taksit Eylül 2018 Ayından Başlamak Üzere, Kalan Taksitler İkişer Aylık Dönemler Halinde Azami 18 Eşit Taksitte ÖdenebilecektirSosyal Güvenlik Kurumuna Olan Ve Kapsama Giren Kesinleşmiş BorçlarTemmuz 2018 Ayının Sonuna KadarPeşin Ödemede Ağustos 2018 Ayı Sonuna Kadar, Taksitle Ödemede İlk Taksit Ağustos 2018 Ayından Başlamak Üzere, Kalan Taksitler İkişer AylıkDönemler Halinde Azami 18 Eşit Taksitte Ödenebilecektir.Kesinleşmemiş Veya Dava Aşamasında Bulunan AlacaklarTemmuz 2018 Ayının Sonuna KadarPeşin Ödemede Eylül 2018Ayı Sonuna Kadar, Taksitle Ödemede İlk Taksit Eylül 2018 Ayından Başlamak Üzere, Kalan Taksitler İkişer Aylık Dönemler HalindeAzami 18 Eşit Taksitte Ödenebilecektirİnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemlerİhbarnamenin Tebliğ Tarihinden İtibaren 30 Gün İçindeİlk Taksit İhbarnamenin Tebliğini İzleyen Aydan Başlamak Üzere İkişer AylıkDönemler Halinde 6 Eşit Taksitte Ödenecektir. 31 Temmuz 2018 Tarihine Kadar Tebliğ Edilen İhbarnameler İçin İlk Taksitini Eylül 2018 Tarihi Olmak Üzere İkişer Aylık Dönemler Halinde Altı Eşit Taksitte Ödemeleri GerekirPişmanlıkla Veya Kendiliğinden BeyanTemmuz 2018 Ayı Sonuna KadarPeşin Ödemede Eylül 2018 Ayı Sonuna Kadar, Taksitle Ödemede İlk Taksit Eylül 2018 Ayından Başlamak Üzere, Kalan Taksitler İkişer Aylık Dönemler Halinde Azami 18 Eşit TaksitteÖdenebilecektirMatrah Ve Vergi ArtırımıAğustos 2018 Ayının Sonuna KadarPeşin Ödemede Eylül 2018Ayı Sonuna Kadar, Taksitle Ödemede İlk Taksit Eylül 2018 Ayından Başlamak Üzere, Kalan Taksitler İkişer Aylık Dönemler Halinde Azami 6 Eşit TaksitteÖdenebilecektirİşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine ,Teçhizat Ve Demirbaşlara İlişkin Kayıtların DüzeltilmesiRayiç Bedelleri Üzerinden Ağustos 2018 Ayının Sonuna Kadar Envanter Listesi İle Vergi Dairesine Bildirilecektir. Genel Orana Tabi Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Emtia Bedellerinin %10 Üzerinden Hesaplanan KDV, İndirimli Orana Tabi Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Emtia Bedelleri Üzerinden İse Hesaplanan KDV’nin Yarısı, Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilecektir. ÖTV ye Tabi Mallarda Aynı Sürede Beyan EdilecektirHesaplanan KDV ve ÖTV Ağustos 2018 Ayı Sonuna Kadar Ödenecektir.Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Emtia Kayıtlarının DüzeltilmesiAğustos 2018 Ayı Sonuna Kadar Cari Yıl Gayrisafi Kar Oranları Dikkate Alınarak Fatura Düzenlenecek ve Her Türlü Vergisel Yükümlülükler Yerine GetirilecektirÖdenmesi Gereken KDV’nin İlk Taksiti Beyanname Verme Süresi İçinde, İzleyen Taksitler Beyanname Verme Süresini Takip Eden 2. ve 4. Ayda Olmak Üzere 3 Eşit Taksitte Ödenecektir.31 Aralık 2017Tarihli Bilançoda Yer Almakla Birlikte İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacaklar İle Bunlarla İlgili Diğer Hesaplarda Yer Alan İşlemlere İlişkin DüzeltmeAğustos 2018 Ayının Sonuna KadarVergi Dairesine Beyan Edilecektir.Beyan Edilen Tutar Üzerinden Hesaplanan %3Oranındaki Vergi Ağustos 2018 Ayına Kadar Ödenecektir.Yurt Dışında Bulunan Para, Altın, Döviz, Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Bildirimi30 Kasım 2018 Tarihine Kadar Türkiye’deki Banka veya aracı Kuruma Bildirilecektir.Banka ve Aracı Kurumlar Kendilerine Bildirilen Varlıklara İlişkin %2 Oranında Hesapladıkları Vergiyi 31 Aralık 2018 Tarihine Kadar Vergi Sorumlusu Sıfatıyla Ödeyeceklerdir. 31 Temmuz 2018 Tarihine kadar Bildirilerek Türkiye’ye Getirilen Varlıklar İçin Vergi Hesaplanmayacaktır.Tam Mükellefiyete Tabi Gerçek Kişiler İle Kurumların;– Kanuni Ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayan Kurumlara İlişkin İştirak Hisselerinin Satışından Doğan Kazançları,18 Mayıs 2018 Tarihinden İtibaren 31 Aralık 2018 Tarihine Kadar Türkiye’ye Transfer Edilmesi Kaydıyla Gelir Veya Kurumlar Vergisinden İstisnadır.– Kanuni Ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayan Kurumlardan Elde Ettikleri İştirak Kazançları,18 Mayıs 2018 Tarihinden İtibaren 31 Aralık 2018 Tarihine Kadar Türkiye’ye Transfer Edilmesi Kaydıyla Gelir Veya Kurumlar Vergisinden İstisnadır.– Yurt Dışında Bulunan İş Yeri Ve Daimi Temsilcileri Aracılığıyla Elde Ettikleri Ticari Kazançları (31.10.2018 Tarihine Kadar Elde Edilenler Dahil)18 Mayıs 2018 Tarihinden İtibaren 31 Aralık 2018 Tarihine Kadar Türkiye’ye Transfer Edilmesi Kaydıyla Gelir Veya Kurumlar Vergisinden İstisnadır.Tam Mükellefiyete Tabi Gerçek Kişiler İle Kurumların Kanuni Ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayan Kurumların Tasfiyesinden Doğan Kazançları31 Aralık 2018 Tarihine Kadar Türkiye’ye Transfer Edilmesi Kaydıyla Gelir Veya Kurumlar Vergisinden İstisnadır.

Comentários


bottom of page