top of page

2018 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI


2018 Yılı İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası

Değerli üye ve meslektaşlarımız,

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyuru ile İlan metni ve münhal kadrolar yayımlanmıştır. Başvurular 6 Nisan 2018 Cuma – 16 Nisan 2018 Pazartesi (saat 18:00’e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.İlan metni ve münhal eczacı kadroları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

2018 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A- GENEL ESASLAR

1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2) Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3) Adaylar PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirdikten sonra imzalayarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

4) Elden yapılacak teslimler, bizzat başvuru sahibi tarafından veya noterlerce vekâlet verilen kişiler tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.

5) Gönderilen belgelerin hangi sebeple olursa olsun Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

6) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 24 Nisan 2018 Salı – 27 Nisan 2018 Cuma saat 18:00’ e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

7) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

8) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

9) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir  yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

10) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 16 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; tercih formu ile birlikte mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diplomanın fotokopisini göndermeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvurabilirler.

8)Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, başvuru formu imzasız olan, evrakları belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

C-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

6) Sağlık Bakanlığında kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar bu kuraya başvuramayacaklardır.

Ç-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

1) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenen 8. alt bent (Ek: 3/10/2016-KHK-676/74 md.) “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereği kura sonucu yerleşen adayların güvenlik soruşturmaları yapılacaktır. Adaylar PBS üzerinden çıktısını alabilecekleri “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu” doldurup üç nüsha, fotoğraflı, ıslak imzalı olarak İl veya ilçe Sağlık Müdürlüklerine onaylatıp Bakanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Bu formu göndermeyenlerin veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak olup atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

b) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

c) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

e) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

f) Mal bildirim formu.

g) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.

DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.

ADRES:T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 002018 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ SIRA TARİH AÇIKLAMA 1 06 Nisan 2018 Cuma

(Başvuru başlangıç tarihi)

16 Nisan 2018 Pazartesi

(Son başvuru tarihi saat 18:00’e kadar ) PBS üzerinden başvuruların yapılması 2 20 Nisan 2018 Cuma

Saat 18: 00 Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati 3 04 MAYIS 2018 CUMA KURA TARİHİ

(Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr

internet adresinde ilan edilecektir.)

MÜNHAL ECZACI KADROLARIADANA

ADANA KOZAN DEVLET HASTANESİ

1ADIYAMAN

ADIYAMAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

1AĞRI

AĞRI DEVLET HASTANESİ

2AĞRI

AĞRI DİYADİN DEVLET HASTANESİ

1AĞRI

AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ

1AKSARAY

AKSARAY ESKİL DEVLET HASTANESİ

1ANKARA

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

2ANTALYA

ANTALYA DEMRE DEVLET HASTANESİ

1ANTALYA

ANTALYA ELMALI DEVLET HASTANESİ

1ARTVİN

ARTVİN DEVLET HASTANESİ

1ARTVİN

ARTVİN HOPA DEVLET HASTANESİ

1ARTVİN

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

1ARTVİN

ARTVİN YUSUFELİ DEVLET HASTANESİ

1BİLECİK

BİLECİK OSMANELİ MUSTAFA SELAHATTİN ÇETİNTAŞ DEVLET HASTANESİ

1BİNGÖL

BİNGÖL DEVLET HASTANESİ

1BİTLİS

BİTLİS ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ

1BİTLİS

BİTLİS DEVLET HASTANESİ

1BİTLİS

BİTLİS HİZAN DEVLET HASTANESİ

1BOLU

BOLU GEREDE DEVLET HASTANESİ

1BURDUR

BURDUR GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ

1ÇORUM

ÇORUM OSMANCIK DEVLET HASTANESİ

1ÇORUM

ÇORUM SUNGURLU DEVLET HASTANESİ

1ÇORUM

ÇORUM T.C. SB. HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

1DENİZLİ

DENİZLİ ÇAL DEVLET HASTANESİ

1DİYARBAKIR

DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

1DİYARBAKIR

DİYARBAKIR SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ

1DÜZCE

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

1ELAZIĞ

ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ

1ERZURUM

ERZURUM NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ

1ERZURUM

ERZURUM PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ

1GAZİANTEP

GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

1GAZİANTEP

GAZİANTEP İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ

1GAZİANTEP

GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİ

1GİRESUN

GİRESUN ESPİYE DEVLET HASTANESİ

1GİRESUN

GİRESUN GÖRELE OP.DR.ERGUN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ

1GİRESUN

GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ

1GİRESUN

GİRESUN TİREBOLU DEVLET HASTANESİ

1GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE ŞİRAN DEVLET HASTANESİ

1HAKKARİ

HAKKARİ ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ

1HATAY

HATAY ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ

1HATAY

HATAY REYHANLI DEVLET HASTANESİ

1HATAY

HATAY YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ

1ISPARTA

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ DR.SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ

1ISPARTA

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

1ISPARTA

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

1İSTANBUL

İSTANBUL LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ

1İSTANBUL

İSTANBUL ŞİLE DEVLET HASTANESİ

1İSTANBUL

İSTANBUL T.C .SB. SBÜ. ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

1İSTANBUL

İSTANBUL T.C. SB. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

1İSTANBUL

İSTANBUL T.C. SB. MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

1İSTANBUL

İSTANBUL T.C. SB. SBÜ. HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

1İZMİR

İZMİR MENEMEN DEVLET HASTANESİ

1KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ AFŞİN DEVLET HASTANESİ

1KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU DR.KEMAL BEYAZIT FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

1KARAMAN

KARAMAN DEVLET HASTANESİ

1KARS

KARS KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ

1KASTAMONU

KASTAMONU TOSYA DEVLET HASTANESİ

1KAYSERİ

KAYSERİ YAHYALI DEVLET HASTANESİ

1KIRKLARELİ

KIRKLARELİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ

1KİLİS

KİLİS DEVLET HASTANESİ

1KONYA

KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ

1KONYA

KONYA ÇUMRA DEVLET HASTANESİ

1KONYA

KONYA HÜYÜK DEVLET HASTANESİ

1KONYA

KONYA YUNAK HACI İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ

1KÜTAHYA

KÜTAHYA EMET DEVLET HASTANESİ

1MALATYA

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

1MANİSA

MANİSA SELENDİ DEVLET HASTANESİ

1MARDİN

MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

1MERSİN

MERSİN AYDINCIK DEVLET HASTANESİ

1MERSİN

MERSİN BOZYAZI DEVLET HASTANESİ

1MUŞ

MUŞ HASKÖY DEVLET HASTANESİ

1NEVŞEHİR

NEVŞEHİR KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

1ORDU

ORDU KUMRU DEVLET HASTANESİ

1OSMANİYE

OSMANİYE DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ

1RİZE

RİZE ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEVLET HASTANESİ

1SAKARYA

SAKARYA AKYAZI DEVLET HASTANESİ

1SİİRT

SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ

1SİNOP

SİNOP AYANCIK DEVLET HASTANESİ

1SİNOP

SİNOP BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ

1SİNOP

SİNOP DURAĞAN DEVLET HASTANESİ

1SİVAS

SİVAS GEMEREK DEVLET HASTANESİ

1SİVAS

SİVAS GÜRÜN DEVLET HASTANESİ

1SİVAS

SİVAS SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ

1SİVAS

SİVAS ZARA DEVLET HASTANESİ

1ŞANLIURFA

ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ

1ŞANLIURFA

ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ

1ŞANLIURFA

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

2

TOKAT

TOKAT DEVLET HASTANESİ

1

TOKAT

TOKAT DR. CEVDET AYKAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ

1TUNCELİ

TUNCELİ DEVLET HASTANESİ

1VAN

VAN ÇATAK DEVLET HASTANESİ

1VAN

VAN T.C. SB. SBÜ. VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

1YOZGAT

YOZGAT BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ

1YOZGAT

YOZGAT ÇEKEREK ŞEHİT HARUN KOÇAK DEVLET HASTANESİ

1YOZGAT

YOZGAT SARIKAYA DEVLET HASTANESİ

1ZONGULDAK

ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

1

Comments


bottom of page