top of page

2018/1. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

25/01/2019

DUYURU

2018/1. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

Bilindiği üzere, 28/12/2018 tarih, 30639 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Söz konusu Değişiklik Tebliği ile yapılan düzenlemeler açısından aşağıda yer alan maddeler de dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

A- Sağlık Uygulama Tebliği eki “EK-4/F Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi”ne Değişiklik Tebliğinin 43 üncü maddesinin “c” alt bendiyle eklenen “İnsan Alfa-1-Proteinaz inhibitörü” ile “İkatibant” etkin maddeli ilaçlar açısından; halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna kadar geçerlidir.

B- Sağlık Uygulama Tebliğinin “4.2.28 – Lipid Düşürücü İlaçların Kullanım İlkeleri” maddesi kapsamında çocuk yaş grubunda yer alıp halen tedavi olmakta olan hastaların, yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna kadar geçerlidir.

C- Sağlık Uygulama Tebliğinin “4.2.33” numaralı “Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri” başlıklı maddesine ilişkin;

1- Göz içi tedavileri açısından halen tedavi görmekte olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna kadar geçerlidir.

2- Bevacizumab, ranibizumab, aflibersept, deksametazon intravitreal implant ve verteporfin etkin maddeli ilaç kullanımlarında başlangıçta 3 ay, devam tedavisi için birer ay süreli sağlık kurulu raporları düzenlenecek, Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.33 numaralı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan kriterler her raporda belirtilecektir. Tedavinin etkinliği değerlendirmesi bir önceki tedavi uygulamasına göre yapılacaktır. Düzenlenen 3 aylık sağlık kurulu raporuna istinaden ayakta tedaviler kapsamındaki ilaçlar aylık olarak ilaç temini yapılacaktır.

3- Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan 28/11/2018 tarihinden geçerli olan “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi”nde; “..bevacizumab (topikal, perioküler veya intraoküler kullanımda) (İntravitreal uygulamada Bevacizumab etkin maddeli ilaca ait flakonun enfeksiyon ve enflamasyona zemin oluşturmamak için sterilizasyon koşullarına dikkat edilmesi, bir flakonun aynı gün içinde kullanılmayan miktarının atılması/imhası zorunludur.)” şeklinde belirtildiği üzere birden fazla hastaya kullanım söz konusu olduğu takdirde o gün içerisinde uygulanan en son hasta adına ilacın tamamının fatura edilmesi, aynı flakon kullanılarak tedavisi sağlanan diğer hastalar kullanım söz konusu olduğu takdirde o gün içerisinde uygulanan en son hasta adına ilacın tamamının fatura edilmesi, aynı flakon kullanılarak tedavisi sağlanan diğer hastalar açısından ise sadece kullanılan miktarın epikrizlerine işlenmesinin yanı sıra uygun koşullarının sağlanamadığı durumlarda her hasta için tek flakon ilaç kullanılarak fatura edilmesi de mümkün bulunmaktadır.

4- İntravitreal bevacizumab enjeksiyonu yükleme dozu; ardışık olarak en az 3 doz olacak şekilde 4-6 hafta arayla kullanımını kapsamaktadır. İntravitreal bevacizumab enjeksiyon dozu; her uygulamada 1,25 mg/0,05 ml olarak değerlendirilecektir. Kamu ve Kurum yararı doğrultusunda ilacın en düşük ticari ambalaj formunun kullanılması esastır. Bevacizumab etkin maddeli ilacın uygulanma tarihleri ile var ise tedaviye alınan cevapsızlık/yetersizlik gibi hususlar raporda belirtilecek, ilaç değişimine esas kullanıma yönelik sağlık raporundaki hekim beyanı esas alınacak, buna ilişkin bilgi ve belgeler istenildiğinde uygulamanın yapıldığı sağlık hizmeti sunucusunca Kuruma ibraz edilecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Comments


bottom of page