top of page

08.09.2021 Tarihli Komisyon Kararı ve SUT değişikliği için DANIŞTAY’da 2 Dava Açılmıştır.


08.09.2021 Tarihli Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararı ve SUT değişikliği için DANIŞTAY’da İki Dava Açılmıştır.

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


Eczane Eczacılarının Sendikası olarak ,ilaç hizmetimizi aksatacak , ekonomik yönden hizmetimize ve vatandaşlarımıza negatif olarak yansıyacak her değişiklik için hukuki hakkımızı kullandığımızı ve kullanacağımızı sizlere taahhüt etmiştik. Bu çerçevede;


Sendikamızın yasadan aldığı aktif husumet ehliyeti hakkını kullanarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 08/09/2021 tarih ve 31592 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/5 no’lu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı’nın 1. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “52” ibaresi ile ek-1 listesindeki 34 kalem ilacın ve 2. fıkrasının a, c ve ç bentleri ile 2. maddesinin 1. fıkrasının a, b ve c bentlerinde yer alan “aynı reçetede yalnızca 1 (bir) müstahzarın en fazla 1 (bir) kutu olacak şekilde bedelinin Kurumca karşılanmasına” ibaresi ile 2. fıkrasının, 3. ve 4. maddelerinin YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASI ve İPTALİ için Danıştay 10. Dairesine 2021/6677 Esas numarası ile dava açılmıştır.


SUT DEĞİŞİKLİĞİ İÇİNDE DAVA AÇILMIŞTIR.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 08/09/2021 tarih ve 31592 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 2. maddesi ile aynı Tebliğ’in 4.4.2. numaralı maddesinin 2. fıkrasının ç bendinde değiştirilen “% 5” ibaresinin ve 3. maddesi ile değiştirilen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)” ekinin YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASI ve İPTALİ için Danıştay 10. Dairesine 2021/6725 Esas numarası ile dava açılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla


TEİS YÖNETİM KURULU


Comments


bottom of page