ÜYELERİMİZE ÇOK ÖNEMLİ HATIRLATMALAR…


ÜYELERİMİZE ÇOK ÖNEMLİ HATIRLATMALAR !

Değerli üyelerimiz,

Sizlerden gelen sorular ve sorunlar üzerine eczanelerinizde dikkat edilmesi gereken çeşitli konulardaki hususları herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için özetleyerek tekrar bilginize sunuyoruz:

1-)Eczanelerinizde çalışan personelin sigorta kaydı mutlaka yapılmış olmalıdır.

6.13…….. Kurum yetkilileri tarafından yapılacak denetimlerde çalışanların sigortalı olup olmadıklarının tespiti yapılarak, sigortasız çalışanlar Kurumun ilgili birimine bildirilir

Yeni işe alınan personelin işe başladığı tarihten en geç 1 gün önce işe giriş bildirgesi  verilmelidir.

İstisnai durum:İlk kez işçi çalıştırmaya başlayan işyerlerinde işyeri bildirgesinin kuruma en geç, işçi çalıştırmaya başlandığı tarihte veya öncesinde verilmesi gerekir.  İlk kez işçi çalıştırmaya başlayan işyerlerinde işe giriş bildirgesinin işe başlama tarihinden itibaren  1 ay içerisinde verilmesi gerekir.

2-)Çalışanlarınız rapor aldığı zaman;

Sigortalının 30 günden az çalıştığını gösteren belgenin fotokopisinin eksik gün bildirim formu düzenlenerek bu formun ekinde bağlı olduğunuz sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir. (10 ve üstünde sigortalı çalıştıranlarda bu zorunluluk yoktur.)

Söz konusu Belgenin verilme süresi:

İlgili ayı (eksik günün yer aldığı ayı) takip eden ayın 23’ ü mesai saati bitimine kadar elden verilir veya taahhütlü posta ile  kuruma gönderilir.Eksik gün nedeninin istirahat  olması durumunda ayrıca, elektronik ortamda, iş göremezliğin, sona erdiği tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Bildirmeyen işverenlere Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen asgari ücretin yarısı, geç bildirenlere ise asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

Bu konuda daha sonra mağduriyet yaşamamak için dikkatli olmanızı,rapor alan personelin “rapor” ve “raporlu olduğu günleri” mali müşavir ya da muhasebecinize bildirmeniz ve işlemin yapılıp yapılmadığını kontrol etmeniz önemlidir.

3-) Sözleşme feshi almış başka bir  eczanenin reçeteleri asla kabul edilmemelidir.


Protokolün 5.3.3. maddesi ;Sözleşmesi feshedilen eczacıya ait reçetelerin Kurum ile sözleşmeli eczacı tarafından Kuruma fatura edilmesi halinde,  reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz.

Bu konuda herhangi bir mağduriyet yaşamak için fesih cezası alan bir eczanenin fesih süresi boyunca aldığı reçeteleri kabul etmemeniz gerekmektedir.

4-) Hasta ve hasta yakınına teslim edilmeyen ilaçlar;Eczanelerimizde, teslim edilmemiş ilaçlar (buzdolabında muhafaza edilen ilaçlarda dahil olmak üzere) alım tarihinden itibaren 60 günü geçmiş sürelerde bekletilmemelidir. Eczanede bekleyen hastaya teslim edilmemiş  ilaçların bulunduğu poşetin üstünde provizyon çıktısının olması gerekmektedir.


Protokolün 5.3.5 maddesi ;“5.3.5. Hasta veya hasta yakınına teslim edilmeyen ilaçlara ait reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde ilaç bedelinin 5 (beş) kat tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak, Kurum tarafından yapılacak soruşturma neticesinde hastaya teslim edilmek üzere hastanın ilaç alım tarihinden itibaren 60 (altmış) günü geçmeyecek sürede ilaçların eczanede bekletildiğinin saptanması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.”

5-) Eczanenizin ismi, adresi ve mesul müdürü değiştiğinde kuruma yazılı olarak bildirimde bulunulmalıdır.


Protokolün 7.4. maddesi ;Eczanenin unvanının ve/veya mesul müdürünün değişmesi halinde unvan değişikliği ve/veya mesul müdürün ayrılışı, değişiklik ve/veya ayrılış tarihinde eczacı tarafından yazılı olarak Kuruma bildirilir. Kurum tarafından bu tarih itibariyle reçete girişi durdurulur. Mesul müdürün sözleşme yapmaya engel halinin olmaması halinde sözleşme devam eder ve reçete girişi açılır, aksi halde sözleşme feshedilir.

7.3. Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar, eczacıya yapılmış sayılır. Adres değişikliği halinde eczacı adres değişikliğini ruhsatnamenin eczacıya teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünü  içinde yazılı olarak Kurumun taşra teşkilatına bildirir. Aksi halde bildirilen son adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

7.5. Eczanenin kapanması halinde; kapanma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer,  Kapanış işlemi 15 (onbeş) gün içinde Kuruma bildirilir.

Kapanış işleminin 15 (onbeş) gün içinde, adres değişikliğinin ise ruhsatnamenin eczacıya teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünü  içinde yazılı olarak kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

6-) Manuel reçetelerde reçete arkasında  ilaçları alanın imzası mutlaka alınmalıdır.


Protokolün 5.3.2.maddesi ;Eczacının Kuruma fatura ettiği reçetelerde bulunması gereken ve reçete muhteviyatı ilaçların reçete sahibine ya da yakınına teslim edildiğine ilişkin imzanın, reçete sahibine veya ilaçların teslim edildiği yakınına ait olmadığının tespit edilmesi halinde, reçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde reçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak hastanın ilacı aldığını beyan etmesi durumunda bu madde hükmü uygulanmaz.

7-) Eczanelerde kutusuz ilaç bulunmamasına ve hastaların eczanelere müracaat etmeksizin ve bilgileri dışında düzenlenmek suretiyle “Devam Reçetesi” girilmemesine özen gösterilmelidir.

8=) Eczanelerimizde,Satışa hazır halde bulunan ilaçların ITS ‘den kontrolü yapılmalı ve elden satışları mutlaka İTS ye bildirilmelidir.

9-)Majistral ilaçlarda, Reçetenizde bedeli karşılanan bir ilaç var ise karekodunu manuel reçete girişinden reçete türü olarak “DİĞER” seçilerek buradan ITS bildiriminin mutlaka yapılması gerekmektedir.

Majistral ilaçlarda  “ Tedavi amaçlıdır ve on günlük dozdur” ibaresi hekimler tarafından reçeteye yazılmalıdır. Ayrıca preparat türü aslına uygun seçilmeli, nöbet harici “NÖBET “ butonu ve “STERİL” butonu tıklanmamalıdır.

Majistral ilaçlarda yazılan etken madde ve formülasyonların Medulaya işlenirken özkütle hesapları yapılarak reçetede yazılı olan ml veya cc değerleri yerine doğru hesaplanmış gr, mg, birimlerinin girilmesi ve reçete hesabının buna göre yapılması gerekmektedir.“

Kurumca ödenmeyen ilaçların kupürleri  ,Kurum tarafından “majistral ilaçlar “ için gerekli açıklama yapılıncaya kadar tedbir amaçlı olarak (varsa karekod bildirimi yapılarak ve) kesilerek reçeteye yapıştırılması herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için önemlidir.


Protokolün 3.2.5. Majistral ilacın terkibine giren ilac varsa, bunlara ait karekodlann İlac Takip Sistemine satış bildirimi yapılacaktır. Karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ürünler için ise kupür ve barkod diyagramları reçeteye düşmeyecek şekilde eklenecektir.

10-)Protokolün 3.3.2. İade edilen reçetelerde ve eki belgelerde yapılacak düzeltmelerde, reçeteyi yazan doktor yoksa başhekimlik kaşe ve onayı kabul edilir.Aile hekimleri tarafından düzenlenmiş reçetelerde ise yerine görevli diğer hekimin düzeltmesi kabul edilir.

11-)Protokolün 3.3.1 nci maddesinin “Reçete ekinde” başlığı altındaki 6.fıkraya göre; Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalajlama ve Etiketleme Yönetmeliği ile karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ilaçlara ait kupürlerin bulunmaması veya bu ilaçlardan karekodlu olanların karekod sonlandırmasının yapılmaması, (sözleşme dönemi boyunca yalnızca bir defaya ve İlk tespit edilen reçeteye mahsus olmak üzere)”eksikliğinde bu eksiklikler giderilmek üzere ilgili reçeteler eczaneye iade edilir.

12-)Protokolün 6.19. Cezai şart tutan, tebliğ tarihini takip eden 15 (onbeş) işgünü içerisinde eczacı tarafından talep edilmesi halinde 6 (altı) eşit taksitte tahsil edilebilir. Tahsilat, eczanenin Kurumdan alacağı bulunması halinde, alacağından taksitle mahsup edilmesi şeklinde de yapılabilir.Ancak eczacının, alacağının cezai şart tutarını karşılamaması, alacağının olmaması veya taksitlerini ödememesi halinde, ceza miktarı genel hükümlere göre tahsil edilir.”

13-)Protokolün 4.3.7. Eczacının kendisinin ve/veya çalışanlarının Kuruma sigorta prim aslı, işsizlik sigortası prim aslı, cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve doğabilecek diğer ferilerine ilişkin borcu bulunması halinde bu borç miktarı yasal faizi ile birlikte eczanenin Kurumdaki alacağından düşüldükten sonra varsa kalan tutar eczacıya ödenir. Bu işlemlerle ilgili belgenin bir sureti ilgiliye gönderilir.

Yukarıdaki hususlara azami dikkat etmeniz gerektiğini önemle hatırlatırız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS