top of page

ÜYE VE MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE ! YASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ GİRİŞİMLERİMİZ HAKKINDA BİLGİLENDİ


YASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ GİRİŞİMLERİMİZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Son günlerde gündemde olan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile ilgili olarak görüşlerimizi içeren dosya bugün(01/11/2018) Hatay milletvekili Sayın Hacı Bayram Türkoğlu’na makamında ziyaret edilerek sunulmuştur.

Yardımcı eczacılığın kaldırılmasının mesleğimize ve meslektaşlarımıza olumlu etki yaptığı bilgisi aktarılmış olup, reçetesiz ilaç satışına para cezası öngören yasa teklifi başta olmak üzere sendikamızca değişiklik yapılması gerektği düşünülen diğer maddeler hakkında görüşme yapılmıştır. Ayrıca TBMM Sağlık,Aile,Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerine bu kapsamda hazırlanmış olan dosya iletilmiştir.

Kanun teklifi bugün toplanacak olan komisyonda görüşülerek Türkiye Büyük Millet Meclisine onay için gönderilecektir.

Sendikamızın Mevzuat Komisyonunca hazırlanan rapor aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS YÖNETİM KURULU

                                                                                    01/11/2018 –TEİS2018-68

Sayın,Hacı Bayram TÜRKOĞLU

AK Parti Hatay Milletvekili

TBMM   ANKARA

“Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında Sendikamızın Mevzuat Komisyonunca hazırlanan rapor ekte bilginize sunulmuş olup, gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                           Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                              GENEL BAŞKANI

SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ HAKKINDAKİ

GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ

Kanun teklifinin de gerekçesinde belirtildiği üzere sosyodemografik dönüşüm, hızla gelişen teknoloji, sürekli değişen ve artan sosyal ihtiyaç ve talepler, her sistemin sürekli olarak revizyonunu ve iyileştirilmesini gerekli kılmakta, kontrol aşamasında ve sahadan elde edilen sonuçlara göre sistemde gereken düzeltme ve değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, sahada yaşananların birebir muhatabı olan eczane eczacılarının sendikası olarak kanun teklifinde bir takım değişiklik ve düzeltmeler yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Şöyle ki;

         1-) Kanun teklifinin 9. maddesiyle 1262 sayılı kanunun 19. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “ve” ibaresinin “ve/veya” olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Zira yapılmak istenen düzenleme ile müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis veya tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün bu beyanların her birini ayrı ayrı kullanmak suretiyle piyasaya sürülmesinin önlenmesi amaçlanmış olmakla birlikte bu iki beyanı birlikte kullanarak da piyasaya sürülmesinin önlenmesi sağlanmalıdır. Kanunda açıkça düzenleme olmayan konuda kanuna aykırılık iddiası ileri sürülemeyeceği için söz konusu iki ifadenin birlikte kullanımının da kanunla yasaklanması gerekmektedir. Bu yüzden teşhis ve tedavi ile ilgili ifadelerin ikisinin tek tek ya da birlikte kullanımının önlenmesi amacıyla Kanun teklifinin 9. maddesiyle ilgili önerimiz;

MADDE 9- 1262 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “ve” ibaresi “ve/veya” şeklinde değiştirilmiştir.

Şeklinde olması yönündedir.

         2-) Kanun teklifinin 10. maddesiyle 1262 sayılı Kanunun 20.maddesine eklenen a bendinde yer alan “…reçetesiz ilaç satışı yapılması halinde…” şeklindeki düzenleme eczanelerdeki ilaç ve eczacılık hizmetinin verilmesinde ciddi anlamda sorunlar yaşanmasına neden olacaktır. Zira mevcut Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre reçete yazılmış olmasına rağmen gerekli koşullar sağlanmadığı için SGK üzerinden ilacını alamayan hastalar başta olmak üzere, sürekli kullandığı ilacı kaybolan, ilacını düşüren ya da kıran hastalar dâhil birçok kişi yeni reçete yazdırmadan sürekli kullandığı ilacını alamayacak duruma gelecek, söz konusu düzenleme eczanelerde özellikle nöbetlerde çok ciddi sorunlar yaşanmasına neden olabilecektir.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmeliğinin Reçeteli Ürünlerde Alt Sınıflar başlıklı 7. maddesinin a bendinde belirtildiği üzere “yinelenebilir reçete ile verilen ürünlerin” her seferinde yeni reçete yazılmadan verilebilmesi mümkün iken, üzerinde reçeteli satılır ifadesi bulunan her ilaç için her defasında yeni reçete istenmesini zorunlu kılacak bu düzenleme  bir bebek fitilinden, acilen kullanılması gereken astım ilacına kadar birçok ilacın yeni yazılmış reçete olmadan hastaya verilmemesine neden olacak, eczanelerdeki olağan işleyişi ve iş akışını bozacağı gibi ciddi anlamda hasta mağduriyetine neden olacaktır.

Kanun teklifinin 10. maddesiyle 1262 sayılı Kanunun 20.maddesine eklenen a bendinin;

a-) 1 inci maddesine aykırı olarak eczanelerle eczane ticarethaneleri dışında veya reçetesi alıkonularak verilmesi gereken ilaçların reçetesiz olarak satışı yapılması halinde her bir kutu için iki bin Türk Lirası,

Şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir.

         3-) Kanun teklifinin 12. maddesiyle 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fıkrasında yapılmak istenen değişikliğe ikinci eczacıların ücretiyle ilgili düzenlemenin de güncellenerek eklenmesi gerekmektedir. Zira mevcut yasal düzenlemelere göre mesul müdür maaşları Türk Eczacıları Birliği’nce düzenlenmekte olup Türk Eczacıları Birliği 41.Dönem Merkez Heyeti’nin 12.01.2018 tarihli toplantısında, ilgili yasalara göre sorumlu müdürlük görevini yürütecek eczacıların asgari ücreti 2018 yılı için aylık net 3500 (üçbinbeşyüz) TL olarak belirlenmiştir.

İkinci eczacı, sorumlu müdür (mesul müdür) statüsünde olmamasına rağmen maaşının yaklaşık net 4800 (dört bin sekizyüz) TL’den az olmamasında; görev, yetki, sorumluluk ve çalışma kriterleri açısından büyük bir orantısızlık ve haksızlık bulunmakta olup, eczanelerin içinde bulunduğu ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda söz konusu maaş düzenlemesinin meydana getirdiği ve getireceği olumsuzluklar ortadan kaldırılmalıdır.

Bu yüzden Kanun teklifinin 12. maddesiyle 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fıkrası;

“İkinci eczacılara Türk Eczacıları Birliği’nce belirlenen mesul müdür maaşından yüksek olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir. İkinci eczacı çalıştırılması ile ilgili usul ve esaslar Türk Eczacıları Birliğinin görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”

Şeklinde düzenlenmelidir.

TEİS MEVZUAT KOMİSYONU

Comments


bottom of page