ARŞİV
0

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA !

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA !

 

Değerli Üyelerimiz ve meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere; 20.10.2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliğin, 5. maddesinin 5. fıkrası ile 14. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Sendikamızca Danıştay 15. Dairesinde dava  açılmıştır.

https://www.teis.org.tr/index.php/2016/12/20/kisisel-saglik-verilerinin-islenmesi-yonetmeligi-icin-danistaya-actigimiz-dava-hakkinda/

Danıştay 15.Dairesi tarafından sendikamızın talebi doğrultusunda mevzuatlarımıza aykırı olan maddeler hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olup karar özeti aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla .

TEİS YÖNETİM KURULU

 

KARAR ÖZETİ:

Davacı, eczacıların hem elden satışlarda hem de SGK’ya yapılan satışlarda İlaç Takip Sistemine bildirimde bulunduklarını, ilaçları hastaya sistemden onay aldıktan sonra teslim ettiklerini, eczacıların reçete karşılarken İlaç Takip Sistemi ile bağlantılı eczane programları kullandıklarını, bu programlar vasıtasıyla reçete kayıt defterlerinin elektronik ortamda tutma imkânının bulunduğunu, söz konusu programlar ve eczanelerin iç işleyişi sebebiyle eczanelerde kişisel sağlık verilerinin kaydedildiğini,

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin “Eczane defter ve kayıtları” başlıklı 45. maddesinin 1. fıkrasında “Eczanede satışı yapılan tüm ilaçlar elektronik ortamda kaydedilir. Bu kayıtlar denetimlerde istenilmesi hâlinde sunulmak üzere saklanır.” hükmünün bulunduğunu; Yönetmeliğin 5. maddesinin 5. fıkrası ile kişisel sağlık verilerinin mahremiyeti sağlanmaya çalışılırken, eczacıların özel mevzuatları ile çelişen ve uygulanması fiilen imkânsız bir yükümlülük altına sokulduklarını,

Yönetmeliğin 14. maddesi ile eczacıların davalı Bakanlıkça verilen yetki belgesine sahip ve Bakanlıkça belirlenen standartlar ile uyumlu yazılımları kullanmak zorunda bırakıldığını, eczacıların halen kullandıkları piyasada mevcut programların bu özellikleri taşımadığını, bu durumun eczacıların sağlık hizmeti sunumunu aksatacağını ileri sürerek, düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptalini istemektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kişisel verilerin korunması konusunda genel nitelikte bir kontrol ve denetim yetkisine sahip olduğu, diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve kişisel verilere ilişkin hükümler içeren mevzuat taslakları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan görüş alınmasının şart olduğu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kontrol ve denetiminden geçirilmeksizin hazırlanan ve 20/10/2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren dava konusu düzenlemede bu nedenle mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 4001 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin 2. Fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, 20.10.2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 5. fıkrası ile 14. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz yolu açık olmak üzere 06/07/2017  tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Kategori :Hukuki Bilgiler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.