ARŞİV
0

VERGİ MEVZUATI VE İŞ KANUNU GEREĞİ DİKKAT EDİLMESİ GEREK KONULAR..

üyelerimizin

VERGİ MEVZUATI VE İŞ KANUNU GEREĞİ DİKKAT EDİLMESİ GEREK KONULAR

Değerli Üyelerimiz,

Sendikamız gördüğü lüzum üzerine Vergi mevzuatı ve İş Kanunu gereği dikkat etmeniz gereken bazı hususlar hakkında bilgi güncellemesi yapmıştır. Sizlerden ricamız, daha sonra sorun yaşamamanız için aşağıda sizleri ilgilendiren konuları dikkatlice okuyarak gerekli işlemi yapmanızdır.

Saygılarımızla.

TEİS YÖNETİM KURULU

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

Eczaneler, sağlıkla ilgili yasal yükümlülüklerinde Sağlık Bakanlığı’na karşı sorumludurlar. Ama muhasebe ve vergi uygulamaları ile ilgili Maliye Bakanlığı’ na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu uygulamaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na karşı sorumludurlar.

-Muhasebeciniz (veya Mali müşavirinizle), yapacağı işlerle ilgili olarak mutlaka TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) tarafından bastırılan seri ve sıra no’lu form ile sözleşme yapılmalı ve üstleneceği görevlerin çerçevesi ve sorumlulukları belirlenmelidir.

Çünkü; Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı yasayla yetki almış ruhsatlı muhasebeci veya Mali müşavirlerce imzalanması kanun gereğidir.

-Muhasebe ile ilgili her türlü evrakın (alışlarla, satışlarla, ödeme ve tahsilatlarla ilgili her türlü fatura, fiş, makbuz vs. , çalıştırılan personelle ilgili her türlü belge) Türk Ticaret Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu Hükümlerine göre saklanma süresi 10 yıldır.

– Kirada meydana gelen değişiklikler yazılı olarak muhasebeye bildirilmeli ve beyannameleri buna göre düzenlemeleri sağlanmalıdır.

-Yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeden önce, her türlü kazanç ve gelirden (faiz, kira, işletmeye ait taşıt satışı vb) ve hayat standardınızla ilgili her türlü değişimden doğru olarak muhasebecinizi bilgilendirin.

Eczanelerinizde çalışan personelin sigorta kaydı mutlaka yapılmış olmalıdır.

Yeni işe alınan personelin işe başladığı tarihten en geç 1 gün önce işe giriş bildirgesi verilmelidir.

İstisnai durum:İlk kez işçi çalıştırmaya başlayan işyerlerinde işyeri bildirgesinin kuruma en geç, işçi çalıştırmaya başlandığı tarihte veya öncesinde verilmesi gerekir. İlk kez işçi çalıştırmaya başlayan işyerlerinde işe giriş bildirgesinin işe başlama tarihinden itibaren 1 ay içerisinde verilmesi gerekir.

  • SSK primlerini muntazam yatıranlara kurum % 5 indirim uygulamaktadır. Ama geç yatırdığınız primler için aylık % 2.5 civarı faiz (gün olarak hesaplanarak) uygulanmaktadır.

Bildiğiniz üzere: Protokolün 4.3.7. Eczacının kendisinin ve/veya çalışanlarının Kuruma sigorta prim aslı, işsizlik sigortası prim aslı, cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve doğabilecek diğer ferilerine ilişkin borcu bulunması halinde bu borç miktarı yasal faizi ile birlikte eczanenin Kurumdaki alacağından düşüldükten sonra varsa kalan tutar eczacıya ödenir.

HER BİR ÇALIŞAN İÇİN ÖZLÜK DOSYASI HAZIRLANMALIDIR.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili 75. Maddesine göre, işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler.Özlük dosyasında;

İşçinin kimlik bilgileri,

Kamu Sağlık Kurumlarınca düzenlenmiş sağlık raporu

Sabıka kaydı,

İkametgâhı 

Yasanın 104. Maddesi de özlük dosyalarının tutulmaması halinde idari para cezasını öngörmüştür. (2013 yılı itibariyle  1293 YTL idari para cezası söz konusudur).

-Çalışanlara ait ödemeler AYRINTILI ÜCRET BORDROLARI ile yapılmalı ve ücret bordrolarının çalışanlar tarafından – “maaşını, mesai ücretini, asgari geçim indirimi bedelini aldığına” dair – imzalaması MUTLAK SURETLE SAĞLANMALIDIR. Bankalardan ATM makineleri aracılığı ile ücret ödemeleri yapılıyorsa talimat ve listeler, kanuni saklama süreleri içerisinde gerekli defter ve belgeler gibi gerektiğinde yetkililere ibraz edilmek üzere saklanmalıdır.

-Yıllık ücretli izinler yasada öngörüldüğü gibi kullandırılmalı ve yıllık ücretli izin defteri düzenlenerek çalışana  imzalatılmalıdır.

YILLIK İZİN VE MAZERET İZNİ KULLANIMI

1- İş Kanununda yazılı sürelerde yıllık iznini kullanmak isteyen çalışanlar, izinlerini kullanmak istedikleri tarihleri en geç Nisan ayının sonuna kadar Eczane sahip ve mesul müdürüne yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Bu süre içinde talepte bulunulmadığı taktirde izin tarihleri Eczane sahip ve mesul müdürünce belirlenecektir.

2- Yasal izinler dışında izin kullanma talebi, mutlaka istemin ne olduğunun açık olarak belirtildiği yazılı başvuru ile olacaktır. Kullanılan izin süresi, yıllık izin süresinden düşülecektir. O senenin yasal yıllık izni kullanılmışsa gelecek yılın izninden mahsuplaşacaktır.

ÇALIŞMA SAATLERİ VE FAZLA MESAİ

1- Çalışma saatleri; Eczacı Odaları tarafından belirlenen ve ilan edilen eczanelerin çalışma saatleridir. Aksi ilan edilmediği sürece Kış saati uygulamasında 09.00 – 19.00, Yaz saati uygulamasında 09.00 – 19.00 arasıdır. İşçi işyerinde işe başlarken bu çalışma saatlerini ve eczanenin nöbetçi olduğu günlerde yapacağı fazla mesai çalışmasını kabul ve muvafakat ettiğini beyan eder.

Her çalışma günü çalışanlar arasında sıralama yapmak şartı ile 12.00 – 14.00 saatleri arasında 1’er saat öğle tatili yapılacaktır. Öğleden önce ve öğleden sonra günün iş yüküne göre eczane sahip ve/veya mesul müdürünün belirleyeceği saatlerde çalışanlar arasında sıra ile 15’er dakikalık ara dinlenme süreleri verilir.

2- Günlük işlerin o gün içerisinde bitirilmesi gereklidir. Fazla mesai, iş kanununda belirtilen haftalık çalışma saatinin üzerinde kalan ve Eczane sahip ve mesul müdürünün direktifi doğrultusunda yapılan çalışmalar için geçerlidir. Her ayın çalışma saati, o ay içindeki haftalık çalışma saatlerinin toplamı doğrultusunda hesaplanır.

İşten çıkan kişi bütün alacaklarımı (fazla mesai vs.) aldım şeklinde  evrak imzalamalı.Yani eczanedeki tüm hakları için eczaneyi ibra etmelidir.

Eğer çalışanınız işe gelmiyorsa bu durum noterden belgelendirilmeli  ve zabıt tutulmalıdır. Bunu notere söylediğinizde size yol gösterirler. 2 zabıt iş akdini sonlandırabiliyor.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla özellikle nöbetler sonrası, işten ayrılmalar gibi sebepler veya muayene ücreti yüzünden sorun yaşamak istemiyorsanız MEDULA ECZANE şifrelerinizi belli aralıklarla lütfen değiştiriniz.

Ödediğiniz Bağ-Kur priminiz, yanınızda çalıştırdığınız işçinin SSK priminden az olamaz.

5510 Sayılı Kanunun 80.maddesinin 4/b bendinde  yer alan :

“ Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.”

İşyeri kiralarının mutlaka BANKA ARACILIĞI ile yatırılması gerekmektedir.

     Her yıl mutlaka eczanenin envanterini çıkartın. Her 3 yılda bir kesin       envanter kanun gereğidir.

TEİS MEVZUAT KOMİSYONU

 

 

Kategori :Önemli Dosyalar, Teis'ten Haberler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.