ARŞİV
0

SGK ECZANE FATURALARININ İNCELEME İTİRAZ VE KESİNTİ SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

üyelerimizin

SGK ECZANE FATURALARININ İNCELEME İTİRAZ VE KESİNTİ SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

 Değerli Üyelerimiz,

Örnekleme genelgesine göre incelenen eczane faturalarında yaşanan sorunları en aza indirmek, kesinti iade vb. gibi durumlarda izlemeniz gereken prosedür hakkında yol göstermek ve hatırlatmalarda bulunmak amacıyla Sendikamız tarafından bu konudaki mevzuat üzerinde bir çalışma hazırlanmış olup, ileride telafisi imkansız zararlara uğramamanız için bu konular ile ilgili sormak istedikleriniz ve yapacağınız başvurularda sendikamızın hukuk bürosundan destek istemeniz gerektiğini önemle hatırlatırız.

Sendikamız tarafından hazırlanan çalışma ve detaylı mevzuat aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

SGK, REÇETELERİ VE FATURALARINDA;

FATURA KESİMİ, İADE, İNCELEME VE ÖDEME SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

FATURA KESİMİ VE TESLİMİ

I-) Ayın birinci günü ile son günü arasında vermiş olduğunuz reçeteler ,ayın son günü tarihli olarak fatura kesilerek takip eden ayın 15 (dahil) de kuruma teslim edilir.

II-)Eğer son gün resmi tatil gününe geliyorsa bir sonraki ilk iş günü teslim edilir.

III-)Süresinde teslim edilmeyen fatura ,takip eden ayın 15 de teslim edilmiş sayılacaktır.

IV-)Belgelendirilmiş mücbir sebeplerle kuruma geç teslim edilmiş fatura, süresi içinde verilmiş kabul edilecektir.

V-) Eczane Fatura ve eki belgeleri;

iadeli taahhütlü posta yoluyla Kuruma gönderilmesi halinde postaya veriliş tarihi,

normal posta ile gönderilmesi halinde ise Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınarak işlem görecektir.

ÖRNEKLEME YÖNTEMİ

I-) A grubuna giren reçeteler %10,

B grubuna giren reçeteler ise %5 oranında örneklenir.

 C grubuna giren reçete gruplarından ayrı faturalandırılma şartı sıralı dağıtım kapsamından bağımsız olan reçetelerin tamamı incelenir.

Sıralı dağıtım kapsamında olması sebebiyle ayrı faturalandırılan reçetelerin incelenmesinde A grubu için belirlenmiş kurallar geçerlidir.

II-) Medula eczane sistemi tarafından, küsuratlı çıkan örnekleme sayısı bir üst sayıya tamamlanır. Örneklenen reçete sayısı 10 (on) adedin altında çıkması durumunda bu sayı 10 (on)’a tamamlanır.

Kuruma teslim edilen reçete sayısı 10 (on) adedin altında ise tamamı kontrol edilir.

III-) Eksik reçete ve eki belgeler kesinti nedenidir. Ancak yapılan protokolde/sözleşmede reçete ve eklerinin iadesiyle ilgili bir hüküm bulunması halinde bu hükümlere göre işlem yapılır.

IV-) Kesinti oranı, örnekleme yöntemi ile seçilen reçetelerde incelemesi sonucunda tespit edilen kesinti tutarının, örnekleme yöntemi ile seçilen reçetelerin toplam tutarına bölünmesi suretiyle bulunur.(Örnekler aşağıdaki dosya içinde  mevcuttur)

İTİRAZLAR

I-) Örnekleme ile Tespit edilen kesinti oranının A grubu reçeteler için %3’ün,

B grubu reçeteler için %5’in üzerinde olması ve eczacı tarafından reçetelerinin tamamının kontrol edilmesinin yazılı olarak talep edilebilir.

II-) İTİRAZ, Medula eczane sistemi ekranında ‘‘incelendi’’ ibaresinin belirdiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde, Kuruma medula eczane sistemi üzerinden ya da elden veya faks ile bildirilir.

III-) Eczane protokolü ile belirlenen kesinti oranlarının altındaki kesintilerde yalnızca kesinti yapılan reçetelerin itiraz inceleme komisyonunca incelenmesi için, kesinti yapılan reçetelerin incelenmesi için itirazda bulunulabilir.

IV-)Eczaneler, İtirazların faks ile bildirilmesi halinde, bildirimin yazılı aslını da iadeli taahhütlü posta ile Kuruma gönderecektir.

V-) Belirtilen süre içinde itiraz etmeyen eczanelerin itirazları Kurum tarafından kabul edilmeyecek olup kesinti tutarı eczane tarafından kabul edilmiş sayılır.

VI-) İTİRAZ SÜRESİ: , İtiraz belgesinin elden verilmesi veya itirazların normal posta ile yapılması halinde belgenin Kurum kayıtlarına girdiği tarih, iadeli taahhütlü posta aracılığıyla yapılması halinde ise postaya veriliş tarihi esas alınır .

VII-) Faturanın örnekleme dışında kalan kısmında yapılan incelemede kesinti uygulanan reçeteler için itiraz inceleme komisyonuna başvuruda bulunulabilir.

İTİRAZ KOMİSYONLARI:

1-) Eczane itiraz inceleme komisyonu: Bölgelerde bulunur 4 kişiden oluşur; 2 kişi sosyal güvenlik merkezinden ,bir kişi bölge eczacı odasından ve reçetesi incelen eczacıdan oluşur. Eczane itiraz inceleme komisyonu; eczane tarafından yapılan itirazın Kurum kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde toplanır ve tüm itirazları değerlendirerek oyçokluğu ile karar alır.

Komisyonda alınan kararlar tutanak altına alınarak komisyon kararının sonucu hakkında itiraz eden eczaneye yazılı olarak bilgi verilir.

2-) Genel müdürlük itiraz inceleme üst komisyonu: GSS nin görevlendirdiği 2 kişi ve TEB den 1 kişi olmak üzere 3 kişiden oluşur. Eczane itiraz inceleme komisyonunda oy çokluğu ile karar alınamamış olan reçete ve eki belgelerin incelemesi yapılır.

Eczane itiraz inceleme komisyonu kararının Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde toplanır ve tüm itirazları değerlendirerek oy birliği ile karar alır.

VIII-) Eczane tarafından Kuruma fatura edilen A ve B grubu reçeteleri için hesaplanan kesinti oranları, kendi gruplarına ait fatura tutarlarından düşülerek kalan tutar medula eczane sistemi üzerinden eczaneye bildirilir. Kuruma fatura edilen C grubu reçeteleri için ise inceleme sonucu kesinti tutarları fatura tutarından düşülerek kalan tutar medula eczane sistemi üzerinden eczaneye bildirilir.

ÖDEME İŞLEMLERİ

I-)Sendikamızın çabaları ile 2009 yılında 7.fıkra eklenmiştir :

5510 SAYILI KANUNUN 97. MADDESİ:Değişik yedinci fıkra: 18/2/2009-5838/2 md.) Sağlık hizmeti sunucuları, sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin bir ay içinde düzenledikleri fatura ve eki belgeleri izleyen ayın onbeşine kadar Kuruma teslim ederler. Fatura teslim tarihi; süresi içinde teslim edilen faturalar için teslim edildiği ayın onbeşinci günü, süresi içinde teslim edilmeyen faturalar için ise teslim edildiği ayı takip eden ayın onbeşinci günü olarak kabul edilir. Fatura bedelinin tamamı, fatura teslim tarihinden itibaren, altmış gün içinde, sağlık hizmet sunucularına avans olarak ödenir. Fatura ve eki belgeler, fatura teslim tarihinden itibaren üç ay içinde incelenerek avans hesabı kapatılır. İnceleme süresinin takip eden mali yıla sirayet etmesi durumunda, avans artıkları hakkında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesindeki akreditiflere ilişkin hükümler uygulanır. 

II-) Kurum alacakları, eczaneye ödenecek olan fatura tutarından mahsup edilir, geriye kalan tutar ise ilgili ödeme döneminde eczane tarafından bildirilen banka hesap numarasına aktarılır.

III-) Kurum ihtiyaç duyduğu hallerde fatura ve eki belgelerinin tamamını incelemeye yetkilidir. Fatura inceleyici birimlerce, sağlık hizmet sunucularının fatura incelemeleri esnasında örneklemesi yapılmış ve inceleme işlemleri tamamlanmış faturada mevzuata aykırı bir işlemin tespit edilmesi halinde inceleyici tarafından düzenlenecek olan tutanağa göre gerekli denetim ve inceleme işlemleri yapılarak sonucuna göre işlemler yapılacaktır.

IV-) Kuruma kargo yoluyla yapılan bildirim ve gönderimler de iadeli taahhütlü yapılmış gibi değerlendirilir.

VI-) Fatura dönemine ait oluşan kesinti tutarına itirazını, mücbir sebepler nedeniyle yapamaması halinde ilgili maddelerde yer alan itiraz süreleri dikkate alınmaz.

TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONU

FATURA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ GENELGE (Dosyaya tıklayarak açabilirsiniz)

 

 

Kategori :Önemli Dosyalar, Teis'ten Haberler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.