ARŞİV
0

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA BAŞVURUMUZ.

TEİS

 

Değerli Üyelerimiz,

Son günlerde sıkıntı yaşadığımız “ticaret sicil numarası” hakkında Bakanlık ilgili birimine yapılan başvurumuz aşağıda bilgilerinize sunulur. Ayrıca aynı başvuru  yazısı Bakanlık makamına da iletilmiştir.Bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

                                                                                              30/12/2013

                                                                                           TEİS2013-104

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

Konu :  Eczane sahibi eczacıların 6102 Sayılı Kanunun değişik 39. Maddesi kapsamında değerlendirilmesi hk.

         Bakanlığınızca yapılmış herhangi bir resmi bildirim olmadığı halde son günlerde kamuoyunda yer alan haberler ve açıklamalar doğrultusunda eczane sahibi üyelerimizden gelen yoğun başvurular ve yaptığımız girişimler sonucu elde ettiğimiz bilgiye göre, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 39. Maddesi dayanak gösterilerek eczacıların 01/01/2014 tarihine kadar Ticaret Sicil numarası ya da MERSİS numarası alması gerektiği yönünde çeşitli kurum ve kuruluşların açıklamalarının olduğu, bu numarayı almamış olanların bazı noterlerce defter tasdiklerinin yapılmadığı bilgisine ulaşılmış olup, bu tip uygulamalar üyemiz eczane sahibi eczacıların tabi olduğu 6197 Sayılı Kanun başta olmak üzere bir çok kanuna aykırı olduğu gibi, söz konusu talebe dayanak olarak gösterilen 6102 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına da aykırıdır.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanmış olan “tüccar” tanımı ile 6102 Sayılı Kanundaki “tacir” tanımının karıştırılmasından kaynaklandığını düşündüğümüz bu sorunun Bakanlığınızca yapılacak bir açıklamayla giderilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 154. maddesi ve diğer maddelerde tanımlanmış olan tacirin çoğulu anlamındaki “tüccar” tanımı, 6102 Sayılı Kanundaki “tacir” tanımından farklı olup, Vergi Usul Kanunundaki tüccar tanımına göre “iş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekkülle kaydolmuş” kişiler yaptığı iş hacmi, büyüklüğü, cirosu ne olursa olsun tüccar sayılmıştır. Bu tanıma göre iş hacimlerine, yıllık mal alış ve/veya mal satış tutarlarına göre birinci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre; ikinci sınıf tüccarlar ise işletme hesabı esasına göre defter tutma zorunluluğunda olup, söz konusu tanımlama başlangıçta da belirttiğimiz gibi çiftçiler dahil tüm vergi mükelleflerinin ve işletmelerin Vergi Mevzuatına göre sınıflandırılması için yapılmış bir  düzenlemedir.

Bugün eczacı meslektaşlarımıza Ticaret Sicil Numarası alması zorunluluğunun getirildiğine dair duyumların oluşmasına ve çeşitli kurum ve kuruluşlarca eczacıların “tacir” olarak nitelendirilmesine neden olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 10/08/2012 tarihli Türk Eczacıları Birliği’ne gönderdiği yazıda Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin bir başka konu muvacehesinde 1976 yılında almış olduğu kararın yasal dayanak olarak alındığı görülmektedir.

 Oysa Yargıtay kararları, kararla ilgili yasalar değişmediği sürece hukuk sistemimizdeki yasal dayanaklardan biridir, Ancak; ilgili yasalar değiştiğinde, ilgili yasalara ait Yargıtay hükmü de hukuki geçerliliğini yitirmektedir. 

Bu çerçeveden bakıldığında; 2011 yılında yayınlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre “esnaf” ve “tacir” sınıflandırması meslek gruplarına ya da işletmenin yaptığı ciroya göre değil, yapılan işin vasfına yani şahıs şirketleri de dahil olmak üzere sermaye temelli kuruluşlar ile diğer işletmelerin ayrımına yönelik olarak belirlendiği açıkça görülmektedir.

Diğer taraftan yapılan son düzenleme ile; 6197 sayılı Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki özel yasamız, kimlerin ne hal ve şartlarda eczacılık yapabileceklerini, eczane açabileceklerini belirlemiş, eczanelerde satılabilecek ürünleri de sınırlandırmıştır. Bir eczane sahibi eczacı, bu kanunda sayılanların haricinde ürün satamayacağı gibi, bu ürünleri de toptan ya da eczanesinin dışında reklam, kampanya ve internet gibi aracıları kullanarak da satamaz. Yani 6197 Sayılı özel yasamızda yapılan yeni düzenlemeye göre eczanelerimizin tacir vasfına sahip olmadığı belirginleşmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 15. Maddesine göre ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan kişiler hukuki olarak “esnaf” olarak tanımlanmış olup, bu yüzden;  eczacıların belli bir eğitim sonrası, belirli bir sermaye limiti olmadan açtıkları ve 6197 Sayılı Kanun gereği bilfiil başında bulunarak çalıştıkları iş yerleri olan eczaneler hukuki tanım olarak “şirket” sınıfına, eczacılar da “tacir” sınıfına girmemektedir.

Zira; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 11. Maddesine göre ticari işletme “esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan” işletmeler olarak tanımlanmış olup, eczacıların böyle bir hedefi söz konusu olamayacağından ve kuruluşları gereği kendi özel kanunlarına göre kendi özel düzenlemeleri çerçevesinde açıldıklarından; Türk Ticaret Kanununa göre Tacir olarak değil, ancak yine aynı kanundaki sınıflandırmaya göre hukuki manada “esnaf” olarak sınıflandırılmaları mümkündür.

Diğer taraftan; yine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 11. Maddesine istinaden 21/07/2007 tarih 26589 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Esnaf Ve Sanatkâr İle Tacir Ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre de;

         “esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanların kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıt için zorlanmaması,…” hükme bağlanmıştır.

Yani, bu düzenleme ile; esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanların kendileri istemedikçe ticaret siciline kayıt için zorlanması mümkün olmayıp, yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların ticaret siciline kayıtlarının aktarılması  da bağlı bulundukları odanın bildirimiyle mümkün olabilecek olup, yine 6197 sayılı özel yasamız ve 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği ve ilgili mevzuatlar gereği böyle bir aktarımın yapılabilmesi de mümkün değildir.

Son olarak da; bu ay TBMM’den geçen ve Cumhurbaşkanı’nın onayını bekleyen, çok kısa bir süre içinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan Torba yasadaki değişiklik ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına  “Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz.” hükmü eklenmiş olduğundan eczacılardan yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek olan hiçbir yasal düzenlemeye göre herhangi bir resmi işlemi gerçekleştirebilmesi için herhangi bir kurum ya da kuruluştan herhangi bir belge alma zorunluluğu bulunmamakla birlikte ticari belgelerinin üzerine de Vergi Usul Kanununda belirtilen bilgi ve ibarelerden başka bir  bilgi ya da ibare koyma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ne Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatına, ne de Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuata göre eczacıların 2013 yılı itibariyle “tacir” olarak sınıflandırılması mümkün olmayıp, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde yapılan düzenlemeler ve tanımlar dayanak kabul edilerek 6102 sayılı Kanundaki tanımların değiştirilmesi, genişletilmesi ve oluşturulan bu yeni tanım çerçevesinde işlem yapılamayacağı göz önünde bulundurularak;  konu hakkında üye eczacılarımız başta olmak üzere tüm eczane eczacılarının yaşadığı ve yaşayabileceği mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla  Bakanlığınızca mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde bu konuya açıklık getiren yazılı bilgilendirmenin yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                            Ecz.Nurten SAYDAN

                                                           TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                             GENEL BAŞKANI

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 3756 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.