ARŞİV
0

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA !

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA !

        DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNDAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALINDI.

Değerli üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere TEİS olarak,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 1/3/2011 tarih ve 27861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 30. maddesinin d fıkrasının “ancak kan şekeri ölçüm çubukları için fark alamaz.” kısmının Davalı tarafın savunması beklenmeden yürütmesinin durdurularak iptali istemi ile Danıştay 10.Dairesi Başkanlığında 02/03/2011 tarihinde (2011-32961) sayılı dava açılmıştı.

(https://www.teis.org.tr/news/135/ARTICLE/3048/2011-03-03.html)

Ancak, Danıştayca yürütmeyi durdurma talebimiz red edildiği için sendikamız Hukuk bürosu tarafından DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNA itirazda bulunulmuş olup, isteğimiz kurulca uygun görülmüş ve yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Davalı kurum bundan sonra benzer düzenlemelerde  eczacılarımız için “fark alamaz” şeklinde bir düzenleme yapamayacaktır.

Danıştay kararı 4 sayfa olup, başlangıç ve son sayfaları size özet olarak sunulmuştur.Tamamını talep eden üyelerimize sendikamızca gönderilecektir.

Saygılarımızla…

TEİS YÖNETİM KURULU

 

KARAR METNİ ÖZETİ

T.C. DANIŞTAY İDARİ

DAVA DAİRELERİ KURULU

            YD İtiraz No; 2011/543

İtiraz Eden (Davacı)       : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Vekili_________________________ : Av. Yasemin Abaslı

Strazburg Cad. 27/16 – Sıhhiye/ANKARA

Karşı Taraf (Davalı) _____________ : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

ANKARA

                 Vekili________________ : Av. Firuzan Gökten – aynı adreste –

İstemin Özeti___________________ :   Danıştay   Onuncu   Dairesince   verilen  yürütmenin

durdurulması isteminin reddine ilişkin 10.6.2011 günlü, E:2011/2894 sayılı karara, davacı itiraz etmekte ve yürütmenin durdurulmasını istemektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Bülent Küfüdür’ün Düşüncesi: Davacının itirazının kısmen kabulü ile dava konusu Tebliğ’in 30. maddesi ile değişik 25.3.2010 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği’nin 7.3.5. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ikinci cümlesinde yer alan ” . ancak kan şekeri ölçüm çubukları için fark alamaz.” ibaresi yönünden yürütmenin durdurulması isteminin kabulü, Tebliğin dava konusu diğer kısmı yönünden ise itirazın reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı İbrahim Topuz’un Düşüncesi: İtiraz dilekçesinde ileri sürülen nedenler Danıştay Onuncu Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, itirazın reddi gerekeceği düşünülmektedir

…………………………………………..

……………………………………………..

Öte yandan, davalı idare dava konusu düzenlemenin hastaları koruma amacıyla getirildiğini öne sürmektedir. Ancak, mevcut haliyle dava konusu düzenleme hastanın tercih edeceği şeker ölçüm cihazına uygun olan ölçüm çubuğunu temin etmesini zorlaştıracağında davalı idarenin bu iddiasına da itibar edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Danıştay Onuncu Dairesinin yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 10.6.2011 günlü, E:2011/2894 sayılı kararına yönelik davacı itirazının kısmen KABULÜNE ve dava konusu Tebliğin 30. maddesiyle değişik 25.3.2010 tarihli Sağlık Uygulama Tebliğinin 7.3.5. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “… ancak kan şekeri ölçüm çubukları için fark alamaz.” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına, Tebliğin dava konusu diğer kısmına yönelik olarak verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin karara yönelik davacı itirazının ise REDDİNE, 15.6.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

 

 

 

Kategori :Hukuki Bilgiler

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

Recent Posts

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 3777 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.