ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!!! (Kurum duyurusu hk.)

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!!!

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün 12.09.2019 tarihli 2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu kararlarına istinaden yapılan düzenlemeler hakkındaki duyurusunun,  

Ğ; “ Tebliğin 4.2.2 numaralı maddesi kapsamında klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, sertindol veya paliperidon içeren ürünler ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerli olup bu rapora istinaden psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanacaktır.’’ bendinin şeklinde açıklandığı görülmektedir.

Bu bendin değerlendirmesinde; Nöroloji Uzmanlarınca çıkarılan eski raporlara istinaden düzenlenen reçetelerin Psikiyatri uzman hekimlerince, Psikiyatri hekimlerince çıkarılan raporlara istinaden düzenlenen reçetelerin tüm hekimlerce yazılması hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bigilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

 

Bir cevap yazın