ARŞİV
0

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA !

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA !

SHS FATURALARININ İNCELENMESİ VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALDIK.

Değerli Üyelerimiz ve meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 08.03.2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine Ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesinin 3. fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “oy birliği” ibaresinin ve 5. fıkrasının son cümlesinin, 24. maddesinin 8. ve 9. fıkralarının ve 26. maddesinin 6. fıkrasının yürütmelerinin durdurularak iptali istemi ile Danıştay 15.dairesine 8 Mayıs 2017 tarih ve 2017/936 esas no ile dava açılmıştı.

https://www.teis.org.tr/index.php/2017/05/09/eczane-faturalarinin-incelenmesi-ve-odenmesi-hakkindaki-yonetmelige-sendikamizca-danistayda-dava-acilmistir/

Danıştay 15.Dairesi tarafından sendikamızın talebi doğrultusunda hukuka aykırı olan 14. Maddenin 3. Ve 5.fıkralarındaki maddeler hakkında 13.09.2017 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olup, YD alınan yönetmelik maddeleri aşağıda bilgilerinize sunulur.Diğer maddeler için Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na 06.12.2017 tarihinde gerekli itiraz yapılmıştır.

Devam eden dava ile ilgili Sendikamız tarafından süreçle ilgili gelişmeler sizlere bildirilecektir.

Saygılarımızla .

TEİS YÖNETİM KURULU

 

Eczane itiraz değerlendirme komisyonu

MADDE 14 – (3) Komisyon tarafından kararlar en fazla 30 iş günü içerisinde ve oy birliği ile alınır. Eşitlik olması halinde konu Eczane İtiraz Değerlendirme Üst Komisyonuna intikal ettirilir.

(5) Komisyon toplantılarına reçetesi incelenen eczacı veya yerine yetkilendirilen kişinin mücbir sebepler hariç olmak üzere katılmaması halinde, diğer üyeler tarafından bu durum tutanak altına alınır ve yapılan kesintilere ait itirazlar katılımcılar tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Alınan kararlar nihai olup karar ile ilgili Kuruma itirazda bulunulamaz.

Not : kırmızı renkli ifadelere YD alınmıştır.

KARAR:Açıklanan nedenlerle, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 4001 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmiş olduğundan Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “oy birliği” ibaresinin ve 5. fıkrasının son cümlesinin ilişkin yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne,24. maddesinin 8. ve 9. fıkralarına ilişkin yürütmenin durdurulması isteminin ise reddine oybirliğiyle, 26. maddesinin 6. fıkrasına ilişkin yürütmenin durdurulması isteminin reddine oyçokluğuyla, 13/09/2017 tarihinde karar verildi.

 

 

 

Kategori :Hukuki Bilgiler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2019 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.