ARŞİV
0

Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı hakkında genelge

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı hakkında 2017/13 sayılı genelge yayınlanmıştır. Genelge aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 54567092
Konu: Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve
Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı

GENELGE
2017/13

İlgi : a) 04/03/2005 tarihli ve 4196 (2005/36) sayılı Genelge.

  1. b) 21/07/2005 tarihli ve 14164 (2005/115) sayılı Genelge.
  2. c) 18/06/2007 tarih ve 12869 (2007/49) sayılı Genelge.

13.1.1983 tarihli ve 17927 Mük. Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 73′ üncü maddesinde; “Yatan her hastanın tedavisi tabibin tertip ve tavsiyesi üzerine ilgili sağlık personeli tarafından sağlanır. “ Hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm gereğince, hasta veya yaralı olarak acil servise müracaat eden vatandaşlarımızın, uzman tabibin bulunmadığı durumlarda pratisyen tabipler tarafından acil servislerde müşahade amaçlı veya müşahade sonrası gerekiyor ise yataklı servislerde yatırılarak tedavisi sağlanabilir.

Pratisyen tabip tarafından müşahade edilen veya yatırılan hasta, gerektiğinde ilgili uzman tabibin bulunduğu hastaneye sevk edilebilir.

Ayrıca, uzman tabiplerin hasta bakma yaş sınırı ile ilgili olarak, uygulama birliği sağlanması için yapılacak işlemlere esas olmak üzere aşağıdaki şekilde uygulama yapılacaktır:

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 11′ inci maddesinde erginliğin on sekiz yaşının ikmaliyle başlayacağı belirtilmiştir. Çocuk, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “henüz onsekiz yaşım doldurmamış kişi” ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin birinci maddesinde de “on sekiz yaşından küçük insan” olarak tanımlamıştır. 24.03.2013 tarihli ve 28597 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ nde de çocuk hastalar 18 (onsekiz) yaş altı olarak belirlenmiş durumdadır.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları ana dalları ile bunlara bağlı yan dal uzmanlarının 18 (onsekiz) yaşa kadar hastalara hizmet sunabileceği, ayrıca tıbbi tedavinin belli bir protokol çerçevesinde uygulandığı veya tedavinin 18 (onsekiz) yaş öncesinde başlayıp devamlılığının sağlanması gerektiği durumlarda da hastanın 21 (yirmibir) yaşına kadar çocuk ana/yan dal uzman hekimleri tarafından takip edilebileceği, bunların dışındaki uzmanlık dallarında yaş sınırlaması olmadığı, başta acil haller olmak üzere ihtiyaç duyulan hallerde, hastaların yaş kısıtlaması olmaksızın çocuk veya erişkin branş hekimi tarafından tedavi edilebileceği değerlendirilmiştir.

İlgi (a), (b) ve (c)’ de kayıtlı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve uygulamanın gereğini önemle rica ederim.

Prof.Dr.Recep AKDAĞ
Bakan

DAĞITIM
–   81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)
–   Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
–   Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
–   Yükseköğretim Kurulu
–   Sosyal Güvenlik Kurumu

 

Kategori :Mevzuat, Sağlık Bakanlığı Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2019 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.