ARŞİV
0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNDAN GELEN CEVAP YAZISI

Değerli Üyelerimiz,

Sizlerin ilettiği sorunlar için TİTCK’na yaptığımız yazılı başvuruya gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.

BAŞVURUMUZ:https://www.teis.org.tr/index.php/2017/04/02/turkiye-ilac-ve-eczacilik-kurumuna-yapilan-yazili-basvurumuz-ikinci-eczaci-hk/

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı    :  48416123-513.01-E.77934                                         07.04.2017

Konu   :   İkinci eczacı çalıştırılmasına yönelik düzenlemenin uygulanması hk.

 

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Ziyabey Caddesi No:31/2 Balgat/ANKARA

İlgi: 30.03.2017 tarihli. TEİS2017-28 sayılı ve Kurumumuz E.96400 evrak numaralı yazınız.

İlgi yazınız ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 5 inci maddesinde 2012 yılında yapılan değişiklikle yürürlüğe giren ikinci eczacılık uygulanmasında Kanunda ve Yönetmelik’te açıkça ifade edilmeyen ancak uygulamada karşılaşılan durumlar hakkında çeşitli il müdürlüklerinin farklı uygulamaları olduğu, ikinci eczacı çalıştırmak zorunda olan eczacıların bazı uygulamalar yüzünden çeşitli sorunlar ve mağduriyetler yaşadığının üyelerinizden gelen bildirimlerle anlaşıldığı, söz konusu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması ve ülkemizde uygulamada birlik sağlanması amacıyla yazınızda belirtilen hususlarda Kurumumuz görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 5 inci maddesi “…Serbest eczanelerde, reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre belirlenen sayıda ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur…*’ hükmünde,

35 inci maddesi “‘(Değişik: 17/5/2012-6308/7 md.) Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, varsa ikinci eczacı ve yardımcı eczacılar, görevi başında bilfiil bulunmak mecburiyetindedir. Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden yirmi dört saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan eczacı veya mesul müdür keyfiyeti il sağlık müdürlüğüne bir yazı ile bildirir. Ayrılış müddeti on beş güne kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmek koşulu ile eczanesi bulunmayan bir eczacı, yoksa mahallin serbest tabibi muvafakatleri alınarak nezaret eder. Ayrılış müddeti on beş günü aştığı takdirde eczaneye mesul müdür tayini zorunludur. Aksi takdirde eczane kapatılır. Şu kadar ki, birden fazla sayıda eczane bulunan yerlerde eczacının talebi ile iki yılı geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir” hükmünde,

44 üncü maddesi “Bu Kanunda yazılı olan yasaklara ve mecburiyetlere muhalif hareket edenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde ve bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.” hükmündedir.

Mezkur Kanun’a paralel olarak düzenlenen 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin “Eczacının eczanede bulunma zorunluluğu” başlıklı 14 üncü maddesi;

“(1) Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, varsa ikinci eczacı ve yardımcı eczacıların görevi başında bilfiil bulunması gerekir.

(2) Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden 24 saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan eczacı veya mesul müdür keyfiyeti il veya ilçe sağlık müdürlüğüne bir yazıyla veya kayıtlı elektronik posta ile bildirir. Ayrılış müddeti on beş güne kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı ya da yardımcı eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmek koşulu ile eczanesi bulunmayan bir eczacı, yoksa muvafakati alınarak mahallin serbest tabibi nezaret eder.” hükmünde,

“İkinci Eczacı ve Yardımcı Eczacı Çalıştırılmasına İlişkin Usûl ve Esaslar” başlıklı 16 ncı maddesi;

(1)(Değişik:RG-28/3/2016-29667)Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon Türk Lirası ciro için ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekir. Reçete sayısı veya ciro verileri doğrultusunda çalıştırılması zorunlu ikinci eczacı sayısı en fazla üçtür. Reçete sayısı için bir önceki yıla ait Kurum verileri; ciro için Kuruma bildirilen KDV hariç hasılat esas alınır. Reçete sayısı ve ciro bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczacı çalıştırılması için uygun olması halinde, daha fazla sayıda ikinci eczacı çalıştırılmasına imkân sağlayan veri esas alınır. Reçete sayısı ve ciro verilerindeki yıllık değişim oranı doğrultusunda bu değerler Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul müdürü eczacı tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden her yıl Nisan ayında beyan edilir. Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenir.

(2) Eczacı, ikinci eczacıyı veya eczacıları otuz gün içerisinde işe başlatır ve il sağlık müdürlüğüne bildirir. İkinci eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina eden eczacı, il sağlık müdürlüğü taralından uyarılır ve eczacıya otuz gün süre verilir. Uyarıya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı otuz gün süre ile askıya alınır. Şayet eczacı bu süre sonunda da yükümlülüğünü yerine getirmez ise ruhsat süresiz askıya alınır.” hükmünde,

“Nöbetçi eczanelerin çalışma düzeni” başlıklı 35 inci maddesinin beşinci fıkrası “(5) Gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca kapılarının açık olması zorunlu değildir. Ancak eczane sahip ve mesul müdürünün veya ikinci eczacının, başvuru hâlinde gereken hizmeti yerine getirmesi zorunludur.” hükmündedir.

İkinci eczacının görevinden ayrılması halinde yerine yeniden ikinci eczacı atanması için mevzuatta herhangi bir süre öngörülmemiş olup konu Kurumumuz Hukuk Müşavirliğince;

4857 sayılı İş Kanunu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu incelendiğinde; iş sözleşmelerinin bildirimli ve bildirimsiz olarak sona erebileceğinin açık olduğu, başka bir deyişle, sözleşmenin sona ermesinin ihbar süresi sonunda olabileceği gibi, ihbar süresi olmadan da gerçekleşebildiği, dolayısıyla 4857 sayılı ve 6098 sayılı Kanunların da uygun bir çözüm getirmediği,

Bu minvalde, ortada bir norm boşluğu olduğundan, bu boşluğun hukuki yorum ve metodlarla doldurulması gereğinin hasıl olduğu, söz konusu yöntemlerden birinin de kıyas olduğu, sonuç olarak eczacılık mevzuatı özü ve ruhu ile birlikte değerlendirildiğinde, ikinci eczacı ataması yapılmış olan bir eczanenin, sonradan ortaya çıkan sebeplerle, ikinci eczacı çalıştırma zorunluluğu süresince, yeniden ikinci eczacı ataması gerekirse; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eczacı, ikinci eczacıyı veya eczacıları otuz gün içerisinde işe başlatır ve il sağlık müdürlüğüne bildirir.” şeklindeki hüküm ile zikredilen otuz günlük sürenin uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanabileceğinin mütalaa edildiği,

Öte yandan Kurumumuz Hukuk Müşavirliğince ilgi yazınızda bahsi geçen ikinci eczacıların görevi başında bulunması hususu ile ilgili olarak, ikinci eczacılar ile eczane sahip ve mesul müdürleri arasındaki hukuki ilişkinin 4857 sayılı İş Kanununda ifade edilen iş sözleşmesi olması sebebiyle bu mevzuat gereği çalışanlara tanınan hak ve yetkilerden ikinci eczacıların da yararlanabilmesi gerektiği, bu minvalde hastalık ve sair mazeretler sebebiyle izin istemelerinin aralarındaki iş hukuku ilişkisinin kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, ancak ikinci eczacının herhangi bir mazeret belirtmeden görevi başında bulunmadığının il sağlık müdürlüklerince tespit edilmesi halinde bu hususun 6197 sayılı Kanun bağlamında mevzuata aykırılık olarak kabul edileceği ve mezkûr Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca eczane sahip ve mesul müdürüne müeyyide uygulanabileceğinin mütalaa edildiği,

İlgi yazınızda bildirilen konular hakkında çeşitli il sağlık müdürlüklerince farklı uygulamaların olduğunun belirtildiği, ancak Kurumumuza bu yönde ulaşan herhangi bir başvuru bulunmadığı, bu nedenle somut hadiseler üzerinden yapılan bildirimlerin tarafımızca değerlendirilebileceği hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

Dr. Ali ALKAN

Kurum Başkanı a.

Başkan Yardımcısı

 

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.