Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek başvuru,aidat,işlem ve SÖZLEŞME ücretlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında duyuru
24 Aralık 2016
MEDULA DUYURUSU Sabit IP İle Erişim İzni Hakkında
26 Aralık 2016

SGK,SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

untitled

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.SUT Değişikliği tebliği aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

24 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29928
TEBLİĞ

 Sosyal Güvenlik Kurumundan:

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine 4.2.46 numaralı alt maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

4.2.47 – Konjenital jeneralize lipodistrofi tanısında metreleptin kullanım ilkeleri;

(1) Leptin düşüklüğü (erkeklerde < 8 ng/ml; kadınlarda < 12 ng/ml) bulunan ve metabolik bozuklukların düzeltilmesine yönelik tedavilerin (metformin,  glitazon, insülin, hipolipidemik tedavi ve diyet) en az 6 ay kullanılmasına rağmen yanıt alınamamış hastalarda, 6 ay süreli çocuk endokrinoloji ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarından oluşan sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçetelenerek tedaviye başlanır. Metabolik bozuklukların düzeltilmesine yönelik tedavilerden yanıt alınamama kriterleri:

a) HbA1c ≥ %8 veya,

b) Trigliserid > 300 mg / dl veya,

c) ALT ve AST düzeyleri üst sınırın 2 katından fazla veya,

ç) Günlük insülin dozu 1,5 ünite / kg üzerinde olması.

(2) 6 aylık metreleptin tedavisi sonrasında yukarıdaki kriterlerden en az ikisinde düzelme sağlanmaması durumunda tedavi kesilir. İdame tedavisine geçilen hastalarda 6 ay süreli çocuk endokrinoloji ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarından oluşan sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçetelenerek  tedavisürdürülür.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğ eki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “619910” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2531 619910 Müdahaleli vajinal doğum 241,15

b) Listede yer alan “619911” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2532 619911 Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum) 301,43

c) Listede yer alan “619912” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2533 619912 Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik) 301,43

ç) Listede yer alan “619913” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2534 619913 Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) 313,50

d) Listede yer alan “619920” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2535 619920 Normal vajinal doğum 241,15

e) Listede yer alan “619921” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2536 619921 Normal vajinal doğum (İlk doğum) 301,43

f) Listede yer alan “619922” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2537 619922 Epidural anestezi ile vajinal doğum 241,15

g) Listede yer alan “619923” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2538 619923 Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik) 301,43

ğ) Listede yer alan “619926” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2540 619926 Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik) 301,43

h) Listede yer alan “619927” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2541 619927 Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) 313,50

ı ) Listeye “615980” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.

615990 Torakal transtorasik disk eksizyonu 1.198,99

i) Listede yer alan “615998” SUT kodlu işlem satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğ eki Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “P602180” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

195 P602180 Endoskopik BOS rinoresicerrahisi P602210, P602300, P602320, P602330, P602340, P615602 ile birlikte faturalandırılmaz. B      2.065,77

b) Listede yer alan “P619910” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2071 P619910 Müdahaleli vajinal doğum Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 876,90

c) Listede yer alan “P619911” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2072 P619911 Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum) Servikal prostaglandinler hariç,epizyotomi dahil D * 1.096,12

ç) Listede yer alan “P619912” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2073 P619912 Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik) Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 1.096,12

d) Listede yer alan “P619913” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2074 P619913 Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 1.138,80

e) Listede yer alan “P619920” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2075 P619920 Normal vajinal doğum Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 876,90

f) Listede yer alan “P619921” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2076 P619921 Normal vajinal doğum (İlk doğum) Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 1.096,12

g) Listede yer alan “P619922” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2077 P619922 Epidural anestezi ile vajinaldoğum Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 931,70

ğ) Listede yer alan “P619923” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2078 P619923 Epidural anestezi ile vajinaldoğum (Çoğul gebelik) Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 1.096,12

h) Listede yer alan “P619926” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2080 P619926 Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik) Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 1.096,12

ı) Listede yer alan “P619927” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2081 P619927 Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 1.138,80

MADDE 4 – Aynı Tebliğ eki İlave Oran Uygulanacak İşlemler Listesi (EK-2/C-1)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “P619910”, “P619911”, “P619912”, “P619913”, “P619920”, “P619921”, “P619922”, “P619926”, “P619927”, “P700941” SUT kodlu işlem satırları yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Listeye mevcut “P700941” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

P700944 Transkateter protez aortik kapak implantasyonu (Replasmanı) 30

c) Listeye “P700945” SUT kodlu işlem satırı eklenmiştir.

P700945 Transkateter protez pulmoner kapak implantasyonu (Replasmanı) 30

MADDE 5 – Aynı Tebliğ eki Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-1)’ndeki“103081”, “103082”, “103083”, “103084” SUT kodlu tıbbi malzemelerin altlarında yer alan ödeme kural ve/veya kriterlerinin ikinci fıkralarındaki “Listede yer alan” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 –  Aynı Tebliğ eki Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/I)’nde yer alan “EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, DMSO İÇERMEYEN” başlığında yer alan “İÇERMEYEN” ibaresi “İÇEREN” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğ eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi (Ek-4/E)’nde  “1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER” başlıklı kısmının “B) Sefalosporinler” alt başlıklı maddesinin “3.Kuşak Sefalosporinler” adlı alt bölümünde yer alan (10) ve (10.1) numaralı satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

10 Sefdinir Ayaktan tedavide birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olan tüm hekimlerce, ilaveten 1. Basamak sağlık hizmeti sunucularında ise enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından reçetelendirilebilir. (600 mg lık formu günlük maksimum kullanım dozu 1 x 1)
 10.1 Sefdinir- Klavulanat (Oral)   Ayaktan tedavide birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olan tüm hekimlerce, ilaveten 1. Basamak sağlık hizmeti sunucularında ise enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından reçetelendirilebilir.

MADDE 8 – Bu Tebliğin;

a) 2, 3 ve 4 üncü maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra,

b) 5 ve 6 ncı maddeleri 1/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.