ARŞİV
0

SENDİKAMIZCA VİTRİN VE TABELALARIMIZDA BULUNAN “MEDİKAL “ İFADESİ İÇİN TİTCK’ NA DANIŞTAYDA DAVA AÇILMIŞTIR

DANIŞTAY1

SENDİKAMIZCA VİTRİN VE TABELALARIMIZDA BULUNAN “MEDİKAL “ İFADESİ İÇİN TİTCK’ NA DANIŞTAYDA DAVA AÇILMIŞTIR.

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere TİTCK tarafından 22.12.2014 tarihinde duyuru yayınlanarak  “eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal ifadesinin yer almasının uygun olmayacağı ve haksız rekabete sebebiyet vereceği” bildirilmişti.

Yine bildiğiniz üzere ;TEİS olarak ,23.12.2014 tarih ve TEİS 2014/65 sayılı yazı ile başvuru yapılarak duyurunun geri çekilmesi istenmiştir.

 https://www.teis.org.tr/index.php/2014/12/24/titck-baskanligina-basvurumuz-eczane-vitrinlerinde-ya-da-tabelalarinda-medikal-ifadesinin-yer-almasinin-uygun-olmayacagi-seklindeki-duyuru-hk/

Kurumdan gelen cevap yazısı, konu ile ilgili olarak duyurularındaki görüşlerinin devam ettiği yönünde olmuştur.

Bu sebeple TİTCK duyurusu ile ilgili olarak sendikamızca Danıştay 15.Dairesinde  16.01.2015 tarih ve 2015/371 Esas numarası  ile dava açılmıştır.

Kurumdan sendikamıza gelen cevap yazısı ve Danıştay dava metni aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU

Kurumdan gelen cevap yazısı için TİTCK ‘DAN GELEN CEVAP YAZISI tıklayınız.

DANIŞTAYA AÇILANA DAVA METNİ

DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                     ANKARA      Yürütmenin durdurulması istemlidir.

 DAVACI                                 : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS)

Ziyabey Cad. No:31/2 Balgat ANKARA

VEKİLİ                                  : Av. Yasemin ABASLI

Strazburg Cad. 27/10 Sıhhiye ANKARA

DAVALI                                 :  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 06520 ANKARA

DAVANIN KONUSU            : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 22.12.2014 tarihli ‘İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine’ başlıklı duyurusunun ve 09.01.2015 tarih ve 2779 sayılı işleminin YÜRÜTMELERİNİN DURDURULARAK İPTALİ istemidir.

AÇIKLAMALAR                    :

Müvekkil Sendika; Anayasanın 51. maddesi uyarınca kurulmuş olup, Sendikalar Kanunu ve Tüzüğünün verdiği yetki gereği üyelerinin hak ve menfaatlerini her türlü hukuki yolları kullanarak korumakla görevli bulunmaktadır.

1) Davalı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 22.12.2014 tarihinde ‘İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine’ başlıklı bir duyuru yayınlamış ve “eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal ifadesinin yer almasının uygun olmayacağı ve haksız rekabete sebebiyet vereceğinden yapılacak denetimlerde konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesini” istemiştir (Ek 1).

2) Müvekkil Tüm Eczacı İşverenler Sendikası söz konusu duyuru üzerine 23/12/2014 tarih ve 2014/65 sayılı dilekçe ile “MEDİKAL ifadesinin TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ anlamına gelmediği, vatandaşların eczanelerde satılabilen tıbbi cihazları acilen ve kolaylıkla temin etmelerinin sağlanmasında kamu yararı olduğu, satışı yasak ürünleri eczanelerde zaten bulmayacakları için yanlış yönlendirilmelerinin mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, ilgili duyurunun geri çekilmesini talep etmiştir.” (Ek 2)

3) Davalı idare 13/01/2015 tarihinde tebellüğ edilen cevabi yazıda “Kapsamı Kurumumuz tarafından belirlenmiş tıbbi cihazların eczanelerde satışı için başkaca herhangi bir izin ve belgeye ihtiyaç bulunmamasına ilişkin ayrıcalık 6197 sayılı Kanun’dan kaynaklanmakta ise de, bu durum eczanelere tıbbi cihaz satış merkezi niteliği kazandırmayacağından eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal ifadesinin yer almasının mevzuata aykırılık teşkil edeceği düşünülmekle birlikte, bu durum Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Yönetmeliğin 25’inci maddesine göre de haksız rekabete sebebiyet vereceğinden eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal ifadesinin yer almasının uygun olmayacağı” belirtilerek, söz konusu talep reddedilmiştir (Ek 3).

4) Kapsamı davalı idarece belirlenen tıbbi malzemelerin tüm eczanelerde satılması serbesttir.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 28. maddesi şu şekildedir:

“Beşerî ilaçlar, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler; Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır.

İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri, kozmetik ürünler, kapsamı Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir.”

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ‘Eczaneden satışı yapılacak ürünler’ başlıklı 42. maddesi şu şekildedir:

“MADDE 42 – (1) Aşağıdaki ürünler münhasıran eczanede satılır:

 1. a) Reçeteye tâbi olan veya olmayan tüm beşerî ilaçlar,
 2. b) Kurumdan ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler,
 3. c) Kurumun iznine tâbi olan homeopatik tıbbi ürünler,

ç) Enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları.

(2) Aşağıdaki ürünler eczanede satılabilir:

 1. a) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri,
 2. b) Eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri,
 3. c) Veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri,

ç) Kozmetik ürünler,

 1. d) Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler,
 2. e) Anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler,
 3. f) Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan ve Bakanlıkça onaylanan bilimsel yayınlar.

(3) Eczanede satılan ürünler için kanunlarda öngörülen bulundurulma vasıflarını sağlamak kaydıyla başka herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin belgesi alınması gerekmez.

(4) Tıbbi malzemenin kapsamı ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla Kurumca belirlenerek ilân edilir.

(5) Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak ilaç takası sadece aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir.”

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin 33. maddesinin 1. fıkrası şu şekildedir:

“MADDE 33 – (1) İlaçların uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabilir.”

Söz konusu düzenlemeler gereği, kapsamı davalı idarece belirlenen tıbbi malzemelerin tüm eczanelerde satılması serbesttir.

5) Medikal kelimesi “tıbbi cihaz satış merkezi” ile eşanlamlı değildir.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ‘Tanımlar’ başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının ü bendi şu şekildedir:

ü) Tıbbi malzeme: Tıbbi veya şahsi sağlık ve hijyen amaçlı olarak kullanılan malzemeleri, ifade eder.”

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin ‘Tanımlar’ başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının o bendi şu şekildedir:

o) Tıbbi cihaz: İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde;

1) Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi ya da

2) Yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi ya da

3) Anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması veyahut

4) Doğum kontrolü

amacıyla kullanılmak üzere imal edilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, imalatçısı tarafından özellikle tanı ve/veya tedavi amaçlı kullanılmak üzere imal edilmiş ve tıbbi cihazın amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yazılımlar da dahil, her türlü araç, alet, teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemeleri, ifade eder.”

Tıbbi malzeme/cihaz tanımından da anlaşılacağı üzere çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Davalı idarece kapsamı belirlenen diş protez bakım ürünleri, hasta altı bezleri, yara bantları, gazlı bezler, sargı bezleri, sıcak-soğuk kompresler, enjektör, intraket, kelebek seti, şeker ölçüm çubukları gibi tıbbi malzemelerin eczanelerde satışı serbesttir.

Öte yandan; diğer bir grupta sayılabilecek katater, stent, anjiyo makinası, ultrason vb. tıbbi malzemelerin satışı ise tıbbi cihaz satış merkezlerinde yapılmaktadır.

MEDİKAL ifadesi ise mevzuatta yer almamakla beraber, hem eczaneler hem tıbbi malzeme satan firmalar hem de hastaneler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumu’na göre Medikal kelimesinin sözlük anlamı;

 1. Tıbba ait, tıpla ilgili
 2. İyileştiren, sağaltan’dır.

Eczacıların medikal kelimesini kullanmaktaki kasıt kendilerine “tıbbi cihaz satış merkezi” niteliği kazandırmak değil, hastalıkların önlenmesi ve/veya tedavisi için kullanılan ilaç ve bir kısım tıbbi malzemenin satışa sunulduğunu belirtmektir. Bu sebeplerle, davalı idarenin “medikal” kelimesini “tıbbi cihaz satış merkezi” ile eşanlamlı kabul etmesini gerektirecek haklı bir neden bulunmamaktadır. Dava konusu işlemler; sebep, konu ve amaç unsuru yönünden hukuka aykırıdır.

6) Medikal kelimesinin kullanılması eczacılar arasında haksız rekabet yaratmamaktadır.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ‘Eczane ismi, levhası ve vitrini’ başlıklı 25. maddesi şu şekildedir:

“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra açılacak ve nakil yapılacak eczanelerin isimleri, eczanenin açılacağı il içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde olamaz.

(2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.

(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz.”

Söz konusu düzenleme ile amaçlanan eczanelerin kullandıkları tabela ve levhalarda bir standardizasyon getirip, eczane önlerinde haksız rekabet oluşturacak her türlü tabela ve cisimlerin kullanılmasının önlenmesidir. Böylece, eczacıların hasta ve hasta yakınlarını daha büyük, renkli veya ışıklı tabela ile etkileyerek yönlendirmesinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Ancak; medikal kelimesinin kullanılmasının eczacılar arasında haksız rekabet yaratması mümkün değildir. Zira; izin verilen tıbbi malzemelerin tüm eczanelerde satışı serbesttir. Bilindiği gibi, eczacılık hastanın tedavi edilmesinde, hasta veya hasta yakınına hastanın yaşı, cinsiyeti, kilosu, eğitim durumu, konulan teşhis vb. özellikleri dikkate alınarak, ilaçların ve tıbbi malzemelerin güvenli ve etkin kullanımı, saklama koşulları, yan etkileri vb. hakkında gerekli bilgilerin sunulmasını sağlayan bir sağlık hizmetidir.

Bu sebeple, Eczacılık Fakülteleri 5 yıllık bir eğitim vermektedir. Eczacılar bu eğitimin sonunda, Sağlık Bakanlığından ruhsat alarak faaliyet göstermektedirler. Bu sebeplerle; eczacıların eczanelerde kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemelerin satışını yapmak için başka herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin belgesi alınması gerekmez.

Hastalarınsa sadece tıbbi cihaz satış merkezlerinde satışı mümkün olan tıbbi malzemeleri eczanelerde bulmaları mümkün olmadığından yanlış yönlendirilmeleri mümkün değildir.

Öte yandan; medikal kelimesinin kullanılmasının ürün tanıtımı sayılması da mümkün değildir. Zira; medikal bir ürünün adı değildir, bir grup ürünü kapsayan genel bir addır.

            7) Dava konusu işlemlerin yürütmelerinin durdurulması gerekmektedir.

İdarece tesis edilecek işlemlerin temel amacı kamu yararıdır. Vatandaşların eczanelerde satılan tıbbi malzemelere acilen ve kolaylıkla erişiminin sağlanmasında kamu yararı bulunduğu muhakkaktır. Öte yandan; idarenin sübjektif değerlendirmesinden kaynaklanan dava konusu işlemler eczacıların ticari faaliyet özgürlüğünü de kısıtlamaktadır.

Tüm bu sebeplerle; hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılık taşıyan ve halen uygulanıyor olmaları vatandaşların acilen ve kolaylıkla tıbbi malzemelere ulaşmalarını, serbest eczacılarınsa ekonomik faaliyetlerini kısıtlayarak, ileride telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına sebep olan, dava konusu işlemlerin yürütmelerinin durdurularak iptali gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER            : Anayasa, idari Yargılama Usulü Kanunu, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve sair ilgili tüm mevzuat

DELİLLER                             : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 22.12.2014 tarihli duyurusu, Müvekkil Sendikanın 23.12.2014 tarih ve 2014/65 sayılı başvurusu, davalı Kurumun 09.01.2015 tarih ve 2779 sayılı cevabi yazısı, bilirkişi incelemesi ve sair tüm hukuki deliller.

SONUÇ ve İSTEM               :

Yukarıda açıklanan nedenler dikkate alınarak ve re’sen mahkemece tespit olunacak hususlar göz önünde bulundurularak, davalı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 22.12.2014 tarihli ‘İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine’ başlıklı duyurusunun ve 09.01.2015 tarih ve 2779 sayılı işleminin YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASI ve İPTALİNE, ayrıca yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla, vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımla, 16.01.2015

Davacı TEİS Vekili

                                                                                                   Av. Yasemin ABASLI

Ekler  :

1-) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 22.12.2014 tarihli duyurusu

2-) Müvekkil Sendikanın 23.12.2014 tarih ve 2014/65 sayılı başvurusu

3-) Davalı Kurumun 09.01.2015 tarih ve 2779 sayılı cevabi yazısı

4-) Vekaletname

 

 

 

 

 

Kategori :Hukuki Bilgiler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.