ARŞİV
0

YAPI RUHSATI VEYA YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ HAKKINDA EK GENELGE


genelge

 

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine

Bilindiği üzere Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eczane açılması için gerekli belgeler arasında yer alan yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi hakkında tarafınızca yapılacak işlemlerde göz önünde bulundurulması amacıyla 28/05/2014 tarih ve 64939 sayılı Genelge’ye ek olarak düzenlenen 22/08/2014 tarih ve 101259 sayılı Genelge ekte yer almaktadır.

TİTCK

 

 T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 Sayı : 81776946-513.01.01/22.08.2014

Konu: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik

 

                                           … VALİLİĞİNE

                                      (İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi: 28.05.2014 tarih 64939 sayılı ve 1305801 e-takip numaralı yazımıza ek

      Bilindiği üzere Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik  12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 20 nci maddesi 2 nci fıkrasında “Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının bulunması gerekir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.” hükmü, 4 üncü fıkrasında ise “Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren garlarında açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. Mezkur Yönetmeliğin tanımlar bölümünde bağımsız dükkan “yapı ruhsatı veya yapı kullanım izni belgesinde dükkân veya işyeri olarak kaydedilmiş mekân” olarak tanımlanmaktadır.

     Bu doğrultuda ilgi yazımız ile eczane olarak kullanılacak binanın yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinde dükkân veya işyeri olarak kaydedilmiş olması gerektiği, ayrıca söz konusu dükkânlar için ilgili Belediyeden alınacak yazılarda “2981/3290 sayılı yasanın Geçici 2. Maddesinin a) bendinde belirtilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzni alınmış sayılan yapılardan olduğu” ifadesinin yer alması durumunda bu yazının yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatı yerine kabul edilebileceği belirtilmiştir.

     Ayrıca eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izni alınmış sayılan yapılar kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi aşamasında aşağıda yer alan mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmalıdır.

     A) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 09/11/1985 öncesinde yürürlükte olan 6785 sayılı Kanun zamanında inşa edilen yapılar bakımından:

Bu yapılar, 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’un Geçici 2 nci maddesi kapsamında yer alması halinde imar mevzuatına uygun inşaedilerek kullanma izni alınmış yapılardan sayılacağı,

Bu itibarla:

1) 6785 sayılı İmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce yapılmış yapılar,

2) 6785 sayılı İmar Kanununun ek madde 8 kapsamına giren alanlarda 10 Ocak 1975 tarihinden önce yapılmış yapılar,

3) 2565 sayılı, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamına giren veya Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya tahsissiz olarak Milli Savunma Bakanlığınca kullanılmakta olan arsa ve araziler üzerindeki Milli Savunma Bakanlığına veya Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yapılar,

4) İmar ve İskân Bakanlığı’nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nca belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerin imar düzenine geçirilmesi kararı alınmış olan illerde onanmış imar planı ya da mevzii imar planı bulunmayan, belediye ve mücavir alan dışındaki yerlerden olup da;

– deniz ve göl kıyı bitim çizgilerine 3 km,

– nehirkıyı bitim çizgilerine 500 m,

-10.000 ile 100.000 arasında nüfuslu belediyeler ile bu belediyelerin mücavir alan sınırlarına 5 km,

-100.000 ‘den çok nüfuslu belediyeler ile bu belediyelerin mücavir alan sınırlarına 10 km,

-İmar ve İskân Bakanlığı’nın saptadığı metropoliten alan sınırlarına 25 km’de daha uzaktaki,

    Köy ve obalar (mezralar) ile dağınık yerleşik alanlarda; sanayi, depolama, turistik ve tarımsal amaçlı yapılar dışında kalan, 09/11/1985 tarihinden önce yapılmış yapılar, (6785 sayılı İmar Kanununun Ek 8 inci maddesi gereğince çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. maddesi)

    Bu alanlarda Hazine, Özel İdare, Belediye ve Köy Tüzelkişiliğine alt veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve arazilerde bulunan yapılarTescil dışı yerlerden olup üzerinde yapılaşma bulunması nedeniyle Valiliğin talebi üzerine Hazine adına tescil edildikten sonra bu alanlardaki yapılar, (Kıyıda kalan alanlar bu hükmün dışındadır.)

     İmar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni alınmış sayılan yapılardan olup, belediyeden alınan yazılarda “ruhsat ve yapı kullanma izni alınmış sayılan olduğu’ ifadesinin yer alması durumunda bu yazının yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatı yerine kabul edilebileceği,

B)3194 sayılı İmar Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 09/11/1985’ten sonraki yapılar bakımından:

    Bilindiği üzere, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde, “Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir.” hükmüne yer verildiği,

    Yine, mezkûr Kanun’un “Yapı ruhsatiyesi” başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden (….) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.” hükmü tanzim olunarak, mezkûr Kanun kapsamındaki tüm yapıların inşaat yapımına başlamak içinbelediyeler veya valiliklerden yapı ruhsatı (inşaat ruhsatı) alınması gerektiği hüküm altına alındığı,

      Bu itibarla, 9/11/1985 tarihinden sonra inşa edilen yapılar için yapı ruhsatının alınması zorunlu olduğundan, eczane açmak isteyen eczacının Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri muvacehesinde, belediyelerden veya valiliklerden alınan yapı ruhsatı belgesini İl Sağlık Müdürlüğü’ne ibraz etmek zorunda olduğu,

Bu minvalde;

1- Açılmak istenilen eczanenin bulunduğu yapı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 09/11/1985 tarihinden sonra inşa edilmiş ise, mezkûr Kanun’un 26 ncı ve 27 nci maddesinde sayılan istisnalar haricinde yapı ruhsatı alınmasının zorunlu olduğu,

2- Diğer taraftan, söz konusu yapı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 09/11/1985 tarihinden evvel inşa edilmişse, inşa tarihinde yürürlükte olan 6785 sayılı İmar Kanunu’na tâbi olacağı,

3- Ayrıca, bu nitelikteki yapının 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’un (Mülga Kanun) Geçici 2 nci maddesi kapsamında yer alması halinde imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni alınmış yapı olarak kabul edilmesi gerektiği hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Saim KERMAN

Kurum Başkanı

Dağıtım: 81 İl Valiliği

Kategori :Mevzuat, Sağlık Bakanlığı Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2019 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.