ARŞİV
0

İKİNCİ ECZACI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA GENELGE

SAGLIK BAKANLIĞI1

İkinci Eczacı Çalıştırılması Hakkında İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik doğrultusunda ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu eczaneler ile ilgili olarak yapılacak işlemler hakkında yayınlanan 21.08.2014 tarihli ve 100854 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. İkinci eczacı çalıştırılması zorunlu eczaneler, il sağlık müdürlüklerine 28.08.2014 tarihinden itibaren mezkûr Genelge doğrultusunda EUP sistemi üzerinden bildirileceğinden gerekli takibin tarafınızca yapılması hususu önemle duyurulur. 

TİTCK
                                                        T.C.
                                             SAĞLIK BAKANLIĞI
                                  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 

Sayı: 81776946-010 /21.08.2014
Konu: İkinci eczacı hk. 

… VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü) 

Bilindiği üzere 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Yıllık Katma Değer Vergisi hariç üç milyon Türk Lirası ve üzerinde ciro yapan serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Belirtilen meblağa eklenen her iki milyon Türk Lirası tutarındaki ciro için bir eczacı daha çalıştırılması gerekir. Bu rakam Kurum tarafından her yıl Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Ciro bilgileri Türk Eczacıları Birliği tarafından her yıl nisan ayı içerisinde Kuruma gönderilir.” hükmü; 2 nci fıkrasında “Eczacı, ikinci eczacıyı veya eczacıları otuz gün içerisinde işe başlatır ve il sağlık müdürlüğüne bildirir. İkinci eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina eden eczacı, il sağlık müdürlüğü tarafından uyarılır ve eczacıya otuz gün süre verilir. Uyarıya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı otuz gün süre ile askıya alınır. Şayet eczacı bu süre sonunda da yükümlülüğünü yerine getirmez ise ruhsat süresiz askıya alınır.” hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda Türk Eczacıları Birliği tarafından Kuruma gönderilen ciro bilgilerine göre ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu olan serbest eczanelerde çalışacak ikinci eczacılar için il sağlık müdürlükleri tarafından yazımız ekinde yer alan format doğrultusunda İkinci Eczacı Belgesi düzenlenecek ve ikinci eczacıya ait bilgiler EUP sistemi üzerinden kaydedilecektir.

İlde ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu eczane bulunması halinde EUP sisteminde işlemler menüsünden il sağlık müdürlüğü işlemleri seçildiğinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu eczanenin adı ve eczanenin çalıştırması zorunlu ikinci eczacı sayısı ekranda uyarı olarak görülecektir. Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu olan eczanenin sahip ve mesul müdürü olan eczacının, ikinci eczacıyı veya eczacıları otuz gün içerisinde işe başlatıp başlatmadığının il sağlık müdürlüklerince takip edilmesi ve konu hakkında mezkûr hüküm doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

İkinci eczacı belgesi düzenlenirken il sağlık müdürlükleri tarafından ikinci eczacıya ait T.C. kimlik numarası beyanı, Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti, eczacılık yapmaya mâni mahkûmiyetin bulunmadığına dair yazılı beyanı, mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş, mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu, 2 adet vesikalık fotoğraf, eczacının meslekten men cezası bulunup bulunmadığı bilgisinin yer aldığı eczacı odası kayıt belgesi, eczane sahip ve mesul müdürünün ikinci eczacı tayin dilekçesi, ikinci eczacının görev ve sorumlulukları kabul ettiğine dair dilekçe, ikinci eczacı daha önce başka bir işte çalışmışsa o işten ayrıldığını kanıtlayan belge istenecektir.

İkinci eczacının görevden ayrılması durumunda ikinci eczacı belgesi il sağlık müdürlüğünce makam oluru ile iptal edilecek ve teslim alınacaktır. 

Bu doğrultuda mezkûr Yönetmelik’te yer alan hükümler çerçevesinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu olan eczanelerin tarafınızca takip edilerek gerekli işlemlerin yapılması, ikinci eczacılara ekte yer alan format doğrultusunda İkinci Eczacı Belgesi düzenlenmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Saim KERMAN
Kurum Başkanı

Ek: İkinci Eczacı Belgesi formatı (1 sayfa)

 

 

 

Kategori :Mevzuat, Sağlık Bakanlığı Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.