ARŞİV
0

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI…

üyelerimize önemli duyuru

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

 

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

 25.04.2014 tarihinde Kurum tarafından İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen, sadece 23 ilin (Adana Antalya Burdur Hatay Isparta Kahramanmaraş İçel Osmaniye İzmir Manisa Aydın Denizli Muğla Uşak Kütahya Afyonkarahisar İstanbul Edirne Kırklareli Tekirdağ Çanakkale Kocaeli Yalova ) İl Sağlık Müdür Yardımcıları ile İlaç Eczacılık Şube Müdürlerinin katıldığı, “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Bilgilendirme Toplantısına “ katılanlara yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler YORUMSUZ bir şekilde aşağıda sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

Görüşülen başlıca konular dört bölümden oluşmuştur;

 1. Yönetmelik maddelerinin okunması
 2. Farmakovijilans
 3. Kırmızı-Yeşil reçeteye tabi ilaçların takibi
 4. Soru-Cevap

Toplantının ilk bölümü:

 1. Yönetmelikteki maddeler herhangi bir yorum yapılmadan katılımcılara anlatıldı
 2. Eski yönetmelikle yenisi arasındaki farklar anlatıldı
 3. Yönetmeliğe İTS ile ilgili maddelerin eklenerek artık zorunlu hale getirildiği aktarıldı.

Kırmızı ve Yeşil reçeteye tabi ilaçlarla ilgili bölümü:

 1. Mayıs ayı içerisinde Kırmızı-Yeşil reçeteye tabi ilaçların reçetelenmesi ve eczanelerce karşılanması için kurulan elektronik sistem kullanıma açılacak ve  Temmuz ayında  da ülke geneline yayılması planlanıyor.
 2. Bahsi geçen sistemle, bu ilaçların sigorta kapsamında ve ücretli tüm satışları kayıt altında olacak ve bir kişinin aynı anda hem sigorta kapsamında hem de ücretli şekilde ilaç almasının önüne geçilecek.
 3. Bu ilaçların takibi için artık deftere işleme zorunluluğu ortadan kalkacak. Bununla birlikte eczaneler geriye dönük tüm ilaç hareketlerini elektronik ortamda kayıt etmekle yükümlü hale gelecek. İlçe Sağlık Müdürlüklerine tanımlanacak ekranlar ile istenilen eczanenin kırmızı-yeşil ilaçlarının stok bilgisi görülebilecek. Bu sistem Medula haricinde bir sistem olacak.
 4. Miadı geçen kırmızı-yeşil reçeteye tabi ilaçların imhası için maliyetini eczacıların ya da firmaların karşılayacağı bir sistemi Çevre Bakanlığı ile ortak şekilde kurmaya çalışıldığı ifade edildi.

Soru-Cevap Bölümü:

 1. Toplantı boyunca ilgili yasa ve yönetmelik hazırlanırken TEB ile görüş alışverişinde olunduğu ve TEB’in de Eczacı Odaları ile sürekli dirsek temasında olması sayesinde yasanın ve yönetmeliğin aslında eczacıların isteği doğrultusunda hazırlandığı sürekli vurgulandı.
 2. Yasayla kamu görevlilerinin elinin güçlendiği ve yaptırımlarının artık arttığından bahsedildi.
 3. Bu yönetmeliğin hazırlanması sırasında TEB ile Eczacı Odaları arasında dönem dönem görüş ayrılıklarına da şahit olunduğu  bildirildi.
 4. Eczanelerin denetleme hususuyla ilgili maddenin TEB’in son anda Bakanlık ile görüşmesi sonrasında sıkıştırılarak yönetmeliğe eklendiği ve bu yüzden yasa ile çelişkiler oluştuğu belirtildi.
 5. Yönetmeliğe göre eczacısı olmayan İlçe Sağlık Müdürlüklerindeki diğer memurlardan biri yanına Eczacı Odasından denetçi eczacı alarak denetime çıkamazlar. Bununla ilgili yönetmelikte bir değişikliğe gidilebilir.
 6. Reçetesiz ilaç satışıyla ilgili madde yönetmelikten kaldırıldı fakat bu eczacıların reçetesiz ilaç satabileceği anlamına gelmiyor. İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’na istinaden reçetesiz satış hala yasaktır. Buna istinaden idari para cezası verilebilir.
 7. Yönetmeliğe göre eczacı eczanesinden 24 saat süre ile herhangi bir bildirimde bulunmadan ayrılabiliyor. Bunun denetimler sırasında sıkıntı olabileceği, eczacıların bu maddeyi göstererek eczanede bulunmamalarını haklı gösterebilecekleri belirtildi. Yönetmeliğin buna müsaade ettiği kabul edildi. Lakin her hâlükârda eczacının eczanesinde olmamasının hesabını vermekle yükümlü olduğu belirtildi. Denetimlerde yerinde olmayan eczacının bu maddenin arkasına saklanamayacağını ve bunun hesabını vermek zorunda olduğu söylendi. Ayrılmak için bir mazeret sunulmasının hala zorunlu olduğu ifade edildi.
 8. Bazı katılımcılar eczanede eczacı olmadığında satış yapılmasının da engellenmesi gerektiğini savunsalar da konuşmacılar bunun uygulanabilir olmadığını, hayatın akışıyla ters düşeceğinden şimdilik kabul edilemez olduğunu söylediler.
 9.   En çok tartışılan konulardan biri “yapı ruhsatı”. Yeni açılacak eczanelerin ruhsat başvuru dosyasında bu dükkânların “bağımsız dükkân/işyeri” olduğunu gösteren evrakın da olması gerektiği söylendi. Artık evden bozma eczane yerleri açılmayacak, bunların ruhsat başvurularıyla uğraşılmayacak dendi. Belediyeden “ada ve parselde yer alan işyeri” şeklinde ifade içeren bir yazının kabul edileceği söylendi. Yapı ruhsatı almanın yapı kullanım izni almaktan daha kolay olduğu belirtildi.

10.Eczanelerin denetimlerinin aslında meslek odaları tarafından yapılmasının daha doğru olacağı ama henüz o aşamaya gelinemediği anlatıldı. Bakanlığın denetimler için 200 kişilik bir kadro açtığını ve bir süre sonra bu kadroların doldurularak sahada denetimlerin bu kişilerce yapılabileceği anlatıldı.

11.31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6308 sayılı Yasa çıkmadan önce eczanesi olmayanların 1 açılış + 1 nakil + 1 devir hakkı vardır dendi.

12.Yasanın yayınlanmasının ardından eczanesini kapatanlar artık nüfus kriterine tabidirler. Yasanın uygulanma tarihi için yönetmelik beklenmemektedir.

13.Yasa ile yönetmelik arasında eczanesini kapatanlar yasadaki kriterlere tabidir ve istedikleri yerde eczane açamazlar dendi. Yasa-yönetmelik arasındaki dönemde eczacılar mağdur olmasın diye bir genelge yayınlandığı ve eczacıların yönetmelik yayınlanana kadar istedikleri kadar eczane açıp kapattıkları söylendi. Aslında yasanın yayınlanmasının ardından bu hakları yokken yönetmeliğin yayınlanmasına kadar bir esneklik sağlandığı ifade edildi. Katılımcılar bu durumun doğru bir biçimde duyurulmaması sebebiyle yasa ile yönetmelik arasındaki sürede eczanesini kapatıp, eczane açma hakkının saklı olduğunu sanan kişiler olduğu ve bunların mağdur olacağı söylendiyse de uygulamanın bu şekilde olduğu ve eczanelerin lehine davranıp yönetmeliğe kadar müsaade ettiklerini ama yönetmeliğin de yayınlanması birlikte 31.05.2012 sonrasında eczanesini kapatıp henüz açmamış olanların artık yasaya tabi olup istedikleri yerde eczane açamayacaklarının altı çizildi.

14.Yeni denetim formu önümüzdeki günlerde yayınlanacağı bildirildi.

15.Ruhsatı iki yıl süreyle askıya alınan dükkânda başka iş yapılabilir mi sorusuna net cevap verilmedi.

16.Haziran ayında tüm eczanelerin kayıtlı olduğu ve denetim, nakil, vb tüm süreçlerinin işleneceği online sistem tamamlanıp devreye gireceği anlatıldı.

17.Eczane vitrinlerindeki reklamların önceden olduğu gibi şimdi de mevzuata aykırı olduğu ve kaldırılması gerektiği aktarıldı.

18.Eczacılara belli bir yaş kriteri ile zorunlu emeklilik gibi bir çalışmanın şimdilik yapılmadığı söylendi.

19.   İlaç takasında İTS’ye bildirilmesi halinde herhangi bir limit yoktur dendi. Fakat takasın sadece ilaca karşı ilaç olarak yapılabileceği, ilaca karşılık para alınmasının takas kelimesi ile örtüşmediğinden kabul edilemeyeceği anlatıldı.

20.Eczane tabelalarının standart hale getirilmesi çalışması için TEB’den görüş beklendiği belirtildi.

21.Ruhsat başvurularında E-devlet sitesinden alınan sabıka kaydı geçerlidir dendi.

22.TEB’den tüm eczanelerin ciro bilgileri istenmiş. Listelerin gelmesinin ardından “ikinci eczacı” uygulaması hayata geçirileceği vurgulandı.

23.   İkinci eczacıya kurum tarafından herhangi belge düzenlenmeyecekmiş. Fakat bunun denetim sırasında sorun yaratacağını belirten katılımcılar “ikinci eczacı” için bir belge düzenlenmesi gerektiğini ya da en azından ikinci eczacının da diplomasının duvarda asılı olması gerektiğini ifade ettiler. Personel defterine bu eczacı işlense bile bu kişinin eczacı olup olmadığı konusunda emin olunamayacağından dert yanıldı. Sonrasında konuşmacılar da bunu tekrar değerlendireceklerini ve belki yönetmelikte değişiklikler yapılabileceğini belirttiler.

24.Üniversite eczanelerine de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ruhsat düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.

25.Eczane içerisinin ve buzdolabının sıcaklığının her zaman uygun seviyede tutulabilmesi için jeneratör veya benzeri bir sisteminin artık eczaneler için zorunluluk olduğu ifade edildi.

26.Eczanelere kurulması gereken ısı-nem takip sistemi için verilen iki yıllık sürenin çok uzun olduğu, belki bu sürenin kısaltılması için gerekli başvuruların yapılabileceği söylendi. Kurulacak bu sistemde Bakanlık tarafından belirlenmiş kıstasların olmadığı, eczacıyı ısı-nem değerleri uygun değerlerin dışına çıkması halinde uyarılmasının yeterli olduğu anlatıldı.

27.Eczanelerin medikal malzeme satması yasaldır dendi.

28.İskânı olmayan mevcut ruhsatlı eczanelerin tadilatı için iskân aranmaz. Lakin eczane bir yan dükkânı da mevcut alanına katmak istediğinde yan dükkân için iskân aranıp aranmayacağı konusunda uzlaşılamadı. Konuyu görüşüp daha sonra görüş bildirecekleri açıkladılar.

29.Yeni mevzuata göre 2. eczane için 3501 kişinin değil, 7000 kişinin gerekli olduğu söylendi.

30.Yönetmeliğe göre devir işleminde artık noter tutanağı aranmıyor. Ama bu konuyu tekrar görüşüp değerlendirecekler ve belki değiştireceklerini ifade ettiler.

31.Katılımcılar genel olarak idari para cezalarının azlığından yakındılar ve arttırılmasını talep ettiler.

32.“İkinci eczacı” ve “yardımcı eczacı” için de eczane ruhsat başvurusunda istenen göz raporu, sağlık raporu, sabıka kaydı gibi evrakların istenip istenmeyeceği sorulsa da net cevap alınamadı.

33.Eczanelerin hiçbir şekilde İTS’ye bildiremeyecekleri bir satış gerçekleştiremeyecekleri, toptan satış ve ihalelere giremeyecekleri, diş hekimlerine, iş yerlerine, vb yerlere toptan ilaç satışının mümkün olmadığı ifade edildi.

34.Hizmet puanı yeni yasa tarihinden itibaren değil eczacının tüm meslek hayatının baz alınarak hesaplandığı ve puan hesabı sırasında eczane, firma, hastane, depo farketmeden eczacılık yapılan tüm sürenin göz önünde bulundurulduğu anlatıldı.

35.Gerektiği hallerde İlçe Sağlık Müdürlüklerine herhangi bir eczanedeki herhangi bir ilacın İTS’deki stok bilgisinin verilebileceği ve ilgili eczaneye gidip stok sayımı yapılmasının ardından ortaya çıkan stok farkından dolayı eczaneye idari para cezasının verilebileceğini fakat şu an için buna gerek olmadığını söylediler. Lakin özellikle kontrole tabi ilaçları suiistimal ettiği düşünülen sıkıntılı eczanelerin üzerine gidilebilmesi adına her an kullanılabilir bir denetleme mekanizması olarak ellerinin altında olduğunu ifade ettiler. Şu an için olmasa da önümüzdeki dönemlerde tekrar bir miad belirleyip, sonrasında İTS’de gözüken stok ile eczanedeki fiziksel stok arasında %100 uyum aranıp, uyuşmayan her kutu başına para cezası verileceği aktarıldı.

36.Mevzuata uygun davranmayan eczanelerin uyarılma zorunluluğunun bulunmadığı, doğrudan idari para cezasının verilebileceği fakat iyi niyetli eczacılarla, iyi niyetli olmayanları ayırt etmek için önce uyarıp sonra yaptırım uygulanması gerektiği söylendi.

37.İyi Eczacılık Uygulamaları kılavuzun da yakında yayımlanacağı ifade edildi. Bu kılavuzda sadece İyi Eczacılık Uygulamaları değil, bununla beraber denetimlerde yardımcı olacak hususlar da bulunacak bildirildi.

38.Kılavuzda laboratuvar kısmının bodrum veya asma katta ta yer alabileceğine ilişkin bir ifadenin yer alacağı belirtildi.

39.Yönetmeliğin 25. maddesinin 1. fıkrasının (Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra açılacak ve nakil yapılacak eczanelerin isimleri, eczanenin açılacağı il veya ilçe içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde olamaz.) “il” olarak düşünüldüğü söylendi.

 

Kategori :Önemli Dosyalar, Teis'ten Haberler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2019 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.