ARŞİV
0

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN…

MALİYE BAKANLIĞI 1

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğde ;
Mükellefler önceki mevzuat hükümlerine tâbi ellerindeki ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir.

1/1/2013’ten itibaren geçerli olmak üzere, bu süre içerisinde mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmayacak ve cihaz 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin 4 üncü Bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

Gelir İdaresi Başkanlığı açıklaması ve ilgili tebliğ aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

 

69 SERİ NO’LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 69 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği’nde;

3100 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki “Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu Kanunla belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir.” hükümle Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar” adıyla tanımlanan cihazların taşıması zorunlu özellikleri ile kullanılmasına ilişkin kademeli geçiş süresine dair açıklamalara yer verilmiştir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Resmi   Gazete No 28261
Resmi   Gazete Tarihi 11/04/2012
Kapsam  
Katma   Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları   Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanmış bulunan 1   Seri No.lu Genel Tebliğin VI. bölümünde, ödeme kaydedici cihazların   bünyelerinde bulunması gereken belli başlı tertibatlar ve bunların   özellikleri; VIII. bölümünde, ödeme kaydedici cihazların onayına ilişkin   işlemler; 31 Seri No.lu Genel Tebliğdede bilgisayar bağlantılı sistemlerde   aranacak teknik ve fonksiyonel özellikler belirlenmiştir.

Anılan   Kanunun 10 uncu maddesinde “Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazların   kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu Kanunla belli edilen hususlar dışında   uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya   yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bahsi geçen   hükümle Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden “Yeni Nesil Ödeme   Kaydedici Cihazlar” adıyla tanımlanan cihazların aşağıda belirtilen   özellikleri taşıması zorunludur.

1. Yeni   Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar

a) Üretici   veya ithalatçı firmalar tarafından onay için Bakanlığımıza teslim edilecek   olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, teknik ve fonksiyonel bakımlardan   Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresli web sitesinde   yayımlanacak “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik   Kılavuzu”nda belirtilen özellikleri haiz olacaktır. Gelir İdaresi   Başkanlığı, ilgili taraflara ilan etmek şartıyla gerekli gördüğü durumlarda   teknik kılavuzlarda değişiklik yapabilecektir.

b) Maliye   Bakanlığınca, cihazların onaylanması aşamasında “Yeni Nesil Ödeme   Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu”nda belirtilen özellikler aranacak ve   bu şartları sağlamayan cihazlara onay belgesi verilmeyecektir. Ayrıca, Maliye   Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yeni nesil ödeme kaydedici   cihazların güvenlik özellikleri için Ortak Kriterler Değerlendirme Garanti   Seviyesinin belirtildiği Koruma Profili (Ortak Kriterler Belgesi) hazırlamaya   yetkilidir. Bu yetkinin kullanılmasını müteakip söz konusu cihazların   onaylanmasında bu belgede yer alan özellikler aranacaktır.

c) EFT-POS   özelliği olan ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış bulunan ödeme kaydedici   cihazlardan, Ödeme Kartları Endüstrisi PIN İşlem Güvenliği Standartlarına   göre (2) ve üstü seviye uygunluk belgesi alınmış olanlar, bu belgelerin ibraz   edilmesi şartıyla Maliye Bakanlığınca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici   cihaz olarak kabul edilir.

ç) Yeni   nesil ödeme kaydedici cihazların, öngörülen amaca uygun olarak   kullanılmasının sağlanması bakımından, ödeme kaydedici cihaz firmaları, satış   ve bakım onarım servisleri aracılığıyla gerekli tedbirleri alacaklardır.

d) Yeni   nesil ödeme kaydedici cihazlar, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek   kıstaslara göre, anlık ya da dönemsel olarak, elektronik yolla Gelir İdaresi   Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine veri gönderebilecek ve Gelir İdaresi   Başkanlığınca da erişilebilecek özellikleri taşıyacaktır.

e) Yeni   nesil ödeme kaydedici cihazlarda mali hafıza, cihaz şasisine, şasi tahrip   edilmedikçe çıkartılamayacak tarzda korumalı olarak sabitlenmiş olacak,   hiçbir şekilde değiştirme veya çıkarılma gibi bir işleme tabi   tutulmayacaktır. Mali hafızaların arızalanması halinde, yeni mali hafıza aynı   şekilde korumalı olarak cihaza sabitlenecektir. Kullanılmış cihazların el   değiştirmesinde de mali hafıza değişimi olmayacak, ödeme kaydedici cihaz   servisi nezdinde gerçekleştirilecek devir sırasında satıcıya ait mali hafıza   raporunun ilgili vergi dairesine gönderilmesi suretiyle işlem tamamlanacak,   alıcı mükellef satıcının bıraktığı yerden mali hafıza kaydına devam   edecektir.

2. Önceki   Mevzuata Uygun Olarak Onaylanmış Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu

Yeni nesil   ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş   öngörülmektedir.

Buna göre,

a) Üretici   veya ithalatçı firmalar tarafından 3100 Sayılı Kanunla ilgili önceki mevzuata   göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri 31/12/2012   tarihine kadar onaylanabilecektir. Ancak modelleri onaylanan ödeme kaydedici   cihazların onay süresi 31/12/2012 tarihinden sonra uzatılmayacaktır.

b) Mükellefler   önceki mevzuat hükümlerine tâbi ellerindeki ödeme kaydedici cihazlarını,   31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar   kullanabileceklerdir.

1/1/2013’ten   itibaren geçerli olmak üzere, bu süre içerisinde mali hafızaları dolan ödeme   kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmayacak ve cihaz 60 Seri No.lu ödeme   kaydedici cihaz Genel Tebliğinin 4 üncü Bölümünde yapılan açıklamalar   çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni   nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini   yerine getireceklerdir.

3. Diğer   Hususlar

a)   Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler 1/1/2013   tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme   kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

b) Yol   kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, faaliyetlerinde 1/1/2013 tarihinden   itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak   zorundadırlar.

4.   Yürürlük

3100   Sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak bu Genel Tebliğden önce yayımlanan   mevzuatta yer alan düzenlemelerin bu Tebliğe aykırı olmayan hükümleri   yürürlükte olacaktır.

Tebliğ   olunur.

 

Kategori :Önemli Dosyalar, Teis'ten Haberler

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

Recent Posts

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.