ARŞİV
0

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNDAN

KURUM TARAFINDAN 17 08/2012 tarihli ve 715138 sayılı duyuruYA EK DUYURU YAPILMIŞTIR.Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra çeşitli sebeplerle eczanesini kapatmış olanların bir defaya mahsus olmak üzere 2012 yılı sonuna kadar Kanundaki kriterlere tâbi olmaksızın yeniden eczane açma taleplerinin değerlendirileceği, bu tarihten sonra ise sadece devir ve nakil haklan bulunduğu

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 

Sayı:B.10.1 TIT.0.02.0.01.0.10.04-10                                  17.09.2012

Konu:Eczaneler hakkında                                                   EvraK    No:0037973

 

 

………..VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü )

 

İlgi: 17 08/2012 tarihli ve 715138 sayılı duyurumuza ek.

 

İlgide kayıtlı duyurumuzda; 31/05/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun İle Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un Geçici 3 üncü maddesinde yer alan. “Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler.

 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devredebilir. ” hükmü ile 31/05/2012 tarihinde serbest eczanesi bulunan eczacılara sadece devir ve nakil hakkı tanındığından bu tarihten sonra eczanesini kapatanların yeniden eczane açma talebinde bulunmaları hâlinde nüfusa göre eczane açılması kriterine tâbi olacakları belirtilmişti.

 

Ancak, söz konusu duyurudan önce çeşitli sebeplerle eczanesini kapatmış olanların, yeniden eczane açma taleplerine yönelik dilekçeler Kurumumuza intikal ettiğinden konu yeniden değerlendirilmiş ve Yönetmelik çalışması henüz tamamlanmadığı ve eczane açılabilecek İlçelere ait listeler yayınlanmadığı da nazara alınarak bu taleplerin mezkûr Kanun’un Geçici 3 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir

 

Bu itibarla, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra çeşitli sebeplerle eczanesini kapatmış olanların bir defaya mahsus olmak üzere 2012 yılı sonuna kadar Kanundaki kriterlere tâbi olmaksızın yeniden eczane açma taleplerinin değerlendirileceği, bu tarihten sonra ise sadece devir ve nakil haklan bulunduğu hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

Dr.Saim KERMAN

Kurum Başkanı

Kategori :Mevzuat, Sağlık Bakanlığı

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

Recent Posts

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.