ARŞİV
0

SENDİKAMIZCA EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ SUNULMASINA DAİR YÖNETMELİK İÇİN DANIŞTAY’DA DAVA AÇILMIŞTIR.

DANIŞTAY

SENDİKAMIZCA EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ SUNULMASINA DAİR YÖNETMELİK İÇİN DANIŞTAY’DA DAVA AÇILMIŞTIR.

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

T.C. Sağlık Bakanlığı’nca 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğin; eczane dışında ilaç satışına izin veren düzenlemesine karşı , Danıştay 15.Dairesinde 15.04.2015 tarih ve 2015/ 3255 Esas no ile yürütme durdurma talepli dava açılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                     ANKARA

Yürütmenin durdurulması taleplidir.

DAVACI                         : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS)

VEKİLİ                          : Av. Yasemin ABASLI

Strazburg Cad. 27/10 Sıhhiye ANKARA

DAVALI                         :  T.C. Sağlık Bakanlığı

Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye ANKARA

DAVANIN KONUSU       : T.C. Sağlık Bakanlığı’nca 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik’in 11. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “ilaç ve/veya” ibaresinin yürütmesinin durdurularak iptali istemidir.

AÇIKLAMALAR              :

Müvekkil Sendika; Anayasanın 51. maddesi uyarınca kurulmuş olup, Sendikalar Kanunu ve Tüzüğünün verdiği yetki gereği üyelerinin hak ve menfaatlerini her türlü hukuki yolları kullanarak korumakla görevli bulunmaktadır.

Davalı Sağlık Bakanlığı’nca 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yönetmeliğin ‘Asgari araç-gereç, tıbbi cihaz ve ilaç standardı’ başlıklı 11. maddesinin 2. fıkrasında şu düzenlemeye yer verilmiştir:

“(2) Evde sağlık hizmeti sunumu esnasında gerekli olan ilaç ve/veya sarf malzemesi, hizmeti sunan birim tarafından karşılanır.

Ancak; mezkur düzenlemede yer alan “ilaç ve/veya” ibaresinin yürütmesinin durdurularak iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

1) Dava konusu düzenleme sebep, konu ve amaç yönünden hukuka aykırıdır.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’a göre, hastalıkların tedavisinde ve hastalıklardan korunmada kullanılan ilaçların sunumu eczacılık faaliyetidir ve eczacılık yapabilmek için Eczacılık Fakültesi’ni bitirmek şarttır.

Bilindiği gibi eczacılar; doğal, anorganik veya sentetik kaynaklardan elde edilen, hastalıkların tedavisinde veya koruyucu olarak kullanılan maddelere, bu maddelerin emilimi, vücuttan atılması ve her türlü etkilerine yönelik 5 yıllık detaylı bir eğitim almaktadırlar.

6197 sayılı Kanun’un 28. maddesi şu şekildedir:

Madde 28 –(Değişik: 17/5/2012-6308/6 md.) Beşerî ilaçlar, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler; Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır.

İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri, kozmetik ürünler, kapsamı Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir.”

Söz konusu yasa maddesinde, ilaçların sadece eczanelerde satılabileceği açıkça belirtilmiştir. Keza, Sağlık Bakanlığı’nca ilaçlara verilen ruhsatlarda eczanelerde satılmalarına izin verildiği belirtilmektedir. İlaçların, eczaneler dışında satılması ya da tüketiciye sunulması yasal olarak mümkün değildir.

Zira; hasta için gerekli olan ilaçların nasıl kullanılacağı, hangi ilaç veya gıdalarla etkileşime girebileceği, kişinin yaş, cinsiyet ve sağlık şartları dikkate alınarak eczacılar tarafından kullanıma sunulması yüzlerce yıldır yerleşmiş bir sağlık kuralıdır. Bu ürünlerin, eczacı olmayan kişilerce temin edilmesi, sağlıklı bir bilgilendirme yapılmasını önleyecek ve ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölümlere dahi neden olabilecektir. Nitekim; hastanelerde yatarak tedavi gören hastaların ilaçları dahi hastane eczacısının mesul müdür olarak olarak görevli olduğu hastane eczanesinden karşılanır.

Hastanelerde yatarak tedavi gören hastaların dışında kalan hastaların ilaçlarının, serbest eczanelerden karşılanması yasal bir zorunluluk ve temel bir sağlık ilkesidir. Dava konusu Yönetmelik hükmü ile, evde sağlık hizmeti sunumu esnasında gerekli olan ilaçların, serbest eczaneler yerine, hizmeti sunan birimce karşılanmasına karar verilmesi 6197 sayılı Kanun’a ve dolayısıyla normlar hiyerarşisine açık bir aykırılık taşımaktadır. Bu durum, dava konu düzenlemeyi sebep ve konu unsuru bakımından sakat kılmaktadır.

Öte yandan; dava konusu düzenleme ile, evde sağlık hizmeti alan vatandaşların ilaçlarının eczacı olmayan kişilerce temin edilmesi, o ürünün nasıl kullanılacağı, ne gibi riskler taşıdığı, optimum faydanın sağlanması için nelere dikkat etmesi gibi hususlarda, şahsi özellikleri dikkate alınarak eczacı tarafından bilgilendirilmesini önlemekte, böylece sağlık hakkının ihlaline neden olmaktadır. Öte yandan, dava konusu Yönetmelik hükmü ile, meri yasalara aykırı olarak serbest eczacıların ticari faaliyet özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Bu sebeplerle, dava konu düzenleme kamu yararı taşımamakta, amaç unsuru bakımından hukuka aykırılık taşımaktadır.

2) Dava konusu düzenlemenin davalı tarafın savunması beklenmeden yürütmesinin durdurulması gerekmektedir.

Yasal düzenlemelerin ilaç ve sağlık hizmetinin kesintiye uğramadan sunumunu sağlaması gerektirdiği muhakkaktır. Dava konusu hüküm ile, ilaç temininin hızlı bir şekilde yapılması amaçlanırken, hastaların tedavilerinin eksik ya da yanlış yapılmasına neden olunmuştur. Vatandaşların sağlık hakkını ihlal eden, eczacılarınsa ticari açıdan mağduriyetine sebep olan, dava konusu düzenlemenin kamu yararı taşımadığı muhakkaktır.

Yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü, hukuka uyarlık taşımayan, üst hukuk normlarına aykırılık taşıyan ve halen uygulanıyor olması, ileride telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına sebep olan, dava konusu düzenlemenin davalının savunması beklenmeden yürütmesinin durdurularak iptali gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER       : Anayasa, idari Yargılama Usulü Kanunu, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve sair ilgili tüm mevzuat

DELİLLER                      : 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik ve sair tüm hukuki deliller.

SONUÇ ve İSTEM          :

Yukarıda açıklanan nedenler dikkate alınarak ve re’sen mahkemece tespit olunacak hususlar göz önünde bulundurularak, 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik’in 11. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “ilaç ve/veya” ibaresinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİNE, ayrıca yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla, saygılarımla arz ve talep ederim. 15/04/2015

Davacı TEİS Vekili

                                                                                      Av. Yasemin ABASLI

Ekler :

1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 07.02.2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2) Vekaletname

 

 

 

Kategori :Hukuki Bilgiler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.