ARŞİV
0

SGK BAŞKANLIĞINA BAŞVURUMUZ.(Bağ-kur prim borçları hakkında )

TEİS

KONU:    Sayıştay Denetlemesi sonucu bazı üyelerimize ve meslektaşlarımıza tahakkuk ettirilen Bağ-Kur prim borcunun fatura ödemelerinden kesilmesi hk.                                                                                         

16/09/2014_TEİS2014-53

Sayın,

Yadigar GÖKALP İLHAN

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI

ANKARA

Konu: Sayıştay Denetlemesi sonucu bazı üyelerimize ve meslektaşlarımıza tahakkuk ettirilen Bağ-Kur prim borcunun fatura ödemelerinden kesilmesi hk.

Sayıştay’ın Kurumu’nuzda yaptığı denetleme sonrası, yanında çalışan SSK’lının gelirinden daha az gelir beyan ederek Bağ-Kur primi yatıran her Bağ-Kur sigortalısı iş verene Bağ-Kur prim farkı ve gecikme zammı çıkarılmış olup, bu çerçevede üye meslektaşlarımıza da aynı borç tahakkuk ettirilmiş ve bu tutarların meslektaşlarımızın 16 Eylül 2014 salı günü hesaplarına geçecek olan ödemelerinden kesildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu uygulama başta Anayasa olmak üzere mevcut yasal düzenlemelere de aykırı olup, meslektaşlarımızın telafi edilemez zararlar görmesine neden olacak söz konusu uygulamanın ivedilikle durdurulması gerekmektedir.

 Şöyle ki ;

11 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların yapılandırılmasına Dair Kanun” ile bugüne kadar ödenmemiş SGK primlerinin birikmiş faiz ve gecikme zammına kısmi af ve ödeme kolaylığı getirilerek, faiz ve gecikme zamları silinmek suretiyle yerine Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi oranına göre yeniden hesaplama yapılmasına imkan sağlanmıştır.Yeni yasal düzenleme sonucu oluşan bu iyileştirme göz ardı edilerek, bugüne kadar Bağ-Kur primini aksatmaksızın yatıran ve 5510 sayılı Kanundaki değişiklik nedeniyle prim hesaplamasında oluşan farklılık yüzünden geriye dönük prim borcu çıkan meslektaşlarımıza tahakkuk ettirilen faizlerin önemli oranda kalkmasını sağlayacak yasal düzenlemeden yararlanamayacak olması;  evrensel hukuk prensiplerine ve Anayasamızdaki eşitlik ilkesine tamamen aykırıdır.

Zira ; Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yasal düzenleme ile SGK’ nın idari para cezalarında bile 30 Nisan 2014 tarihinden önce işlenmiş fiillere ilişkin borç aslının yüzde 50’sinin silinmesi hükme bağlanmış olup, üyelerimize ve meslektaşlarımıza tahakkuk ettirilen borç; bilgi eksikliğinden kaynaklanan ve sehven oluşmuş bir borç olmasına rağmen, hiç prim ödemeyen sigortalılara tanınan haktan yararlandırılmıyor olmasında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.

Diğer taraftan ; kendilerine hiçbir tebligat yapılmaksızın Kurumunuza kestikleri

faturalardan kesinti yapılarak söz konusu prim farkının tahsil edilmesi; Kurumunuza

olan prim ve diğer borçlar için af ve yeniden yapılandırmadan yararlanmak isteyenlere 2014 yılının Aralık ayının sonuna kadar tanınan süreyi de ortadan kaldırarak ağır bir hak kaybına ve telafi edilemez zararların doğmasına neden olacaktır.

11 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren  “ “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların yapılandırılmasına Dair Kanun” faydalanma koşulları ve süreleri göz önünde bulundurulduğunda, üyelerimizin ve meslektaşlarımızın çok önemli bir haksızlıkla karşı karşıya olduğu açıktır.

Zira ; eczacıların bu tür borçları, Kurumuzla yapılmış olan ve söz konusu af kanunundan önce imzalanmış olan Eczane sözleşmesine göre kurumunuza fatura ettikleri reçete bedelleri üzerinden mahsup edilmekte olup, bu durum normlar hiyerarşisine de aykırılık taşımakta, meslektaşlarımızın borçlarının kurumunuza fatura ettikleri reçete bedellerinden kesilmesi nedeniyle bu  kanundan yararlanmaları fiili olarak haksız ve mesnetsiz bir şekilde engellenmektedir.

16 Eylül 2014 tarihinde meslektaşlarımıza yapılacak ödemede, söz konusu kanundan yararlanmayı engelleyen kesintilerin yapılması başta Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi normlar hiyerarşisine de aykırı hak mahrumiyetine neden olan bir uygulama olup , Yasanın
çıkış tarihi olan 11 Eylül 2014’ten sonra meslektaşlarımızın kurumunuzdan tahsil edeceği fatura bedellerinden Söz konusu Kanun kapsamına giren hiçbir kesinti yapılmadan ödeme yapılmasının sağlanması, en az bugüne kadar hiç prim ödememiş olan sigortalılar kadar hukuki hakları olan üye ve meslektaşlarımızın da yeni yasal düzenlemeden yararlanmalarının sağlanması için gereğinin ivedilikle yapılmasını arz ve talep ederim.

 

                                                                     Ecz. Nurten SAYDAN

                                                        TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                         GENEL BAŞKANI

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.