ARŞİV
0

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN GELEN CEVAP YAZISI.

MALİYE BAKANLIĞI 1

 

Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere mobil Pos cihazı kullanan eczaneler için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına sendika olarak yazılı başvurulu yapılmıştı.

http://www.teis.org.tr/index.php/2013/06/26/mobil-pos-cihazi-kullanan-uyelerimizin-dikkatine/

İlgili başkanlığın cevap yazısı önemle dikkatinize sunulur.

TEİS

  

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı   :12436462-195.01 [112]-100939                                               09/10/2013

Konu : Eczane işletmelerinin YN. ÖKC’den

istisna tutulması hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Ziyabey Caddesi 31/2

Balgat/ANKARA 

İlgi:   26/06/2013 tarihli ve 069 sayılı yazınız.

         Dilekçeniz incelendi.

         426 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında belirtildiği üzere Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, satışı yapılan mallan aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

         Anılan Genel Tebliğin 4 numaralı bölümünün (a) bendinde “3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 01.10.2013 tarihinden (427 Sıra No.lu VUK.Tebliği ile değişen tarih) itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.” denilmektedir.

         Aynı Genel Tebliğin 6 numaralı bölümünde ise ” Bu Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fış örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır. Ayrıca mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir.” açıklaması yer almaktadır.

         Buna göre. perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden, birinci ve ikinci sınıf tacir kapsamına giren ve faaliyetlerinde seyyar EFT-POS (banka POS’u) kullanan eczane işletmecilerinin, bahse konu seyyar EFT-POS’ların yerine yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.     

Mustafa SEVGİN
 Başkan a.
 Gelir İdaresi Grup Başkanı

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.